Giấy chứng nhận điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Giấy chứng nhận điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy chứng nhận điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ban hành kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Mẫu dùng để công nhận điểm thi của nhân viên hải quan.

Nội dung của Giấy chứng nhận điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ……/201.../GCN-HĐT....

……, ngày …… tháng …… năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đim thi cấp Chng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm ……

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
THI CẤP CHNG CHỈ NGHIP VỤ KHAI HẢI QUAN

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số ……… ngày …… của Chủ tịch Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan công nhận kết quả thi năm …… tổ chức tại ……………

CHỨNG NHẬN

Ông/Bà:

Năm sinh:……………………………. Số báo danh:

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số………..ngày cấp……… nơi cấp

Điểm thi các môn như sau:

STT

Môn thi

Điểm thi

1

Pháp luật về Hải quan

2

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

3

Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp các môn chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu./.

Nơi nhận:
- Người dự thi;
- Lưu: HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Giấy chứng nhận điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Giấy chứng nhận điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Đánh giá bài viết
1 52
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo