Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan - Mẫu 04/HTK/GSQL

Khi có yêu cầu hủy tờ khai thì người khai hải quan phải có Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan

Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan

Mu số 04/HTK/GSQL

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… ….., ngàythángnăm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………………………

Tên doanh nghiệp: ………………….; địa chỉ: ............................; mã số doanh nghiệp:.................. đã đăng ký tờ khai hải quan số …… ngày …… tháng.....năm tại Chi cục Hải quan………………

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

- Số tờ khai:………………..Loại hình:………………… Ngày khai chính thức:………………..

- Phân luồng: ……………………………………………………………………

- Cửa khẩu xuất/nhập: …………………………………………………………..

- Mặt hàng khai báo*:…………………………………………………………….

- Trị giá khai báo:…………………………………………………………………..

Lý do hủy tờ khai:…………………………………………………………………….

Doanh nghiệp …… cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.

* Hồ sơ kèm theo, gồm:

_________________

_________________

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Quy trình thực hiện hủy tờ khai hải quan

1. Nếu thực hiện hủy tờ khai hải quan theo phương thức thủ công sẽ áp dụng như sau:

+ Bước 1: Người khai hải quan đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan

+ Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét và trả lời về yêu cầu hủy tờ khai đã đăng ký

+ Bước 3: Tờ khai được hủy sẽ được : gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan

+ Bước 4: Tờ khai hải quan sẽ được ghi chú trên hệ thống tình trạng: tờ khai này đã được huỷ;

+ Bước 5:Tờ khai đã hủy sẽ được cơ quan hải quan lưu lại theo thứ tự đăng ký số tờ khai hải quan.

2. Thực hiện hủy tờ khai hải quan theo phương thức điện tử

* Đối với người khai hải quan:

Người khai hải quan sẽ tạo khai thông tin cần hủy tờ khai theo mẫu có sẵn và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” và thực hiện các yêu cầu tại thông báo hướng dẫn

Cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ trình nên cơ quan hải quan bản tờ khai điện tử gồm:

Phụ lục từ khai

Phiếu kiểm tra hồ sơ giấy phé

Bản kê chứng từ nếu có

Phiếu kiểm tra hàng hóa nếu trường hợp tờ khai được xác nhận hàng qua khu vực giám sát áp dụng với hàng xuất. Note là đã thông quan hoặc giải phóng hàng , đưa hàng về bảo quản, hoặc cho phép xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu với hàng xuất nhập khẩu bình thường.

* Đối với cơ quan Hải quan sẽ thực hiện như sau:

Tiếp nhận hỗ sơ xin hủy tờ khai hải quan điển tử – phản hồi lại cho người khai hải quan nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xin hủy tờ khai ( doanh nghiệp không xin hủy)

+ Hết hạn 15 ngày được cấp số tờ khai hải quan mà không xuất trình hồ sơ với trường hợp cần phải xuất trình hồ sơ hải quan điện tử.

+ Hết hạn 15 ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan Hải quan kiểm tra.

-Cán bô hải quan sẽ kiểm tra dữ liệu tờ khai hủy, đề xuất Lãnh đạo Chi cục và thực hiện việc hủy trên hệ thống.

Đối với trường hợp tờ khai được in xác nhận các trường hợp: “Hàng đã qua khu vực giám sát”, “Thông quan”, “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc “Hàng chuyển cửa khẩu” đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ thực hiện thì gạch chéo bằng bút mực (hoặc đóng dấu hủy), ghi ngày, tháng, năm thực hiện hủy, ký tên, đóng dấu, công chức lên tờ khai hải quan điện tử in.

Tờ khai đã hủy vẫn phải lưu lại để làm căn cứ đối chứng trong trường hợp xuất hiện phát sinh nếu có/.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Biểu mẫu Xuất nhập khẩu trong mục biểu mẫu nhé.
Đánh giá bài viết
3 35.251
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo