Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ dưới đây được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính. Mẫu bảng kê nhập xuất tồn kho hàng hoá thường dùng để quản lý việc xuất nhập hàng hóa trong kho, giúp việc quản lý dễ dàng và tốt hơn.

Đơn vị báo cáo......Mẫu số: B07-BH
Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Quý:.................Năm:……..........

Đánh giá bài viết
5 23.623
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo