Mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in

Mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in là gì? Mẫu giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in là gì?

Mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Số:....................

(theo Quyết định số:........./.........

ngày......tháng.......năm...........)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN(1)

Căn cứ...................................................;

CHỨNG NHẬN:

Ông (bà):……………………….……..……...

Ngày, tháng, năm sinh:……….…………..….

Nơi làm việc:………………….……………..

Đã hoàn thành (2): …………….……...............

……………………………….………….……

Hà Nội, ngày……tháng……năm.….

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in

Mẫu GCN hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xuất bản, in

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 127
0 Bình luận
Sắp xếp theo