Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Mẫu PC26 2024 mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số PC26 - Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và các thông tin liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Nội dung kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

  • Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
  • Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.

2. Phương thức kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

  • Kiểm tra số lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện;
  • Kiểm tra chủng loại, mẫu mã phương tiện;
  • Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3. Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu PC26

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu PC26
Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu PC26

Hiện nay mẫu PC26: Mẫu đơn xin kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP là mẫu đơn mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số PC26

….(1)….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …./…….………., ngày … tháng …. năm ……..

ĐỀ NGHỊ

…………(2)…………..

Kính gửi: …………(3)………………

Tên đơn vị đề nghị: ……………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: ………………..Email: ……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ….. ngày …. tháng.... năm..., cơ quan cấp: …………. ………………………………………

Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………

Chức vụ: …………………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………….. cấp ngày ....tháng …. năm ……………….,

Đề nghị Quý cơ quan ………(2)…………… cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

Nơi nhận:………….(4)……….

- Như trên;

- Lưu: …………

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Cách viết đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định;

(2) Ghi “Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định kỹ thuật; ghi “Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

(3) Cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

5. Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu PC17

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu PC17 là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA. Tuy nhiên hiện nay mẫu này đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu chỉ liệt kê vào bài để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số PC17
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: ........................

Tên tổ chức/cá nhân: ........................................

Địa chỉ: .............................................................

Điện thoại: ................................. Email: ...........

Đăng ký kinh doanh số ........... ngày ...........tháng ...........năm ...........tại......................

Họ tên người đại diện theo pháp luật: .............

Chức danh:........................................................

Số CMND/Hộ chiếu số: ..................... cấp ngày ......./......./ .......

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

...., ngày .... tháng .... năm ....
................(1).................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chức danh của người làm đơn.

6. Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

- Văn bản đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26 ban hành kèm theo theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Hoặc Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân có đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định (Mẫu số PC26 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP) của đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện;

- Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

- Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định.

Lưu ý: Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Ngoài ra, người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

7. Cách nộp hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện PCCC

Cơ sở có thể chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ đề nghị kiểm định phòng cháy và chữa cháy:

+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

+ Trực tuyến tại cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8. Thẩm quyền kiểm định phương tiện PCCC

- Đối với các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc Phụ lục VII ban hành kem theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP sẽ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

- Đối với các phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 3, 6, 7, và 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP sẽ do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

- Đối với loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cấp phép kiểm định thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP sẽ do Đơn vị thuộc cơ quan Công an có đủ điều kiện, được Bộ Công an cho phép thực hiện công tác kiểm định; cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được phép thực hiện các hoạt động tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm định, lấy mẫu, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và lập biên bản kiểm định.

9. Thời hạn giải quyết hồ sơ kiểm định phương tiện PCCC

Doanh nghiệp tư nhân đề nghị cơ quan Công an trực tiếp kiểm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ:

+ 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an đã tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho cơ quan, tổ chức đã gửi hồ sơ trước đó về việc tổ chức lấy mẫu xác suất để thực hiện việc kiểm định.

+ 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm định kèm theo biên bản kiểm định, cơ quan Công an sẽ thông báo kết quả kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Công an sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Lưu ý: Mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy chỉ thực hiện kiểm định 01 lần và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy và dán tem kiểm định (thời hạn để thực hiện việc dán tem kiểm định lên phương tiện là 03 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận).

Đánh giá bài viết
1 1.377
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo