Biểu mẫu Thông tư 10/2020/BTC bản Excel

Mẫu báo cáo quyết toán dự toán hoàn thành file Excel là các biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được ban hành theo Thông tư số 10 2020 BTC. Sau đây là các biểu mẫu Thông tư 10 2020 BTC file Excel, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số: 01/QTDA. Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu quyết toán dự án hoàn thành excel

Mẫu số 02/QDTA: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG

Mẫu quyết toán dự án hoàn thành excel

Mẫu số: 03/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Mẫu số: 04/QTDA CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Mẫu số: 05/QTDA TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG

Mẫu số: 06/QTDA TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO

Mẫu số: 07/QTDA GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG

Mẫu số: 08/QTDA TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Mẫu số: 09/QTDA BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số: 10/QTDA BÁO CÁO Kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A

Mẫu số: 11/QTDA QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành

Mẫu số: 12/QTDA

Mẫu số: 13/QTDA PHIẾU GIAO NHẬN Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số: 14/QTDA BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số: 15/QTDA BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Chi tiết các biểu mẫu quyết toán dự án hoàn thành file Excel mời các bạn sử dụng file Tải về.

Đánh giá bài viết
1 11.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo