Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023

Báo cáo kết quả Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Mẫu báo cáo kết quả tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023 tổng kết lại một cách ngắn gọn kết quả lễ trồng cây.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong năm qua vào dịp sau Tết các địa phương, cơ quan thường tổ chức Tết trồng cây với chủ đề: Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau khi thực hiện Tết trồng cây, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt. Trong việc đánh giá đó không thể thiếu được mẫu Báo cáo kết quả Tết trồng cây, mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

Tết trồng cây

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão là một kế hoạch vô cùng ý nghĩa, thường được phát động thường niên ở các cơ sở địa phương, làng xóm, xã, các đơn vị trường học. Sau khi thực hiện xong, một mẫu Báo cáo kết quả Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là không thể thiếu để gửi lên các ban ngành đoàn thể. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Báo cáo kết quả trồng cây Tết xuân Quý Mão 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ....

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 393 /BC-UBND

...., ngày .... tháng ..... năm 20...

BÁO CÁO
Kết quả trồng cây Tết Xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Công văn số ........... của Ủy ban nhân dân tỉnh ...... về việc tổ chức “Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện ..... Báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện trồng cây Tết Xuân Quý Mão năm 2023 của huyện như sau:

1. Công tác triển khai

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch ........... về Kế hoạch ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai phát động tết trồng cây trong tất cả các cơ quan đơn vị và 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan chuyên môn: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với UBND xã ......... và xóm ...... rà soát diện tích đất rừng, chọn địa điểm, chỉ đạo nhân dân phát dọn, xử lý thực bì với diện tích đất khoảng 3-5 ha để cán bộ, công chức của huyện, cán bộ, công chức UBND xã ......... và nhân dân xóm ...... ra quân trồng cây trong dịp tết Quý Mão 2023; chuẩn bị giống cây, hướng dẫn kỹ thuật, phân vị trí cho các đơn vị trồng cây theo kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện

- Ngày 07 tháng 02 năm 2023 UBND huyện tổ chức ra quân trồng cây tại khu rừng cộng đồng của xóm ......, xã .......... Đối tượng trồng cây là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, cán bộ, công chức xã ......... và nhân dân xóm ...... xã .......... Kết quả trồng rừng tập chung được 8.000 cây Keo, với diện tích trồng 5 ha, sau khi trồng rừng xong giao cho tập thể nhân dân xóm ...... chăm sóc, quản lý theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tự xây dựng Kế hoạch phát động tết trồng cây đến các cơ quan, đơn vị, trường học và các xóm trên địa bàn xã. Kết quả các xã, thị trấn tổ chức trồng được 27.604 cây, trong đó: 18.314 cây Keo, 1.164 cây Lát, 392 Cây Tông Dù và Xoan ta, 750 cây gỗ khác và 6.984 cây ăn quả các loại.

- Qua triển khai, tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 đều được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân năm mới; góp phần bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ của rừng;

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện ra quân Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 của huyện ....../.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh ......;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;

- Hạt kiểm lâm huyện;

- UBND 21 xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NN (Nhạn, Nga, Bắc).

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

2. Báo cáo kết quả trồng cây Tết ở trường học

SỞ GD-ĐT ........
TRƯỜNG THPT .................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: ..../BC-LHP

............, ngày ..... tháng .... năm 2023

BÁO CÁO
V/v kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

- Thực hiện công văn số ........................ của Sở GD-ĐT ....... về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 20...-20.....” tại tỉnh ....... năm 20....

- Thực hiện Kế hoạch năm học 20...-20..... của trường THPT ......... Nay trường THPT ........ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023.

- Nhà trường tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vào Ngày 12/2/2023.

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

- Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

- Phát động mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trồng và chăm sóc ít nhất 03 cây/ người, đối với học sinh 01 cây/em tại gia đình và địa phương nơi cư trú.

- Giao cho Chi đoàn thanh niên lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên tham gia trồng và chăm sóc bồn cây trong khuôn viên của Nhà trường.

- Mỗi lớp trồng ít nhất 01 chậu cây trước cửa lớp mình để góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường.

2. Kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

a) Kết quả thực hiện

- Địa điểm và thời gian tổ chức: Trường THPT .........

- Số lượng, loài cây trồng: 300 cây, gồm Keo, Trắc bá diệp, Dừa, Sao đen, Mai vạ phúc, Xà cừ..

- Số lượng, thành phần tham gia: 40 người, gồm Lãnh đạo trường, giáo viên và học sinh .

- Kinh phí và nguồn vốn tổ chức: 10.400.000đ, Kinh phí chi thường xuyên

của trường và từ nguồn xã hội hóa.

- Các hoạt động khác có liên quan: Không.

(Có biểu số liệu đính kèm)

b) Đánh giá kết quả trồng

Sau khi phát động phong trào Tết trồng cây đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Khuôn viên nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.

3. Đề xuất, kiến nghị: Không.

Trên đây là Báo cáo Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 của trường THPT ........./.

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT ..........;

- Lưu: VT, VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3. Báo cáo kết quả Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........

........, ngày ....tháng ...năm ....

BÁO CÁO
Kết quả Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

Thực hiện văn bản số .......... ngày .........về việc triển khai thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây” Xuân ............ ., Ủy ban nhân dân huyện ......... báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Về công tác triển khai

- Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 21/01/2023 về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 2023. Triển khai kế hoạch tết trồng cây đến các địa phương, đơn vị đồng thời quán triệt, chỉ đạo tất cả các địa phương, đơn vị cùng đồng loạt phát động ra quân vào ngày 17/02/2023 (Mồng 06 tháng Giêng).

- Ủy ban nhân dân huyện trích ngân sách mua trên 100 cây bằng lăng để phục vụ “tổ chức điểm’’ trồng cây, thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân ............ năm 2023.

- Các địa phương, đơn vị trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu huyện giao xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng cụ thể, chi tiết bám sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị mình; quy hoạch địa điểm trồng cây đến từng tuyến đường, từng thôn, công trình công cộng và giao chỉ tiêu trồng cụ thể cho các thôn, tổ dân phố.

2. Kết quả thực hiện

- Sáng ngày 17/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân ............ năm 2023 tại thôn 8, xã Sơn Trường, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ có trên 250 người gồm cán bộ, công chức của các cơ quan cấp huyện, cán bộ, nhân dân xã Sơn Trường tham gia và tổ chức trồng cây trên tuyến đường trục liên thôn.

- Kế hoạch trồng cây trong dịp Tết ............ là: 46.520 cây. Kết quả trồng được là: 54.050 cây, đạt 116,18 % kế hoạch (trong đó: cây bóng mát 3.150 cây; cây cảnh và các loài cây khác 2.500 cây; cây lâm nghiệp 48.400 cây); riêng trong ngày phát động đã trồng được 4.500 cây (có biểu 01, 02 chi tiết kèm theo).

- Về kế hoạch ra quân Tết trồng cây: Toàn huyện thống nhất phát động ra quân ngày 17/02/2023 (Mồng 06 tháng Giêng) và đã có 25/25 xã, thị trấn ra quân đúng với lịch kế hoạch phát động của huyện.

3. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tết trồng cây là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, môi trường sinh thái trong lành góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Để Tết trồng cây thực sự ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, các lực lượng và từng cá nhân trong tham gia Tết trồng cây cũng như tích cực chăm sóc, bảo vệ cây sinh trưởng, phát triển xanh, tốt không bị phá hoại.

- Qua việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi và tạo bước chuyển biến mới theo phương châm: “Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức”.

- Gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn để trồng các loại cây ăn quả trong vườn hộ; tiếp tục trồng cây phân tán tại các tuyến đường, trụ sở, cơ quan, nơi công cộng…; triển khai kế hoạch trồng 1.155 ha rừng (theo Quyết định số 7456/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện) trong năm 2023, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025.

Trên đây là kết quả thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân ............ năm 2023 trên địa bàn huyện Hương Sơn./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chi Cục Kiểm lâm;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

4. Báo cáo kết quả Tết trồng cây 2023

PHÒNG GDĐT ...........

TRƯỜNG ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:..........

.........., ngày .....tháng ....năm ....

BÁO CÁO

Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiên Kế hoạch số ............ ngày ............ của UBND huyện ............ về việc phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân .........năm ........;

Thực hiện công văn số .........ngày ........tháng ......năm .....của Phòng GDĐT........... V/v phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân ......... năm .........;

Trường...........báo cáo việc thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 của nhà trường cụ thể như sau:

C1. Công tác tuyên truyền và hình thức tổ chức

Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023.

Nhà trường tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vào ngày thứ năm ngày Ngày ..........

Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

Phát động mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trồng và chăm sóc ít nhất 03 cây/ người, đối với học sinh 01 cây/em tại gia đình và địa phương nơi cư trú.

Giao cho Chi đoàn thanh niên lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên tham gia trồng và chăm sóc bồn cây trong khuôn viên của Nhà trường.

Mỗi lớp trồng ít nhất 01 chậu cây trước cửa lớp mình để góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường.

2. Kết quả thực hiện.

Sau khi phát động phong trào Tết trồng cây đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

  • Chăm sóc tốt được 12 bồn hoa và nhiều chậu hoa hiện đã có trong nhà trường.
  • Trồng và bổ sung hệ 4 cây bóng mát trước sân thư viện..
  • Trồng mới được 10 chậu cảnh trong khuôn viên nhà trường làm cho khung cảnh sư phạm nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Trên đây là Báo cáo Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 của trường...............

Nơi nhận:

5. Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023 trường mầm non

Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023
Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023

PHÒNG GD&ĐT ............
TRƯỜNG MN ...............

Số: ......./BC-............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

........, ngày ... tháng .... năm 20....

BÁO CÁO
Kết quả Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thực hiện công văn Số: ..../CV-PGD&ĐT ngày .... tháng .... năm 20..... của Phòng Giáo dục và ......................... V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch của Trường MN ................ v/v Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cụ thể như sau:

1. Ý nghĩa:

Nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nhà trường xanh – sạch – đẹp, tạo không khi sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn trường vào những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Địa điểm, thời gian trồng cây:

Địa điểm: Tại khuôn viên của nhà trường.

Thời gian: Từ ngày ............... đến ngày .....................

3. Số lượng cây trồng: .... cây hoa và .... cây cảnh trong vườn trường.

4. Thành phần tham gia trồng cây

- Chi ủy chi bộ, Ban giám hiệu.

- Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, chi đoàn giáo viên

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023. Trường mầm non ................ trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- PGD &ĐT (để báo cáo);

- Lưu VT. (đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

6. Báo cáo kết quả Tết trồng cây ngành giáo dục

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……..

TRƯỜNG ………………

Số: …/BC-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO

việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 20…

Thực hiện công văn số …./SGDĐT-GDTrH ngày …/…/20… của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 20…, Trường ………. báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

1. Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

2. Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

Trên đây là nội dung báo cáo về việc "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 20… của Trường ……………../.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu: VT.

-------------------------

Phụ lục
Số liệu kèm theo Báo cáo kết quả triển khai phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

1. Tết trồng cây cấp xã, thị trấn.

SttĐịa điểm tổ chứcLoại câySố lượngDiện tích trồngNgười quản lý cây, khu vực cây trồngGhi chú

2. Toàn xã

STTLoại câySố lượngDiện tích trồngGhi chú

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGTM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ.....

7. Báo cáo kết quả Tết trồng cây

PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG …………

Số: …/BC-….CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

…., ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
xuân............. năm 20.....

Thực hiên Kế hoạch ……. ngày 21/01/ 20..... của UBND huyện …… về việc phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân............. năm 20.....;

Thực hiện ………….. ngày 29 tháng 01 năm 20..... của Phòng GDĐT.......... V/v phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân............. năm 20.....;

Trường ………. báo cáo việc thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân............. năm 20..... của nhà trường cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền và hình thức tổ chức

Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mừng Đảng, mừng Xuân............. năm 20......

Nhà trường tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vào ngày thứ ..... ngày .....................

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

- Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

- Phát động mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trồng và chăm sóc ít nhất 03 cây/ người, đối với học sinh … cây/em tại gia đình và địa phương nơi cư trú.

- Giao cho Chi đoàn thanh niên lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên tham gia trồng và chăm sóc bồn cây trong khuôn viên của Nhà trường.

- Mỗi lớp trồng ít nhất 01 chậu cây trước cửa lớp mình để góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường.

2. Kết quả thực hiện.

Sau khi phát động phong trào Tết trồng cây đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Chăm sóc tốt được … bồn hoa và nhiều chậu hoa hiện đã có trong nhà trường.

- Trồng và bổ sung hệ …. cây bóng mát trước sân thư viện..

- Trồng mới được …. chậu cảnh trong khuôn viên nhà trường làm cho khung cảnh sư phạm nhà trường luôn xanh- sạch- đẹp.

Trên đây là Báo cáo Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân............. năm 20..... của trường ..............

Nơi nhận:

- PGD &ĐT (để báo cáo);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trên đây là các mẫu Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8.260
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo