Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK lớp 5 mới năm 2024-2025

HoaTieu.vn xin giới thiệu Kế hoạch Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 đến quý thầy cô giáo tham khảo. Đây là mẫu văn bản mà tổ chuyên môn nhà trường phải lập ra để triển kế hoạch tổ chức thực hiện nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 5 thuộc danh mục SGK đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt sử dụng trong năm học 2024-2025. Mỗi khối lớp sẽ chọn 01 đầu sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương cũng như điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục hiện tại. Mời bạn đọc tham khảo và Tải file .Doc Kế hoạch Tổ chức lựa chọn sgk lớp 5 tại bài viết sau.

1. Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 5 năm học 2024-2025

Kế hoạch tổ chức thực hiện nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 5
Kế hoạch tổ chức thực hiện nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 5

UBND ..........

TRƯỜNG TH ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/QĐ-TH…

........, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025

theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (TT27);

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ4114);

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ392);

Căn cứ Quyết định 214/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của Ủy Ban nhân dân tỉnh ........ về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh ........ từ năm học 2024- 2025;

Căn cứ Quyết định 434/QĐ- BGDĐT ngày 30/01/2024 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt môn Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số …/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày …/…/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo ........ về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Công văn số …/PGDĐT-GDTH ........, ngày …/…/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ........ về hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Trường Tiểu học ........ xây dựng kế hoạch Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024- 2025 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học.

Lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Ủy ban nhân dân Thị xã ........ ban hành phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục, phù hợp với yêu cầu và trình độ học sinh.

2. Yêu cầu

Thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TTBGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho môn học đó. Trường hợp môn học chỉ có 01 sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa trong quyết định, không cần bỏ phiếu.

II. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN

Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. Số lượng thành viên Hội đồng là 21 người.

III. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị

Thực hiện trước ngày 12 tháng 02 năm 2024, cụ thể:

- Nhà trường tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, đại diện Ban đại diện Cha mẹ học sinh nghiên cứu kĩ:

+ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chương trình tổng thể, chương trình các môn học;

+ Các clip thông tin do BGDĐT, các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên kết có sách giáo khoa được Bộ GDĐT phê duyệt cung cấp;

+ Các văn bản: TT27, QD 4119, QĐ 392, QĐ 365, các quyết định của Bộ GDĐT Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông khác (nếu có) và các văn bản có liên quan;

+ Bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 được các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên kết cung cấp theo danh mục Bộ GDĐT phê duyệt hoặc bản mẫu sách giáo khoa được đăng tải trên trang thông tin của các tỏ chức, cá nhân và đơn vị liên kết.

- Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chuẩn bị ý kiến cá nhân bằng phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa các môn học theo từng tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (căn cứ QĐ365)

2. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Thời điểm thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (sau đây gọi tắt là Hội đồng) tính từ ngày TT27 có hiệu lực thi hành (12 tháng 02 năm 2024).

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 6, Chương II của TT27:

- Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là người đứng đầu) thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập 01 (một) Hội đồng. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng

  • Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (sau đây gọi chung là tổ chuyên môn), đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ gồm 21 người;
  • Cơ cấu Hội đồng bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các ủy viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu; trong trường hợp người đứng đầu không được tham gia Hội đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của TT27 và các trường hợp vắng mặt vì lí do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. Thư kí Hội đồng được chọn trong số các ủy viên Hội đồng.

Thành phần hồ sơ:

DANH MỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ TẠI TRƯỜNG GỒM:

1. Hồ sơ số 1: Căn cứ chọn sách

- Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT;

- Các Quyết định phê duyệt SGK của Bộ GDĐT;

- Tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh; Hướng dẫn việc lựa chọn SGK của Phòng GDĐT;

- Quyết định phê duyệt SGK của UBND tỉnh;

- Thông báo danh mục SGK lớp 5 được UBND tỉnh phê duyệt của Sở GDĐT;

- Thông báo danh mục SGK lớp 5 sử dụng trong trường …năm học 2024-2025 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh;

2. Hồ sơ số 2: Hội đồng chọn SGK

2.1. Hồ sơ lựa chọn SGK của tổ chuyên môn: mỗi tổ chuyên môn 1 bộ gồm:

- Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK tổ chuyên môn.

- Phiếu nhận xét, đánh giá các SGK/môn học theo các Tiêu chí lựa chọn SGK của từng tổ viên (môn học có bao nhiêu SGK thì tổ viên phải ghi phiếu nhận xét của bấy nhiêu SGK đó).

- Biên bản họp tổ chuyên môn ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên, có chữ kí của tổ trưởng và người được phân công lâp biên bản.

- Phiếu kín lựa chọn SGK, phiếu kín ghi đầy đủ tất cả các SGK có trong Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT của môn học đó

- Danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ ký tổ trưởng và người lập. Hồ sơ này nộp Hội đồng.

2.2. Hồ sơ Hội đồng thẩm định:

- Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK.

- Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK của Hội đồng.

- Biên bản Hội đồng thẩm định, đánh giá, tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn.

- Danh mục SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn.

- Đề xuất của Hội đồng gửi hiệu trưởng danh mục SGK được TCM lựa chọn.

3. Hồ sơ số 3:

Hiệu trưởng gửi Phòng GDĐT và lưu 01 bộ gồm: Quyết định thành lập Hội đồng. Biên bản họp hội đồng. Danh mục SGK đề xuất lựa chọn.

3. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa ở Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường

HĐ lựa chọn SGK họp 2 lần:

Lần 1: ngày 18.3.2024 (Họp Triển khai KH, văn bản, phân công nhiệm vụ).

Lần 2: ngày 12.4.2024: Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn.

4. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại tổ chuyên môn

Bước 1: Xây dựng kế hoạch làm việc (ngày ban hành 19/3/2024)

Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn, báo cáo người đứng đầu trước khi thực hiện.

Bước 2: Họp 2 lần theo mẫu BB, thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa

Tổ chuyên môn họp lần 1: ngày 20/3/2024: họp triển khai Kế hoạch của tổ, triển khai Phiếu nhận xét SGK. Căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh, Tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ các thành viên đọc các SGK Bộ GDĐT phê duyệt, cá nhân viết phiếu nhận xét……các SGK/môn học được phân công.

Tổ chuyên môn họp lần 2: ngày 10/4/2024: Họp tổ chuyên môn để nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh.

Tổ chuyên môn tổ chức bầu tổ kiểm phiếu lựa chọn SGK.

Lưu ý: Bầu tổ kiểm phiếu của tổ chuyên môn gồm 3 thành viên (01 tổ trưởng, 01 thư ký và 1 ủy viên).

Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ.

Tổ trưởng lập danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của tổ chuyên môn có chữ kí của tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên trong tổ. ) (ngày 10/4/2024)

Lưu ý: danh mục SGK lựa chọn xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.

Bước 3: Tổng hợp kết quả

Hồ sơ lựa chọn SGK của tổ chuyên môn: mỗi tổ chuyên môn 1 bộ gồm:

- Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK tổ chuyên môn.

- Phiếu nhận xét, đánh giá các SGK/môn học theo các Tiêu chí lựa chọn SGK của từng tổ viên (môn học có bao nhiêu SGK thì tổ viên phải ghi phiếu nhận xét của bấy nhiêu SGK đó).

- Biên bản họp tổ chuyên môn ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên, có chữ kí của tổ trưởng và người được phân công lâp biên bản.

- Phiếu kín lựa chọn SGK, phiếu kín ghi đầy đủ tất cả các SGK có trong Quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT của môn học đó

- Danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ ký tổ trưởng và người lập. Hồ sơ này nộp Hội đồng.

5. Báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa

Đ/c Liên- Phó CTHĐ phối hợp thực hiện lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về Phòng GDĐT để Phòng GDĐT lưu, gồm:

  • Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK;
  • Các biên bản họp Hội đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, TT27;
  • Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của cơ sở giáo dục.

Lưu ý: Hồ sơ này đồng thời được sao để lưu tại trường.

* Danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn đồng thời được cập nhật tại ............( đường link) chậm nhất ngày 05/3/2024.

6. Công bố danh mục sách giáo khoa được phê duyệt

Nhà trường thông báo danh mục sách giáo khoa được Uỷ ban nhân dân Thị xã ........ phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục tại Thành phố đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trước ngày 30 tháng 4 hằng năm.

7. Điều chỉnh, bổ sung danh mục lựa chọn sách giáo khoa

- Trong quá trình sử dụng, căn cứ các kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (nếu có), cơ sở giáo dục báo cáo, đề xuất Phòng GDĐT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa.

- Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt thực hiện theo quy trình lựa chọn sách giáo khoa quy định tại TT27.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức thực hiện theo Điều 16, Chương IV, TT27:

- Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại TT27.

- Thông báo danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân Thị xã ........phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

- Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong quá trình dạy học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định.

- Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (nếu có) về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân Thị xã ........phê duyệt, báo cáo về Sở GDĐT trước khi tổ chức thực hiện theo quy định tại TT27.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lí giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 7 của TT27.

- Xây dựng dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Đ/c ... - CTHĐ ra quyết định và xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK

Đ/c ... - Thư ký hoàn thiện Biên bản 2 cuộc hội đồng lựa chọn sách

Đ/c ... - Phó CTHĐ phối hợp thực hiện lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về Phòng GDĐT để Phòng GDĐT và lưu.

Trên là kế hoạch Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024- 2025 theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT của Trường Tiểu ........, đề nghị cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ ngay với Ban giám hiệu để được hỗ trợ, giải đáp ./.

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;

- BĐD CMHS;

- Website;

- Lưu: VT, PHT

HIỆU TRƯỞNG

...............

2. Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK lớp 5 của tổ chuyên môn

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….
TỔ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….…., ngày ... tháng ... năm 2024

KẾ HOẠCH
Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024 – 2025
Tổ 5, trường Tiểu học…….

Căn cứ Kế hoạch ......... của Trường Tiểu học …….. về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024-2025 trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Tổ 5 xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, năm học 2024 – 2025 trong trường Tiểu học ……… , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Quyết định……… của Uỷ ban Nhân dân tỉnh……. về việc ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh………..

Các thành viên trong tổ thống nhất lựa chọn được các đầu sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 thể hiện đúng và đầy đủ mục tiêu nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại đơn vị.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang . Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở khối lớp 5 lựa chọn 01 đầu sách giáo khoa phù hợp.

II. NỘI DUNG

1. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

Thực hiện theo Căn cứ Quyết định ……. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ……. Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh …….

2. Tổ chức nghiên cứu các đầu sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa Bộ GD&ĐT phê duyệt

Tổ 5 tổ chức 100% thành viên trong tổ, giáo viên bộ môn, nghiên cứu các nội dung sau:

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình tổng thể và chương trình từng môn học).

- Các đầu sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT phê duyệt, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tại Quyết định…….. của Uỷ ban Nhân dân tỉnh…… về việc ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh……….

- Phổ biến quán triệt nội dung Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đến tất cả các thành viên trong tổ, học sinh, cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh bằng các hình thức phù hợp để thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư.

3. Quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa

3.1. Tổ 5

Tổ 5 tổ chức cho giáo viên trong tổ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại Quyết định…….; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục trung học danh mục sách giáo khoa do Tổ/nhóm chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do Tổ đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng của từng môn học/hoạt động giáo dục và các giáo viên tham gia lựa chọn.

Gửi hồ sơ về cho Ban Giám hiệu gồm:

- Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn;

- Phiếu nhận xét sách giáo khoa của tất cả thành viên trong tổ (Mẫu 1 - dành cho Tổ);

- Biên bản họp tổ phiên họp đầu tiên triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ;

- Biên bản họp thảo luận, nhận xét sách giáo khoa của tổ;

- Biên bản bỏ phiếu kèm phiếu kín đề xuất chọn sách giáo khoa của tổ (Mẫu 2 - dành cho Tổ);

- Bảng tổng hợp kết quả đề xuất chọn sách giáo khoa của tổ (Mẫu 3 - dành cho Tổ).

Lưu ý:

* Tổ trưởng phân công giáo viên trong tổ của từng môn học/hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) phải có ít nhất 03 giáo viên có cùng chuyên môn. Trường hợp Tổ không có đủ giáo viên có thể cơ cấu gồm 01 giáo viên chuyên môn, 01 giáo viên cùng tổ chuyên môn và 01 tổ trưởng hoặc thư ký của tổ.

* Biên bản thảo luận của Tổ lựa chọn sách giáo khoa phải thể hiện có sự tham gia thảo luận, đánh giá của tất cả thành viên trong tổ của từng môn học.

3.2. Nhiệm vụ

- Tổ trưởng phân công các thành viên trong tổ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo quy định; bỏ phiếu kín lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, báo cáo Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa do tổ 5 đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ 5 đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng trưởng và các giáo viên tham gia lựa chọn (Mẫu 3).

- Tổ trưởng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa, thành phần dự họp gồm: Tổ trưởng và các thành viên trong tổ thảo luận đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do tổ đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học báo cáo về BGH chậm nhất ngày 04/4/2024 Danh mục sách giáo khoa do Tổ đề xuất lựa chọn có chữ ký của Tổ trưởng và các thành viên tham dự cuộc họp.

- Tổ thiết lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và đề xuất sách giáo khoa về BGH theo quy định.

4. Tiến độ thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ngày 19/3/2024

Tổ trưởng chủ trì họp triển khai KH và hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 5

Tổ 5 lựa chọn

Ngày 20/3/2024

Họp để xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của tổ

Từ 20/3/2024 đến 02/4/2024:

Giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa theo môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa của môn học theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh ban hành.

Tổ, nhóm CM, GV theo KH

Ngày 03/4/2024

Tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa. Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn lựa chọn gửi Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của đơn vị.

Tổ, nhóm CM, GV theo KH

Ngày 04/4/2024

Tổng hợp nộp hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa đã lựa chọn về Ban Giám hiệu

Tổ trưởng

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Môn: TOÁN; ĐẠO ĐỨC; KHOA HỌC; TIẾNG VIỆT; LS-ĐL.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ Trưởng Tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên

3

….………………

Giáo viên

Thành viên – Thư ký

2. Môn: TIN HỌC, CÔNG NGHỆ.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ Trưởng Tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên

3

….………………

Giáo viên

Thành viên – Thư ký

3. Môn: GDTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ Trưởng Tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên

3

….………………

Giáo viên

Thành viên – Thư ký

4. Môn: ÂM NHẠC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ trưởng tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên

3

….………………

Giáo viên

Thành viên

4

….………………

Giáo viên

Thành viên

5

….………………

Giáo viên

Thành viên

6

….………………

Giáo viên

Thành viên

7

….………………

Giáo viên

Thành viên – Thư ký

5. Môn: MĨ THUẬT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ trưởng tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên

3

….………………

Giáo viên

Thành viên

4

….………………

Giáo viên

Thành viên

5

….………………

Giáo viên

Thành viên

6

….………………

Giáo viên

Thành viên

7

….………………

Giáo viên

Thành viên – Thư ký

6. Môn: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ trưởng tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên

3

….………………

Giáo viên

Thành viên

4

….………………

Giáo viên

Thành viên

5

….………………

Giáo viên

Thành viên

6

….………………

Giáo viên

Thành viên

7

….………………

Giáo viên

Thành viên – Thư ký

7. Môn: TIẾNG ANH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

….………………

Tổ trưởng tổ 5

Nhóm trưởng

2

….………………

Giáo viên

Thành viên– Thư ký

3

….………………

Giáo viên

Thành viên

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của Tổ 5. Yêu cầu các giáo viên thực hiện hiện nghiêm túc theo tinh thần kế hoạch này./.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
8 1.783
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo