Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Phiếu nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Khoa học tự nhiên được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là mẫu bản cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên để lựa chọn sử dụng trong năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn KHTN, mời các thầy cô và bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên - mẫu 1

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN/HOẠT ĐỘNG GD: KHTN

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: ..........................................

Chức vụ: ........................; Tổ/Nhóm CM: KHTN

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC /HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

KHTN

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Bảo đảm tính cơ bản, khoa học, phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

- Có sự tích hợp những nội dung mang tính giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

- Cấu trúc bài học có tính mở, thuận tiện khi tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh, tích hợp những nội dung mang tính giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Nội dung SGK chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Cánh Diều

- Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

- Nội dung SGK có các chủ đề, nội dung chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

- Các bài/chương/chủ đề có tính liền mạch, lô gic, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình.

- Nội dung SGK với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục.

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Sách: KHTN (Bộ sách KNTT)

2. Sách: KHTN (Bộ sách Cánh Diều)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Đạt

Không có ý kiến

Đạt

Không có ý kiến

* Các ý kiến khác : Không có ý kiến

* Nhận xét chung:

Các bộ sách đều bảo đảm tính cơ bản, khoa học, phù hợp với khả năng học tập của học sinh. Có sự tích hợp những nội dung mang tính giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học. Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Họ và tên: ...................Đơn vị công tác: ...................

Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: ......... Email: ..........................

Chữ ký của giáo viên

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: KHTN LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

- Tác giả: Vũ Văn Hùng

- Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

X

2

Khoa học tự nhiên 8 - Cánh diều

- Tác giả: Mai Sỹ Tuấn

- Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

X

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên - mẫu 2

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN: KHTN

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: ..................................................

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn; Nhóm CM: KHTN

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC/HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

KHTN lớp 8

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Bảo đảm tính cơ bản, khoa học, phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

- Có sự tích hợp những nội dung mang tính giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Bài 22 – 92 - Điốt - Nên để vào phần mở rộng, giải thích tác dụng của diôt.

Bài 27 – 109 - Thực hành đo năng lượng nhiệt - Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Cánh diều

- Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

- Nội dung SGK có các chủ đề, nội dung chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học - Trang 26 - Nội dung này không có trong yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Tên sách: KHTN (Bộ sách KNTT)

2. Tên sách: KHTN (Bộ sách CD)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối. Ngữ liệu, nội dung, hình ảnh minh họa ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương; khơi dậy tính ham hiểu biết về thế giới mới của học sinh; có tính kết nối giữa truyền thống và hiện đại; không phân biệt tôn giáo, giới tính, dân tộc, sắc tộc.

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực.

Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS

.

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Các bài học, chủ đề được trình bày đa dạng các hoạt động giúp GV dễ lựa chọn hình thức dạy học

SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt

Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Thuận lợi cho nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá phù hợp với KH GD nhà trường

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác

Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng

* Các ý kiến khác: Không có ý kiến khác

* Nhận xét chung: Các bộ sách có nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: ................. Đơn vị công tác: .......................

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 4.657
0 Bình luận
Sắp xếp theo