Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái 2023 - Tuần 1

Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái 2023. Sáng 23/8, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 - 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái 2023 sẽ được HoaTieu.vn thực hiện và gửi tới bạn đọc nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo và giành giải cao trong cuộc thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đáp án dưới đây không phải là đáp án chính thức do ban tổ chức cuộc thi công bố mà chỉ là gợi ý trả lời được thực hiện hàn toàn bởi HoaTieu.vn. 

Nếu bạn đọc có đáp án chính xác hơn, hãy chia sẻ cùng HoaTieu.vn để hoàn thiện các câu trả lời nhé.

1. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề Đảng viên tốt, Chi bộ kiểu mẫu

- Thí sinh dự thi truy cập vào đường link sau: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/

- Cuộc thi gồm hai phần: Thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến và thi viết. 

- Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 8/2022 đến hết tháng 4/2023,

+ Phần thi trực tuyến tổ chức khoảng thời gian từ 19/9/2022 đến 17/10/2022 và sẽ được tổng kết vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2022).

+ Cuộc thi viết tổ chức từ tháng 8/2022 đến 15/ 4 năm 2023 và được chia làm 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: từ tháng 8/2022 đến tháng 31/10/2022.
  • Giai đoạn 2: từ 01/11/2022đến 15/ 4 năm 2023 và được tổng kết vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2023).

2. Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 1

Câu hỏi số 1
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị?
A. 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
B. 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
C. 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Câu hỏi số 2
Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái: Có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ và giải pháp?
A. 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
B. 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
C. 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Câu hỏi số 3
Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện văn hoá, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?
A. 03 chương, 06 điều
B. 04 chương, 07 điều
C. 05 chương, 08 điều

Câu hỏi số 4
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ban hành ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 16/5/2021
B. Ngày 17/52021
C. ngày 18/5/2021

Câu hỏi số 5
Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đến năm 2025 có bao nhiêu mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế?
A. 2 mục tiêu
B. 3 mục tiêu
C. 4 mục tiêu

Câu hỏi số 6
Một trong những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên những năm qua của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là (chọn đáp án đúng nhất)?
A. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên người theo tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng.
B. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng.
C. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng.

Câu hỏi số 7
Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng, duy trì bao nhiêu % chi bộ kiểu mẫu trong tổng số chi bộ của toàn Đảng bộ tỉnh?
A. Duy trì từ 3% trở lên số chi bộ kiểu mẫu
B. Duy trì từ 4% trở lên số chi bộ kiểu mẫu
C. Duy trì từ 5% trở lên số chi bộ kiểu mẫu

Câu hỏi số 8
Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023, đề ra mục tiêu đến năm 2023 tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số được phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số đạt bao nhiêu %?
A. 0.6
B. 0.65
C. 0.7

Câu hỏi số 9
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt bao nhiêu % tổng số đảng viên?
A. 2 - 3%
B. 3 - 4%
C. 4 - 5%

Câu hỏi số 10
Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xác định bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện?
A. 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
B. 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
C. 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Câu hỏi số 11
Chương trình hành động số 114-CTr/TU ngày 15/8/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt bao nhiêu % trong tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh?
A. 3% trở lên
B. 4% trở lên
C. 5% trở lên

Câu hỏi số 12
Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tăng thêm bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII?
A. 01 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
B. 02 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
C. 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Câu hỏi số 13
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, hàng năm có bao nhiêu % tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên?
A. 70% trở lên
B. 80% trở lên
C. 90% trở lên

Câu hỏi số 14
Quy định số 37-QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?
A. 25/8/2021
B. 25/9/2021
C. 25/10/2021

Câu hỏi số 15
Trong Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xác định lựa chọn bao nhiêu đơn vị trực thuộc để làm mô hình điểm về chuyển đổi số?
A. 3 đơn vị
B. 4 đơn vị
C. 5 đơn vị

Câu hỏi số 16
Khái niệm “Giám sát của Đảng” trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phương án nào sau đây đúng?
A. Là việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đối tượng giám sát.
B. Là việc tổ chức đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở đối tượng giám sát.
C. Là việc tổ chức đảng nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở đối tượng giám sát.

Câu hỏi số 17
Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có bao nhiêu nội dung trong giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp dưới?
A. Có 04 nội dung
B. Có 05 nội dung
C. Có 06 nội dung

Câu hỏi số 18
Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống” trong đó xác định “chống” là nhiệm vụ nào sau đây?
A. Là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
B. Là nhiệm vụ cơ bản, cần thiết
C. Là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài

Câu hỏi số 19
Khái niệm “Kiểm tra của Đảng” trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phương án nào sau đây đúng?
A. Là việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đối tượng kiểm tra
B. Là việc tổ chức đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở đối tượng kiểm tra
C. Là việc tổ chức đảng nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở đối tượng kiểm tra

Câu hỏi số 20
Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 hằng năm thành lập bao nhiêu tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, hợp tác xã?
A. Hằng năm, thành lập từ 07 tổ chức đảng trở lên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.
B. Hằng năm, thành lập từ 08 tổ chức đảng trở lên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.
C. Hằng năm, thành lập từ 09 tổ chức đảng trở lên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 2

.........Đang cập nhật.

4. Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 3

.........Đang cập nhật.

5. Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 4

.........Đang cập nhật.

Đáp án sẽ được thực hiện ngay khi cuộc thi diễn ra. Bạn đọc nhớ theo dõi HoaTieu.vn thường xuyên để nhận được câu trả lời sớm nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo Tài liệu có liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 886
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Demons
    Demons

    Cảm ơn đã làm

    Thích Phản hồi 24/08/22