Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Cuộc thì được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023). Thông qua cuộc thi cũng tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đến toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Đáp án cuộc thi đang được cập nhật!

Câu hỏi 1 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV được tổ chức ở địa điểm nào?

Thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng

Thị xã Lạng SơnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Câu hỏi 2 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập tại địa điểm nào?

Tại Quang Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc SơnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Câu hỏi 3 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn lúc mới thành lập gồm bao nhiêu chiến sĩ?

35 chiến sĩ

34 chiến sĩ

32 chiến sĩĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

33 chiến sĩ

Câu hỏi 4 Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập có mấy đảng viên?

9 đảng viên

3 đảng viên

5 đảng viênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

7 đảng viên

Câu hỏi 5 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2010Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2009

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2011

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2008

Câu hỏi 6 Năm 2022, có bao nhiêu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã?

160/200 xã, phường, thị trấn

190/200 xã, phường, thị trấn

180/200 xã, phường, thị trấnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

170/200 xã, phường, thị trấn

Câu hỏi 7 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1953

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1950

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1951Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1952

Câu hỏi 8 Năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (GRDP) là bao nhiêu %?

Đạt 5,22%

Đạt 8,22%

Đạt 7,22%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Đạt 6,22%

Câu hỏi 9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?

18 chỉ tiêu chủ yếu

20 chỉ tiêu chủ yếuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

22 chỉ tiêu chủ yếu

19 chỉ tiêu chủ yếu

Câu hỏi 10 Năm 1933 phong trào quần chúng cách mạng phát triển ở những khu vực nào?

Hồng Phong

Thụy Hùng

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Phú Xá

Câu hỏi 11 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

14 đồng chí

15 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

13 đồng chí

16 đồng chí

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2001Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2003

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2000

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2002

Câu hỏi 13 Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là ai?

Đồng chí Chu Văn Tấn

Đồng chí Lương Văn TriĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Nguyễn Văn Thái

Câu hỏi 14 Năm 2022, bình quân thu nhập đầu người (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu triệu đồng?

60,72 triệu đồng

70,72 triệu đồng

51,72 triệu đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

50,72 triệu đồng

Câu hỏi 15 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn thành lập thời gian nào? tại đâu?

Giữa năm 1934, tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Giữa năm 1933, tại thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Giữa năm 1935, tại xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên

Giữa năm 1936, tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

2. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Đáp án cuộc thi đang được cập nhật!

Câu hỏi 1 Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là ai?

Đồng chí Nguyễn Văn Thái

Đồng chí Lương Văn Tri Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Chu Văn Tấn

Câu hỏi 2 Năm 2022, bình quân thu nhập đầu người (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu triệu đồng?

51,72 triệu đồngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

50,72 triệu đồng

60,72 triệu đồng

70,72 triệu đồng

Câu hỏi 3 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn thành lập thời gian nào? tại đâu?

Giữa năm 1936, tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

Giữa năm 1935, tại xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên

Giữa năm 1933, tại thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Giữa năm 1934, tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Câu hỏi 4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

13 đồng chí

16 đồng chí

14 đồng chí

15 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Câu hỏi 5 Năm 2022, có bao nhiêu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã?

190/200 xã, phường, thị trấn

180/200 xã, phường, thị trấnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

170/200 xã, phường, thị trấn

160/200 xã, phường, thị trấn

Câu hỏi 6 Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập có mấy đảng viên?

3 đảng viên

9 đảng viên

5 đảng viênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

7 đảng viên

Câu hỏi 7 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV được tổ chức ở địa điểm nào?

Xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Thị xã Lạng SơnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng

Câu hỏi 8 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2008

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2009

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2011

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2010Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Câu hỏi 9 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập tại địa điểm nào?

Tại Quang Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc SơnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Tại Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Câu hỏi 10 Năm 1933 phong trào quần chúng cách mạng phát triển ở những khu vực nào?

Thụy Hùng

Phú Xá

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Hồng Phong

Câu hỏi 11 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1951Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1952

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1950

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1953

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?

22 chỉ tiêu chủ yếu

20 chỉ tiêu chủ yếuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

18 chỉ tiêu chủ yếu

19 chỉ tiêu chủ yếu

Câu hỏi 13 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn lúc mới thành lập gồm bao nhiêu chiến sĩ?

33 chiến sĩ

32 chiến sĩĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

35 chiến sĩ

34 chiến sĩ

Câu hỏi 14 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2001Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2003

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2000

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2002

Câu hỏi 15 Năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (GRDP) là bao nhiêu %?

Đạt 6,22%

Đạt 7,22%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Đạt 8,22%

Đạt 5,22%

3. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 3

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Đáp án cuộc thi đang được cập nhật!

Câu hỏi 1 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập tại địa điểm nào?

Thôn Nà Pài, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Thôn Nà Mè, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Thôn Nà Ván, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Thôn Nà Han, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 2 Đảng bộ đặc biệt Long Châu được thành lập vào thời gian nào?

Cuối năm 1933, đầu năm 1934

Cuối năm 1930, đầu năm 1931

Cuối năm 1932, đầu năm 1933Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Cuối năm 1931, đầu năm 1932

Câu hỏi 3 Cuối năm 1931, đồng chí Hoàng Văn Thụ chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tập hợp được bao nhiêu tổ chức quần chúng cách mạng?

8 tổ chức

9 tổ chức

11 tổ chức

10 tổ chứcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 4 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập vào thời gian nào?

Ngày 23/02/1943

Ngày 23/02/1942

Ngày 23/02/1940

Ngày 23/02/1941Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 5 Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được bao nhiêu km đường bê tông giao thông nông thôn?

450km

300km

350kmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

400km

Câu hỏi 6 Đồng chí Hoàng Văn Thụ được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ đặc biệt Long Châu vào năm nào?

Năm 1932

Năm 1933Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Năm 1931

Năm 1930

Câu hỏi 7 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

13 đồng chí

15 đồng chí

14 đồng chí

16 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 8 Năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là bao nhiêu?

85,40%

90,40%

80,60%

90,20%

Câu hỏi 9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV bầu Ban Chấp hành gồm bao nhiều đồng chí?

59 đồng chí

57 đồng chí

61 đồng chí

55 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III được tổ chức ở địa điểm nào?

Thôn Nà Chà, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Thôn Khòn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Văn UyênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Thôn Còn Làng, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Thôn Còn Vèn, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Câu hỏi 11 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập vào thời gian nào?

Ngày 11/4/1940

Ngày 11/4/1938Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Ngày 11/4/1939

Ngày 11/4/1937

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2014

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2016

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2017

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2015Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 13 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1950

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1951

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1949Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1948

Câu hỏi 14 Bí thư Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Tràng Định là ai?

Đồng chí Hoàng Kim Sơn

Đồng chí Hoàng Văn Cường

Đồng chí Triệu Dín Nè

Đồng chí Bế Văn Bính Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 15 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI bầu Ban Chấp hành gồm bao nhiều đồng chí?

59 đồng chí

53 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

57 đồng chí

55 đồng chí

4. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Đáp án cuộc thi đang được cập nhật!

Câu hỏi 1 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm bao nhiều đồng chí?

15 đồng chí

17 đồng chí

19 đồng chí

13 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 2 Đến hết năm 2022, toàn tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu trường đạt chuẩn quốc gia?

369 trường

469 trường

269 trường Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

169 trường

Câu hỏi 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII bầu bao nhiêu đồng chí ủy viên Ban Chấp hành?

45 đồng chí

49 đồng chí

61 đồng chí

53 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất được tổ chức ở địa điểm nào?

Bản Nâng, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Bản Đao, xã Tân Văn, huyện Bình GiaĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Bản Đáp, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Câu hỏi 5 Cuối năm 1929, tại Long Châu (Trung Quốc), các đồng chí nào của tỉnh Lạng Sơn được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng?

Hoàng Văn Nọn

Hoàng Đình Giong

Hoàng Văn Thụ, Lương Văn TriĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Mã Khánh Phương

Câu hỏi 6 GDP bình quân theo đầu người giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu USD?

Đạt 790 USD

Đạt 650 USD

Đạt 1.000 USD

Đạt 820 USDĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 7 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập tại địa điểm nào?

Tại thôn Mỏ Tát, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Tại thôn Nà Tấu, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Tại thôn Nà Pán, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Tại thôn Đon Úy, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Câu hỏi 8 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập vào thời gian nào?

Ngày 25/9/1935

Ngày 25/9/1937

Ngày 25/9/1936Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Ngày 25/9/1934

Câu hỏi 9 Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn là ai?

Đồng chí Đường Văn ThôngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Đồng chí Đường Văn Tư

Đồng chí Nguyễn Văn Phòng

Đồng chí Hoàng Doãn Tạo

Câu hỏi 10 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 03/02/1933

Ngày 03/02/1930Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Ngày 03/02/1932

Ngày 03/02/1931

Câu hỏi 11 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

10 đồng chí

13 đồng chíĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

12 đồng chí

11 đồng chí

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II được tổ chức ở địa điểm nào?

Thôn Nà Đồng, xã Tân Văn, huyện Bình GiaĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Thôn Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Câu hỏi 13 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2021

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2020Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2018

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2019

Câu hỏi 14 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở các tổ chức Cộng sản nào?

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

An Nam Cộng sản Đảng

Đông Dương Cộng sản Đảng

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 15 Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chỉ đạo hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh năm nào?

Năm 2005

Năm 2008

Năm 2007

Năm 2006Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

5. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 1

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 1 Đến cuối năm 1934, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu đảng viên?

10 đảng viên

20 đảng viên

15 đảng viên

25 đảng viênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2 Ban Cán sự Đảng tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào thời gian nào?

Tháng 8/1936

Tháng 8/1934Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Tháng 8/1933

Tháng 8/1935

Câu hỏi 3 Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được diễn ra thời gian nào?

Từ ngày 06/01/1932 đến ngày 07/02/1932

Từ ngày 06/01/1931 đến ngày 07/02/1931

Từ ngày 06/01/1930 đến ngày 07/02/1930Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 06/01/1933 đến ngày 07/02/1933

Câu hỏi 4 Ngày 23/02/1960, Bác Hồ nói chuyện với đồng bào và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tại địa điểm nào?

Sân vận động Đông KinhĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Nhà thi đấu thể thao tỉnh

Quảng trường Hùng Vương

Trung tâm văn hoá tỉnh

Câu hỏi 5 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Ngày 23/5/1960

Ngày 23/4/1960

Ngày 23/02/1960Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/3/1960

Câu hỏi 6 Tỉnh Lạng Sơn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ năm nào?

Năm 1997Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Năm 1987

Năm 1977

Năm 1967

Câu hỏi 7 Từ năm 1933 đến nay Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

17 kỳ đại hộiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

15 kỳ đại hội

16 kỳ đại hội

18 kỳ đại hội

Câu hỏi 8 Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào năm nào?

Năm 1924

Năm 1926

Năm 1927

Năm 1925Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ I diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1948Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1945

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1947

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1946

Câu hỏi 10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII có bao nhiêu đại biểu tham dự?

Có 350 đại biểuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Có 370 đại biểu

Có 360 đại biểu

Có 348 đại biểu

Câu hỏi 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVII bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm bao nhiều đồng chí?

17 đồng chí

13 đồng chí

19 đồng chí

15 đồng chí

Câu hỏi 12 Tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn được kiện toàn, củng cố vào tháng, năm nào?

Tháng 5/1945Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Tháng 6/1945

Tháng 8/1945

Tháng 7/1945

Câu hỏi 13 Hội nghị kiện toàn củng cố Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại địa điểm nào?

Tại Khau Hương, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Tại Nà Lò, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Tại Khu rừng Khau Kham, xã Hoa Thám, huyện Bình GiaĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 14 Đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vào thời gian nào?

Cuối năm 1929

Cuối năm 1926

Cuối năm 1928Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Cuối năm 1927

Câu hỏi 15 Đơn vị nào được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979?

Đại đội 5 cơ động Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội biên phòng) tỉnh Lạng Sơn

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Đồn biên phòng Hữu Nghị, Đồn biên phòng Pò Mã

Đội cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Lạng Sơn)

6. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

- Đối tượng dự thi: Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân làm việc, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Độ tuổi dự thi là từ đủ 12 tuổi trở lên.

- Nội dung cuộc thi là về sự hình thành và phát triển, truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Bộ tỉnh Lạng Sơn từ năm 1933 đến năm 2023.

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức với hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ:

http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn

- Thời gian cuộc thi chính thức từ: 3/4/2023 đến 8/5/2023. Cuộc thi diễn ra trong 5 tuần liên tục, cụ thể:

  • Tuần 1: Từ ngày 3/4 đến ngày 9/4/2023
  • Tuần 2: Từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2023
  • Tuần 3: Từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2023
  • Tuần 4: Từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023
  • Tuần 5: Từ ngày 30/4 đến ngày 8/5/2023

Người tham gia dự thi sẽ trả lời 15 câu hỏi và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi. Thời gian dự thì là trong 30 phút/ 1 lần thi. Mỗi thí sinh dự thi sẽ có 1 tài khoản dự thi và mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần trong ngày, 7 lần trong tuần, sẽ công nhận kết quả đúng nhất trong tuần thi.

Các thi sinh dự thi lưu ý phải đăng ký tài khoản đầy đủ thông tin hợp lệ để được công nhận kết quả cuộc thi.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài Liệu chuyên mục Bài thu hoạch bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
30 13.163
0 Bình luận
Sắp xếp theo