Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính Lâm Đồng 2021 đợt 3

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021 chính thức được phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung câu hỏi và gợi ý đáp án tìm hiểu về cải cách hành chính Lâm Đồng 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

Để tham gia dự thi các bạn truy cập vào website https://timhieucchc.lamdong.gov.vn/ và trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 tuần, từ 10 giờ ngày 1/11 đến 9 giờ ngày 29/11.

Thời gian thi từ ngày 01/11/2021 đến ngày 29/11/2021.

- Hàng tuần, bắt đầu từ 10h00’ sáng thứ 2, kết thúc và thông báo kết quả thi tuần vào lúc 9h30 sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng - đợt 3

Câu 01: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021-2030, đâu là nội dung trong mục tiêu chung của Chương trình?

A. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ cuộc đổi mới, xây dựng nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

B. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

C. Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, cần kiệm liêm chính, phục vụ nhân dân.

D. Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Câu 02: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có bao nhiêu nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

A. 5 nhiệm vụ.

B. 6 nhiệm vụ.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

C. 7 nhiệm vụ.

D. 8 nhiệm vụ.

Câu 03: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nội dung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu thi hành pháp luật?

A. Đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, chú trọng đảm bảo các điều kiện cho thực thi công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về những vụ việc cụ thể trong quá trình thực hiện pháp luật, để từ đó gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách một cách hiệu quả.

B. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật và giám sát thi hành pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật vừa là công cụ quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân kiểm tra, giám sát.

C. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

Câu 04: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, mục tiêu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đến năm 2025 đạt tối thiểu:

A. 75%.

B. 80%.

C. 85%.

D. 90%.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

Câu 05: Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ tên miền nào sau đây:

A. https://dvc.gov.vn

B. https://dichvucong.gov.vnĐáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

C. https://dichvucong.vn

D. https://dichvucong.com

Câu 06: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021-2030, nội dung nào sau đây nằm trong nhiệm vụ tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước:

A. Triển khai rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

B. Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

C. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

D. Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, dựa trên nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Câu 07: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách chế độ công vụ?

A. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương.

B. Cập nhật, áp dụng việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp.

C. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

Câu 08: Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ cải cách tài chính công có xây dựng chỉ tiêu nào dưới đây?

A. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

B. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

C. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp y tế - dân số có đủ điều kiện hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

D. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp thông tin và truyền thông có đủ điều kiện hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Câu 09: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nào sau đây?

A. Thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

B. Thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

C. Thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

D. Thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

Câu 10: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đâu là nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Lâm Đồng?

A. Lựa chọn đô thị phát triển của tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh.

B. Lựa chọn thành phố điển hình của tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh.

C. Lựa chọn đô thị điển hình của tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh.Đáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

D. Lựa chọn thành phố điển hình của tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng thành phố thông minh.

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng - đợt 1

Câu 01: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đề cập đến nội dung nào trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra để định hướng phát triển đất nước đến năm 2030?

A. Xây dựng và đổi mới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước

B. Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và hướng tới sự phát triển của đất nước

C. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nướcĐáp án Cải cách hành chính Lâm Đồng

D. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển của đất nước

Câu 02: Theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021, nội dung nào sau đây là mục tiêu cải cách thể chế?

A. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật do trung ương ban hành; thực hiện kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý kịp thời 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra

B. Thể chế hành chính đảm bảo tính thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh

C. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp vơi tình hình thực tiễn của tỉnh; thực hiện xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định

D. Cả ba đáp án trên đều đúngĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu 03: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là một trong các nhiệm vụ của công tác xây dựng pháp luật?

A. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

B. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh

C. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh

D. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năngĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu 04: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, nội dung cải cách thủ tục hành chính có mấy nhiệm vụ?

A. 8 nhiệm vụ
B. 7 nhiệm vụ
C. 6 nhiệm vụĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19
D. 5 nhiệm vụ

Câu 05: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt:

A. Tối thiểu 20%
B. Tối thiểu 30%
C. Tối thiểu 40%
D. Tối thiểu 50%Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu 06: Đâu là nội dung trong Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030?

A. Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm

B. Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệmĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công của Nhà nước cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm

D. Chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm

Câu 07: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nội dung nào sau đây là nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ?

A. Triển khai, thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của Trung ương để bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển chung trong giai đoạn mớiĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. Triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương để bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển chung trong giai đoạn mới

C. Triển khai, thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của Trung ương trong giai đoạn mới để bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển chung của địa phương

D. Triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương để bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển chung trong giai đoạn mới

Câu 08: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Mục tiêu đến năm 2025, việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng định hướng của Chính phủ là bảo đảm vai trò chủ động, tích cực của ngân sách địa phương; tối thiểu bao nhiêu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; bao nhiêu đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư?

A. 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

B. 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tưĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 90% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

D. 30% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 70% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Câu 09: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2021-2030, có bao nhiêu nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số?

A. 5 nhiệm vụ
B. 6 nhiệm vụĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19
C. 7 nhiệm vụ
D. 8 nhiệm vụ

Câu 10: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Lâm Đồng đạt tỉ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương là bao nhiêu?

A. 100%Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19
B. 90%
C. 80%
D. 70%

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 4.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo