Đáp án thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đã chính thức được phát động đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau đây là chi tiết thể lệ cuộc thi cải cách hành chính Lạng Sơn năm 2022 cùng với gợi ý đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thí sinh truy cập http://cchc.langson.gov.vn/ để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi.

1. Đáp án cuộc thi cải cách hành chính Lạng Sơn năm 2022 - tuần 3

Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu phát triển cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 100% đối tượng nào được cung cấp dịch vụ số trên một nền tảng cửa khẩu số?

 1. Người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã có đường biên giới với Trung Quốc.
 2. Các phương tiện vận tải, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Người dân, tổ chức, hộ gia đình sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 4. Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đến năm 2025, tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán qua hình thức này?

 1. Thanh toán trực tuyến.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. Thanh toán trực tiếp tại Bộ phân một cửa các cấp.
 3. Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng.
 4. Thanh toán liên ngân hàng.

Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đến năm 2030, tối thiểu 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại đơn vị, doanh nghiệp này?

 1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.
 2. Ngân hàng.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
 4. Các cơ sở y tế, giáo dục.

Câu hỏi 4. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mục tiêu phát triển xã hội số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, Lạng Sơn thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu quốc gia về nội dung nào?

 1. Dẫn đầu quốc gia về xã hội số.
 2. Dẫn đầu quốc gia về kinh tế số.
 3. Dẫn đầu quốc gia về an toàn, an ninh mạng.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Dẫn đầu quốc gia về cửa khẩu số.

Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân?

 1. Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội.
 2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
 3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
 4. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 6. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những quan điểm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 là?

 1. Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bảo đảm tinh gọn các bộ, cơ quan ngang bộ.
 3. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi hoạt động theo hướng đẩy mạnh tự chủ.
 4. Xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý, thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, sản xuất thông minh, các mô hình sản xuất kinh doanh mới, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử, khởi nghiệp sáng tạo,...

Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây là mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030?

 1. Cả 3 phương án.
 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trên tất cả các lĩnh vực và trong cả hệ thống chính trị; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Câu hỏi 8. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn là?

 1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
 2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn vốn cho phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn theo đúng quy định.
 4. Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực biên giới.

Câu hỏi 9. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu cải cách chế độ công vụ giai đoạn 2021-2030 là?

 1. Cả 3 phương án trên.
 2. Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, định rõ việc của cơ quan hành chính nhà nước; phân định rõ mô hình tổ chức chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
 4. Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Câu hỏi 10. Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ?

 1. Không quá 04 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian).
 2. Không quá 05 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian).
 3. Không quá 03 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian).Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Không quá 02 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian).

Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 là?

 1. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa.
 2. Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 3. Tiếp tục mở rộng và triển khai có hiệu quả việc thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng và tương đương.
 4. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 12. Theo kết quả công bố năm 2021, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu điểm?

 1. Đạt 45,84 điểm.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. Đạt 46,85 điểm.
 3. Đạt 46 điểm.
 4. Đạt 47 điểm.

Câu hỏi 13. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2021 được khảo sát, đánh giá dựa trên mấy lĩnh vực?

 1. 10 lĩnh vực.
 2. 8 lĩnh vực.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. 9 lĩnh vực.
 4. 11 lĩnh vực.

Câu hỏi 14. Theo Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây là mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy đến năm 2025?

 1. Nghiên cứu, đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
 2. 100% cơ quan, đơn vị được kiện toàn theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Rà soát, thống kê và đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước
 4. Cả 03 phương án.

Câu hỏi 15. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn do cơ quan nào quyết định thực hiện và công bố Chỉ số?

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 2. UBND tỉnh Lạng Sơn.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
 4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

2. Đáp án cuộc thi cải cách hành chính Lạng Sơn năm 2022 - tuần 2

Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là?

 1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
 2. Xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Nghiên cứu, đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức Chính phủ trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chủ động tham gia, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 4. 100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên.

Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đâu là nhiệm vụ của cải cách tài chính công?

 1. Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
 2. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa.
 3. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
 4. Cả 03 phương án.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025, 50% hoạt động nào của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý?

 1. Hoạt động công vụ.
 2. Hoạt động tuyên truyền.
 3. Tất cả các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.
 4. Hoạt động kiểm tra.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 4. Một trong những quan điểm của Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là?

 1. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trên tất cả các lĩnh vực và trong cả hệ thống chính trị.
 2. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự điều hành trực tiếp, thống nhất của chính quyền, sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách hành chính.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
 4. Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước.

Câu hỏi 5. Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện do cấp có thẩm quyền nào quyết định thành lập?

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 6. Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện là công chức thuộc cơ quan nào?

 1. Công chức các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện được cử đến làm việc.
 2. Công chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Công chức thuộc Phòng Nội vụ cấp huyện.
 4. Công chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025, giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu % số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và bao nhiêu % biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021?

 1. 05% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 05% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 2. 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 05% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 4. 05% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 8. Theo Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ là?

 1. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.
 2. Cả 3 phương án trên.
 3. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 9. Đối tượng đánh giá của Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) là?

 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 2. Các tập đoàn kinh tế nhà nước.
 3. Các cơ quan đảng, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.
 4. Cả 3 phương án.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những mục tiêu chuyển đổi số trong cơ quan Đảng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025?

 1. Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng khung pháp lý của bộ, ngành, địa phương hỗ trợ xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chính quyền số các cấp.
 2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
 3. Cả 03 phương án.
 4. Các hệ thống thông tin chuyên ngành, phần mềm ứng dụng được xây dựng, nâng cấp và đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tại cơ quan Đảng.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu % hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử?

 1. 90%
 2. 75%
 3. 85%
 4. 80%Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 12. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là?

 1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
 2. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết.
 4. Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới.

Câu hỏi 13. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) là?

 1. Là chỉ số đo lường sự hài lòng của các tổ chức cá nhân đối với sự quản lý điều hành nền kinh tế của cơ quan chính quyền cấp huyện thành phố và sở, ban ngành thuộc tỉnh.
 2. Là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế và mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Là Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ban, ngành và Địa phương thuộc tỉnh; là thước đo, là cơ sở để các đơn vị cơ quan hành chính nhà nước nghiên cứu các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 4. Là Chỉ số hài lòng của doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Câu hỏi 14. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết?

 1. Các Ban đảng tỉnh và tổ chức chính trị- xã hội.
 2. Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.
 3. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Sở Thông tin và Truyền thông.

Câu hỏi 15. Cơ quan nào chủ trì triển khai Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Quốc gia (DTI)?

 1. Bộ Nội vụ.
 2. Văn phòng Chính phủ.
 3. Bộ Thông tin và Truyền thông.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đáp án cuộc thi cải cách hành chính Lạng Sơn năm 2022 tuần 1

Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu cải cách chế độ công vụ đến năm 2030, có bao nhiêu % số lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?

 1. 25% - 35%Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. 100%
 3. Trên 30%
 4. 50% - 60%

Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những mục tiêu Cải cách thể chế đến năm 2025 là?

 1. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
 2. 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế và thể chế của nền hành chính hiện đại.
 3. 100% cơ quan, đơn vị được kiện toàn theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 4. 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được xây dựng, ban hành đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 3. Theo Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nào sau đây?

 1. Quy định việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố.
 2. Các quy định đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.
 3. Các quy định về phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương; phân cấp giữa các cấp ở địa phương.
 4. Các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 4. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025, bao nhiêu % hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia?

 1. 95%
 2. 70%-80%
 3. 100%Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. 90%.

Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những mục tiêu phát triển chính quyền số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 là?

 1. Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số.
 3. 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế và thể chế của nền hành chính hiện đại.
 4. Phấn đấu trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên.

Câu hỏi 6. Theo quan điểm Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?

 1. Tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tập trung cải cách hành chính vào một số lĩnh vực khó, phức tạp để tạo sự thay đổi mang tính đột phá với các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước; gắn cải cách hành chính đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo.
 3. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 4. Cả 03 đáp án.

Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu Cải cách tài chính công đến năm 2030, giảm bình quân bao nhiêu % chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025?

 1. Giảm bình quân 10%.
 2. Giảm bình quân 15%.
 3. Giảm bình quân 5%.
 4. Giảm bình quân 7%.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn

Câu hỏi 8. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là?

 1. Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Công cụ theo dõi, đánh giá chính sách của Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi để trở thành quốc gia có mức thu nhập bậc trung.
 3. Chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế và mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam; qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực kinh tế tư nhân.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong từng giai đoạn.

Câu hỏi 9. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đâu là nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

 1. Cả 03 phương án.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
 3. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 4. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước.

Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu cải cách tài chính công đến năm 2025, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan, đơn vị nào?

 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
 2. Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.
 4. Đơn vị sự nghiệp công lập

Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp như thế nào?

 1. Được cung cấp tại quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp.
 2. Được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Được cung cấp trên thiết bị điện tử bố trí tại Bộ phận một cửa các cấp.
 4. Được cung cấp truy cập trên máy tính xách tay, máy tính để bàn.

Câu hỏi 12. Theo quan điểm Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của đối tượng nào?

 1. Toàn xã hội.
 2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 3. Người dân, doanh nghiệp.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Cán bộ, công chức, viên chức.

Câu hỏi 13. Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trong phạm vi nào?

 1. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
 2. Tiếp nhận tất cả các hồ sơ theo yêu cầu của người dân, tổ chức.
 3. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Câu hỏi 14. Theo mục tiêu Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến năm 2025 tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm bao nhiêu tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số?

 1. Nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
 2. Nằm trong nhóm 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
 3. Nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 4. Nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Câu hỏi 15. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị, tổ chức nào?

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập.
 2. Đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.Đáp án cải cách hành chính lạng sơn
 3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.
 4. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

3. Thể lệ cuộc thi cải cách hành chính Lạng Sơn năm 2022

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, cá nhân tham dự cuộc thi sử dụng thiết bị cá nhân kết nối internet để đăng ký tài khoản và trả lời trực tiếp các câu hỏi tại địa chỉ: https://cchc.langson.gov.vn hoặc banner cuộc thi trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Lạng Sơn, địa chỉ https://sonv.langson.gov.vn. Cuộc thi có 04 tuần thi (bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 03/10/2022, kết thúc vào ngày 30/10/2022), mỗi tuần thi có tổng số 30 câu hỏi; mỗi lượt dự thi, thí sinh trả lời 15 câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số câu hỏi nêu trên và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 15 phút. Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 01 lượt/ngày (07 lượt/tuần); kết quả thi được tính cho lượt dự thi có kết quả tốt nhất, có thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán số người tham gia dự thi đúng nhất trong số các lượt dự thi trong một tuần thi./.

Chi tiết thể lệ mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 12.240
0 Bình luận
Sắp xếp theo