Đáp án Tìm hiểu cải cách hành chính Quảng Bình 2022

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022” đã chính thức được phát động đến đông đảo các đối tượng dự thi trên địa bàn tỉnh không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính. Để tham gia dự thi người chơi truy cập vào http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn/ để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi. Sau đây là nội dung câu hỏi và gợi ý đáp án Tìm hiểu cải cách hành chính Quảng Bình 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình

1. Đáp án Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình - bộ 1

Câu hỏi 1: Cơ quan nào sau đây có chức năng thẩm tra Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?

 1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
 3. Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

Câu hỏi 2: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình lập pháp, lập quy theo hướng chặt chẽ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, áp dụng kỹ thuật lập pháp tiến bộ trong soạn thảo thuộc nhiệm vụ nào trong các nhiệm vụ về cải cách thể chế giai đoạn 2021 - 2030?

 1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luậtCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật
 3. Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi 3: Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật nào?

 1. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
 2. Nghị định số 45/2020/NĐ-CPCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Câu hỏi 4: Một trong những nội dung của mục tiêu cải cách thể chế giai đoạn 2021 - 2030?

 1. Bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh
 2. Tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nướcCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc

Câu hỏi 5: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong trường hợp nào?

 1. Bị thay thếCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Không còn đối tượng điều chỉnh
 3. Ban hành trên 15 năm

Câu hỏi 6: Hiện nay tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?

 1. 150
 2. 151Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. 159

Câu hỏi 7: Thi tuyển công chức được thực hiện bao nhiêu vòng ?

 1. 1
 2. 2Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. 3

Câu hỏi 8: Công chức được phân công hướng dẫn tập sự được hưởng bao nhiêu hệ số phụ cấp trách nhiệm so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự ?

 1. 0.3Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 0.4
 3. 0.5

Câu hỏi 9: Theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ nội dung nào sau đây là căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp?

 1. Danh mục vị trí việc làmCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Danh mục lãnh đạo
 3. Danh mục chuyên viên

Câu hỏi 10: Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do tổ chức nào ban hành?

 1. Bộ Chính trị
 2. Ban Bí thư
 3. Ban Chấp hành Trung ươngCải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 11: Nhận định nào sau đây là chính xác: Kinh phí mua sắm tài sản cố định của một cơ quan hành chính nhà nước:

 1. Được nhà nước cấp và thực hiện chế độ tự chủ tài chính
 2. Được nhà nước cấp và không thực hiện chế độ tự chủ tài chínhCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Được lấy từ khoản tiết kiệm do thực hiện chế độ tự chủ tài chính

Câu hỏi 12: Theo các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch 2394/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số giai đoạn 2021-2025, có bao nhiêu % thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động?

 1. 100 (%)
 2. 80 (%)Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. 60 (%)

Câu hỏi 13: Thu hồi tài sản công là cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan nào theo quy định tại Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Bình?

 1. Sở Tài chính
 2. Đơn vị sự nghiệp
 3. UBND tỉnhCải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 14: Có bao nhiêu loại xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính Phủ?

 1. 4
 2. 7Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. 10

Câu hỏi 15: Kinh phí nào sau đây không thực hiện chế độ tự chủ theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ?

 1. Chi thanh toán cho cá nhân (tiền lương, tiền công, phụ cấp,….) .
 2. Kinh phí thực hiện tinh giản biên chếCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn (dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, hội nghị, liên lạc,…).

Câu hỏi 16: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định được thực hiện đến năm nào?

 1. Năm 2023
 2. Năm 2024
 3. Năm 2025Cải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 17: Cơ quan nào là cơ quan đầu mối phụ trách chỉ số gia nhập thị trường thuộc bộ chỉ số PCI của tỉnh Quảng Bình?

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tưCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Sở Tư pháp
 3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Câu hỏi 18: Trọng số (%) trong PCI của chỉ số chính sách đào tạo lao động?

 1. 21 (%)
 2. 22 (%)
 3. 20 (%)Cải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 19: Cơ quan nào sau đây có quyền phúc tra kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính nhà nước (SIPAS)?

 1. Bưu điện tỉnh
 2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh
 3. Hội Cựu Chiến binh tỉnhCải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 20: Cơ quan nào là cơ quan đầu mối theo dõi chỉ số đào tạo lao động thuộc bộ chỉ số PCI tỉnh Quảng Bình?

 1. Sở Công Thương
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 3. Sở Lao động, Thương binh và xã hộiCải cách hành chính Quảng Bình 2022

2. Đáp án Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình - bộ 2

Câu hỏi 1: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để quy định những vấn đề nào?

 1. Được luật, nghị quyết của Quốc hội giaoCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Được cấp trên giao
 3. Quản lý nhà nước ở địa phương

Câu hỏi 2: Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo bao nhiêu nguyên tắc?

 1. 3Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 4
 3. 5

Câu hỏi 3: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào?

 1. Quyết định
 2. Nghị quyếtCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Chỉ thị

Câu hỏi 4: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

 1. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật
 2. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 3. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phươngCải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 5: Thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm bao nhiêu nguyên tắc?

 1. 3
 2. 4
 3. 5

Câu hỏi 6: Có bao nhiêu nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 1. 7Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 8
 3. 9

Câu hỏi 7: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, nhiệm vụ: Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập gồm mấy nội dung?

 1. 3Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 4
 3. 5

Câu hỏi 8: Thời gian người trúng tuyển viên chức phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng ?

 1. 30 ngàyCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 40 ngày
 3. 45 ngày

Câu hỏi 9: Theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ nội dung nào sau đây là căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp?

 1. Danh mục vị trí việc làmCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Danh mục lãnh đạo
 3. Danh mục chuyên viên

Câu hỏi 10: Thời hạn biệt phái công chức ?

 1. Không quá 02 năm
 2. Không quá 03 nămCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Không quá 04 năm

Câu hỏi 11: Lợi ích của đô thị thông minh đối với người dân và doanh nghiệp là gì

 1. Đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người dân
 2. Giải quyết việc làm cho người lao động
 3. Nâng cao chất lượng cuộc sống; Nâng cao hiệu quả làm việc; Đảm bảo phát triển bền vữngCải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 12: Dự phòng ngân sách nhà nước là:

 1. Một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Một khoản mục trong dự toán chi ngân sách đã phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.
 3. Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

Câu hỏi 13: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu cơ bản về Chính phủ số đến năm 2030 có bao nhiêu % hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)?

 1. 100 (%)Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 90 (%)
 3. 80 (%)

Câu hỏi 14: Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015,Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%:

 1. Thuế nhập khẩu
 2. Thuế xuất khẩu
 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệpCải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 15: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu cơ bản về Chính phủ số đến năm 2025 có bao nhiêu % hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)?

 1. 90 (%)
 2. 80 (%)
 3. 60 (%)Cải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 16: Cơ quan nào sau đây chủ trì thực hiện đánh giá, công bố chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh?

 1. Bộ Nội vụCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Văn phòng Chính phủ
 3. Bộ Tư pháp

Câu hỏi 17: Trong bộ chỉ số PCI năm 2021, chỉ số tính chi phí thời gian có mấy chỉ tiêu?

 1. 14Cải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. 15
 3. 16

Câu hỏi 18: Luật doanh nghiệp mới nhất ban hành năm nào?

 1. Năm 2019
 2. Năm 2018
 3. Năm 2020Cải cách hành chính Quảng Bình 2022

Câu hỏi 19: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Quảng Bình được ban hành tại văn bản nào sau đây?

 1. Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 2. Quyết định số 3028/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 3. Kế hoạch số 3028/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Câu hỏi 20: Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính nhà nước?

 1. Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự
 2. Chất lượng hệ thống giáo dụcCải cách hành chính Quảng Bình 2022
 3. Công chức chú ý lắng nghe câu hỏi, ý kiến của người dân tổ chức

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 4.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo