Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương 2024

Tìm hiểu pháp luật Hải Dương 2023 - Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 của tỉnh Hải Dương đã chính thức được tổ chức với 2 đợt thi từ 1/6/2023 đến 30/9/2023. Để tham gia dự thi, các thi sinh truy cập vào địa chỉ http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn hoặc http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi. Sau đây là chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án tìm hiểu pháp luật Hải Dương 2023 đợt 1, mời các bạn cùng tham khảo.

Thời gian thi được chia thành 02 đợt: Đợt thi thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023; Đợt thi thứ hai: Bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2023.

Dưới đây là câu hỏi vòng 1 và gợi ý đáp án Tìm hiểu pháp luật Hải Dương 2023. Nội dung các câu hỏi ở vòng này sẽ chủ yếu về Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm.

1. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Hải Dương 2023 đợt 1

1. Trong quan hệ lao động, Công đoàn tham gia với vai trò gì?

A. Hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định;

B. Giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động;

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

D. Tất cả đáp án trên.

2. Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm thất nghiệp gồm?

A. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

B. Hỗ trợ Học nghề;

C. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

D. Tất cả đáp án trên.

3. Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải thực hiện những trách nhiệm nào dưới đây?

A.Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc;

B. Thương lượng tập thể;

C. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể;

D. Tất cả đáp án trên.

4. Cách tính trả lương theo đơn giá hoặc công việc đang làm cho người lao động khi làm thêm giờ?

A.Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

B. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

C. Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày;

D. Tất cả đáp án trên.

5. Theo quy định của pháp luật, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

A. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

B. Quỹ bảo trợ;

C. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập;

D. Bảo hiểm xã hội.

6. Theo quy định của pháp luật, người lao động cần những điều kiện nào dưới đây để được vay vốn?

A. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

B. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

C. Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án;

D. Tất cả đáp án trên.

7. Thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật phải được bảo mật gồm?

A. Thông tin thị trường lao động gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố;

B. Thông tin thị trường lao động đang trong quá trình thu thập, tổng hợp, chưa được người có thẩm quyền công bố;

C.Thông tin thị trường lao động thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả đáp án trên.

8. Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây người lao động phải ngừng việc, vẫn được trả lương?

A. Do lỗi của người sử dụng lao động;

B. Do lỗi của người lao động;

C. Do thiên tai, hỏa hoạn;

D. Đáp án A, C là đúng.

9. Theo quy định của pháp luật về lao động, người lao động có nghĩa vụ?

A. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

B. Đình công;

C. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động;

D. Đáp án A, C là đúng.

10. Theo quy định của pháp luật, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết mà vẫn được hưởng nguyên lương?

A.10 ngày;

B. 11 ngày;

C. 12 ngày;

D. 13 ngày.

11. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải báo trước trong trường hợp nào?

A. Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

B. Không được hưởng chế độ phúc lợi;

C. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

D. Đáp án A, C là đúng.

12. Theo quy định của pháp luật, đình công bất hợp pháp gồm?

A. Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công;

B. Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công theo quy định của Bộ luật này;

C. Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật này;

D. Tất cả đáp án trên.

13. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không được thực hiện chấm dứt hợp động lao động trong trường hợp nào?

A. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý;

B. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

C. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

D. Đáp án A, C là đúng.

14. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

A. 30 ngày;

B. 60 ngày;

C. 90 ngày;

D. 120 ngày.

15. Theo quy định của Luật Việc làm, người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ nào dưới đây?

A. Hỗ trợ học nghề;

B. Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;

C. Giới thiệu việc làm miễn phí;

D. Tất cả đáp án trên.

16. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí là nhiệm vụ của cơ quan nào?

A. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

B. Trung tâm dịch vụ việc làm;

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu lao động;

D. Hợp tác xã.

17. Chính sách của Nhà nước về việc làm gồm?

A. Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp;

B. Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

C. Bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm;

D. Tất cả đáp án trên.

18. Theo quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại nào dưới đây?

A. Hợp đồng không xác định thời hạn;

B. Hợp đồng thời vụ;

C. Hợp đồng xác định thời hạn;

D. Đáp án A và C là đúng.

19. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ?

A. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác;

B. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ;

C. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc;

D. Tất cả đáp án trên.

20. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp?

A. Không tìm được việc làm;

B. Không thông báo về việc tìm kiếm hàng tháng theo quy định pháp luật;

C. Không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;

D. Ra nước ngoài định cư.

2. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Hải Dương 2022 đợt 2

Đợt thi thứ 2: Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

1. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được giải quyết như thế nào?

A. Tạm dừng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chờ kết quả giải quyết khiếu nai, khởi kiện.

B. Vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

C. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

D. Đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

2. Trong xử lý vi phạm hành chính, đối tượng nào sau đây có quyền khiếu nại và khởi kiện?

A. Cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính.

B. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

C. Tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính

D. A và C là câu trả lời đúng

3. Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, tình tiết nào sau đây là tình tiết giảm nhẹ?

A. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần

B. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

C. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra

D. Tất cả đáp án trên

4. Trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính thuộc về ai?

A. Người bị xử phạt vi phạm hành chính.

B. Người có thẩm quyền xử phạt

C. Tổ chức vi phạm hành chính

D. Người đại diện hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng mấy lần mức phạt tiền đối với cá nhân?

A. 04 lần

B. 02 lần

C. 03 lần

D. 05 lần

6. Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

A. Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

B. Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính.

C. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

D. Tất cả đáp án trên

7. Đối với người chưa thành niên, các biện pháp nào dưới đây có thể thay thế xử lý vi phạm hành chính?

A. Nhắc nhở

B. Quản lý tại gia đình

C. Giáo dục dựa vào cộng đồng

D. Tất cả đáp án trên

8. Độ tuổi bị xử lý vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 18 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

C. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

D. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 18 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính

9. Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản vi phạm hành chính được gửi cho ai?

A. Nhà trường nơi học tập của người vi phạm hành chính

B. Cha mẹ người vi phạm

C. Người giám hộ người vi phạm

D. Cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm

10. Vi phạm hành chính được hiểu là?

A. Hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

B. Hành vi có lỗi do cá nhân thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

C. Hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

D. Hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

11. Những trường hợp nào sau đây không bị xử phạt vi phạm hành chính?

A. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng

B. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ

C. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng

D. Tất cả đáp án trên

12. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là bao lâu?

A. Từ 06 tháng đến 18 tháng.

B. Từ 06 tháng đến 24 tháng.

C. Từ 06 tháng đến 30 tháng.

D. Từ 06 tháng đến 36 tháng.

13. Người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính thì biên bản có giá trị pháp lý không?

A. Có giá trị

B. Không có giá trị.

C. Có, trong trường hợp có chữ ký của người đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất 1 người chứng kiến xác nhận việc người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Nếu không có chữ ký của người đại diện chính quyền cấp xã, hoặc chữ ký của người chứng kiên thì phải ghi rõ lý do vào biên bản

D. Có, khi hành vi xảy ra vào ban đêm.

14. Người ở độ tuổi nào sau đây có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

A. Không phân biệt độ tuổi.

B. Người từ đủ 09 tuổi đến dưới 12 tuổi.

C. Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

15. Các biện pháp nào dưới đây là biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính?

A. Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

B. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

C. Bồi thường thiệt hại.

D. A và B là câu trả lời đúng.

16. Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, hình thức nào sau đây là hình thức xử phạt bổ sung?

A. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

B. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

C. Trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính)

D. Tất cả đáp án trên

17. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao lâu?

A.Từ 12 tháng đến 18 tháng.

B.Từ 12 tháng đến 24 tháng

C.Từ 12 tháng đến 30 tháng.

D.Từ 12 tháng đến 36 tháng.

18. Mức tiền phạt tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân là bao nhiêu?

A. 500.000.000 đồng.

B. 1.000.000.000 đồng.

C. 1.500.000.000 đồng.

D. 2.000.000.000 đồng.

19. Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính được áp dụng đối với trường hợp nào sau đây?

A. Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

B. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

C. Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

D. Tất cả đáp án trên

20. Đối tượng nào sau đây có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn?

A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 01 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép.

B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép.

C. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 12 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép.

D. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 24 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép.

2. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương

1. Người điều khiển phương tiện được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí nào sau đây?

A. Bên trái đường một chiều;

B. Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;

C. Ngoài phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;

D. Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

2. Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra PCCC thường xuyên, định kỳ, đột xuất?

A. Người đứng đầu cơ sở.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ rừng.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

3. Có bao nhiêu hình thức xử lý đối với người điều khiển phương tiện ô tô vi phạm lỗi nồng độ cồn?

A. Phạt tiền, tước GPLX

B. Phạt tiền, tạm giữ phương tiện có thời hạn

C. Phạt tiền, tạm giữ phương tiện, tước GPLX không thời hạn

D. Phạt tiền, tạm giữ phương tiện, tước GPLX có thời hạn

4. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

A. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.

B. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.

C. Giảm tốc độ, chuyển làn đường phù hợp nhường đường xe ưu tiên.

D. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được ưu tiên.

5. Hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng bị áp dụng mức phạt tiền nào?

A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

6. Hành vi điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

C. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đồng thời bị tước quyền sử dụng GPLX từ 02 tháng đến 04 tháng  

D. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày

7. Người điều khiển phương tiện không chấp hành việc kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, mức phạt là bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 16 triệu đến 18 triệu

B. Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu

C. Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu, tạm giữ phương tiện, tước GPLX có thời hạn.

D. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu, tạm giữ phương tiện, tước GPLX không thời hạn.

8. Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy thì phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của ai?

A. Lực lượng Cảnh sát PCCC.

B. Cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

C. Chính quyền địa phương.

D. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9. Trách nhiệm của cá nhân trong công tác PCCC là gì?

A. Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về PCCC của người hoặc cơ quan có thẩm quyền.

B. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về PCCC; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện PCCC thông dụng.

C. Bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

10. Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có trách nhiệm tham gia vào đội PCCC cơ sở, đội dân phòng khi có yêu cầu?

A. 18 tuổi

B. 20 tuổi

C. 16 tuổi

D. 22 tuổi

11. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

C. Chấp hành hiệu lệnh đèn và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

D. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

12. Hành vi báo cháy giả bị áp dụng mức phạt tiền nào?

A. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

13. Người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?

A. Bảo vệ hiện trường;

B. Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;

C. Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;

D. Tất cả các nghĩa vụ trên

14. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe thô sơ đi trên làn đường bên trái trong cùng; xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải.

B. Xe thô sơ, xe máy chuyên dùng đi làn đường bên phải; các xe còn lại đi trên làn đường phù hợp

C. Xe thô sơ đi trên làn đường bên phải trong cùng; xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

D. Xe thô sơ đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở giao thông; xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải.

15. Khi xảy ra cháy tại cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC chưa tới, ai là người chỉ huy chữa cháy?

A. Đội trưởng đội PCCC cơ sở.

B. Người đứng đầu cơ sở bị cháy.

C. Tổ trưởng tổ sản xuất.

D. Tổ trưởng tổ bảo vệ.

16. Ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” là ngày nào?

A. Ngày 04/10

B. Ngày 20/10

C. Ngày 10/4

D. Ngày 19/8

17. Trong các chất chữa cháy sau đây, chất chữa cháy nào được sử dụng để dập tắt đám cháy xăng, dầu hiệu quả nhất?

A. Nước

B. Khí CO2

C. Bột chữa cháy

D. Bọt chữa cháy

18. Những hành vi vi phạm giao thông nào sau đây ngoài việc bị phạt tiền thì còn bị tạm giữ phương tiện đến 7 (bảy) ngày?

A. Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường

B. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

C. Điều khiển xe mà trong máu, hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở

D. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu

19. Khi phát hiện cháy, nổ xảy ra thì phải gọi điện báo cháy đến số máy nào?

A. 113

B. 114

C. 115

D. 116

20. Người điều khiển xe môtô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi?

A. 16 tuổi

B. 18 tuổi

C. 20 tuổi

D. 17 tuổi

3. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương đợt 1

1. Trách nhiệm của gia đình trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là?

A. Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi người đó cư trú.

B. Cung cấp thông tin của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi cư trú.

C. Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm.

D. Cung cấp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho chính quyền.

2. Trong phòng, chống ma tuý xâm hại học đường, Nhà trường có những trách nhiệm?

A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chinh quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy.

D. Tất cả đáp án trên

3. Người thực hiện hành vi mua, bán người có thể bị áp dụng hình thức xử lý nào sau đây?

A. Bị xử lý hành chính.

B. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

C. Bồi thường theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả đáp án trên

4. Hành vi xâm hại trẻ em được hiểu là?

A. Hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.

· B. Hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.

C. Hành vi gây tổn hại về thể chất, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.

D. Hành vi gây tổn hại về danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em.

5. Hành vi xâm hại trẻ em có thể bị xử lý như thế nào?

A. Bị xử phạt hành chính

B. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự

C. Bị phạt lao động công ích.

D. Bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

6. Luật phòng, chống mua bán người quy định những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật.

B. Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân

C. Giả mạo là nạn nhân

D. Tất cả đáp án trên

7. Theo Luật phòng, chống ma túy, hành vi nào dưới bị nghiêm cấm?

A. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng sử phép chất ma túy.

B. Hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý.

C. Chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

D. Câu A, C là câu trả lời đúng

8. Theo quy định của pháp luật thì Trẻ em là?

A. Người dưới 14 tuổi

B. Người dưới 16 tuổi

C. Người dưới 18 tuổi

D. Người dưới 15 tuổi

9. Trong phòng, chống mại dâm, cá nhân có trách nhiệm?

A. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm.

B. Tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống mại dâm.

C. Phát hiện, cung cấp kịp thời các thông tin về tệ nạn mại dâm cho cơ quan Công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

D. Tất cả đáp án trên

10. Luật phòng chống ma túy quy định đối tượng nào bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

A. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

B. Người nghiện ma túy dưới 18 tuổi không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

C. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

D. Câu A, C là câu trả lời đúng

11. Theo quy định của Luật Trẻ em, trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em thông qua các hình thức nào sau đây?

A. Diễn đàn, hội nghị, toạ đàm, cuộc thi, sự kiện

B. Thông qua tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động vì trẻ em

C. Hoạt động của câu lạc bộ, nhóm trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả đáp án trên

12. Nạn nhân bị mua bán có những quyền nào dưới đây?

A. Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản

B. Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người

C. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả đáp án trên

13. Trong đấu tranh, phòng ngừa mua bán người, gia đình có trách nhiệm?

A. Cung cấp thông tin cho các thành viên trong gia đình về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng, chống mua bán người.

B. Báo tin cho những người xung quanh về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng, chống mua bán người.

C. Báo tin cho các cơ quan, tổ chức về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng, chống mua bán người.

D. Cung cấp thông tin cho các thành viên trong gia đình về thủ đoạn mua bán người.

14. Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng; cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, xoa bóp, tắm hơi và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm có trách nhiệm nào sau đây?

A. Ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động; đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương.

B. Không sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể lực, trí lực và nhân cách của họ.

C. Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả đáp án trên

15. Người có hành vi mua dâm có thể bị áp dụng hình thức xử lý nào sau đây?

A. Xử phạt hành chính

B. Truy cứu trách nhiệm hình sự

C. Phạt tiền

D. Cảnh cáo hoặc phạt tiền.

16. Theo quy định của Luật trẻ em thì hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

B. Kỳ thị phân biệt đối xử đối trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo trẻ em

C. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

D. Tất cả đáp án trên

17. Người có hành vi bán dâm có thể bị áp dụng hình thức xử lý nào sau đây?

A. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

B. Truy cứu trách nhiệm hình sự

C. Xử phạt hành chính.

D. Đưa vào cơ sở chữa bệnh

18. Người có hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm, cưỡng bức bán dâm, tổ chức mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm có thể bị áp dụng hình thức xử lý nào sau đây?

A. Truy cứu trách nhiệm hình sự

B. Buộc lao động công ích

C. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

D. Cấm đi khỏi nơi cư trú.

19. Nhà nước có những hỗ trợ xã hội nào trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy?

A. Hỗ trợ học văn hóa đối với người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

B. Hỗ trợ học văn hóa đối với người từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.

C. Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng.

D. Câu A, C là câu trả lời đúng.

20. Hành vi mua bán người được hiểu là?

A. Là hành vi sử dụng tiền, tài sản hoặc các phương tiện thanh toán khác để trao đổi lấy người hoặc ngược lại để thu lợi bất chính.

B. Là hành vi buôn người đối tượng đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

C. Là việc mua bán con người với mục đích mang lại lợi ích tài chính cho kẻ buôn người hoặc những người khác.

D. Là coi người như loại một hàng hóa để trao đi bán lại vì mục đích vô nhân đạo.

2. Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương 2024

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương được tổ chức thành 2 đợt:

  • Đợt thi thứ 1: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023;
  • Đợt thi thứ 2: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2023.

Nội dung thi chung quanh một số quy định pháp luật về lao động, việc làm và pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí;

Cách thức tham gia cuộc thi:

Các bạn có thể truy cập 1 trong các website sau và ấn vào banner cuộc thi:

Giải thưởng của cuộc thi gồm:

  • Giải nhất 3 triệu (1 giải)
  • Giải nhì 2 triệu (2 giải)
  • Giải ba 1 triệu (3 giải)
  • Giải khuyến khích 500.000 (5 giải)

Thời gian công bố kết quả: Từ sau 5 đến 10 ngày của đợt thi đó.

Thời gian trao giải Cuộc thi: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2023.

Trên đây, Hoatieu.vn thu thập các câu hỏi trong đợt thi thứ 1 và đợt thi thứ 2, những đáp án trong bài được Hoatieu.vn đưa ra cho bạn đọc tham khảo. Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương được tổ chức trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia cuộc thi, chỉ cần vào đường link theo hướng dẫn, đăng ký tạo tài khoản và tham gia cuộc thi. Những câu hỏi trong các bài thi đều là những câu hỏi bổ ích, cung cấp và phổ biến các thông tin hữu ích về về phòng, chống ma tuý; mại dâm; mua bán người và phòng, chống xâm hại trẻ em và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Giải thưởng của cuộc thi cũng là một phần hấp dẫn. Để tham gia cuộc thi, các bạn phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm với mức độ câu hỏi được đánh giá là khá dễ dàng, không làm khó công dân.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
25 24.531
0 Bình luận
Sắp xếp theo