Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN 2023

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2023 như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các bạn kế toán mới ra trường cần nắm rõ để tránh bị xử phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài...

Lịch pháp lý 2023

Thời gian

Công việc phải làm

Căn cứ pháp lý

THÁNG 1

Trước ngày 03/1

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2022

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/1

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Trước ngày 10/1

Trước ngày này:

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2022

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

- Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

- Báo cáo y tế lao động năm 2022

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Trước ngày 15/1

Trước ngày này:

- Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

- Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2022

Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

27/1

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/1

- Nộp thuế môn bài năm 2023

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý IV/2022

- Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC

- Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, vận hành chứng từ điện tử

- Nộp báo cáo tài chính năm 2022

Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC

31/1

- Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022

- Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tháng 2

Trước ngày 03/2

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/2

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

28/2

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 02/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 3

Trước ngày 03/3

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/3

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/3

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 3/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG

4

Trước ngày 03/4

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 3/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/4

- Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/4

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 4/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 5

Trước ngày 03/5

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

04/5

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

20/5

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/5

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 5/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 6

Trước ngày 03/6

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước 05/6

Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2023

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

20/6

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/6

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 6/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 7

Trước ngày 03/7

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/7

Trước ngày này:

- Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

- Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2023

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Trước ngày 10/7

Trước ngày này:

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

20/7

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/7

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

- Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

- Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 7/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 8

Trước ngày 03/8

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

21/8

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

31/8

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 8/2023

Đi ề u 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 9

Trước ngày 03/9

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 8/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/9

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/9

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 9/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 10

Trước ngày 03/10

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/10

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31/10

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 11

Trước ngày 03/11

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/11

Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA

30/11

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 12

Trước ngày 03/12

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/12

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2023

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

15/12

Nộp hồ sơ khai thuế khoán năm 2024

Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

20/12

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trước ngày 31/12

Trước ngày này:

Báo cáo công tác kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại cơ sở năm 2023

Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

31/12

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Căn cứ quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

Căn cứ pháp lý

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt chính

Xử phạt bổ sung

Khoản 1 Điều 13

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Cảnh cáo

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 2 Điều 13

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp trên

Từ 02 – 05 triệu đồng

Khoản 3 Điều 13

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Từ 05 – 08 triệu đồng

Khoản 4 Điều 13

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (*)

Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (**)

Từ 08 – 15 triệu đồng

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Trường hợp (*) và (**) phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế

Khoản 5 Điều 13

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.

Từ 15 – 25 triệu đồng

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Tăng tiền chậm nộp tiền phạt lên 0,05%/ngày

Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước”.

Như vậy, thay vì tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp như trước đây thì hiện nay áp dụng mức 0,05%/ngày (áp dụng từ ngày 05/12/2020).

Quy định mới đã tăng mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân nên người nộp thuế cần phải nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý, hồ sơ quyết toán năm và nộp thuế vào ngân sách theo đúng thời hạn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.526
0 Bình luận
Sắp xếp theo