Một trong những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên?

Một trong những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên? Lực lượng dự bị động viên là một lực lượng quan trọng trong quân đội nhằm để phòng bị cho quân đội trong những lúc cần thiết. Đây cũng là một lực lượng cần được quan tâm nên được nhà nước xây dựng một luật nhằm quy định cụ thể về lực lượng này.

1. Lực lượng dự bị động viên là gì?

Căn cứ vào khoản 1 điều 2 Luật lực lượng dự bị động viên 2019 quy định:

1. Lực lượng dự bị động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Lực lượng dự bị động viên là lực lượng chuẩn bị được sắp xếp để khi cần thiết sẽ bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Lực lượng dự bị động viên này bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị.

Như vậy có thể hiểu lực lượng dự bị động viên chính là lực lượng bổ sung cho lực lượng thường trực khi có công việc hoặc thiếu hụt lực lượng trong công việc.

Một trong những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên?
Một trong những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên?

2. Nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên

Cụ thể theo điều 3 Luật lực lượng dự bị động viên 2019 quy định là:

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ và sự chỉ huy, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ chiến đấu cao và được quản lý chặt chẽ.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

5. Xây dựng, huy động đơn vị dự bị động viên bảo đảm đủ quân số, phương tiện kỹ thuật dự bị; đúng tiêu chuẩn, thời gian; bảo đảm bí mật, an toàn theo quy định của pháp luật và kế hoạch dược phê duyệt.

6. Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Việc xây dựng lực lượng dự bị động viên cũng cần đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, lực lượng dự bị động viên phải được xây dựng từ lực lượng toàn dân. Hơn hết là lực lượng dự bị động viên phải là lực lượng có sự kết hợp giữa kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Có thể hiểu rằng lực lượng dự bị nên sẽ không thường trực trong quân đội nhưng có định kỳ tập huấn thường xuyên. Những người nằm trong lực lượng dự bị động viên sẽ làm việc kinh tế trong xã hội nhưng vẫn phải tập huấn thường kỳ theo quy định.

Hơn nữa việc xây dựng lực lượng này phải làm chặt chẽ và phải cơ quan nhà nước phê duyệt theo đúng yêu cầu.

3. Một trong những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên?

Những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên như:

  • Giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, nhiệm vụ, quan điểm của Đảng và Nhà nước một cách thường xuyên.
  • Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện.
  • Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ cán bộ.
  • Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên.

Lực lượng dự bị động viên phải được giáo dục sâu rộng về Đảng, nhà nước và toàn dân một cách thường kỳ, bởi vì trong quá trình làm kinh tế thì lực lượng dự bị động viên cần nắm chắc và luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình đối với đất nước và toàn dân.

Để xây dựng được lực lượng dự bị động viên vững mạnh thì cần củng cố, bồi dưỡng thường xuyên cũng như thực hiện đầy đủ nghiêm túc các chế độ cho lực lượng này. Bởi khi nhiệm vụ rõ ràng và chế độ thích đáng mới đáp ứng được đầy đủ những điều cơ bản trong cuộc sống của quân nhân và để học chuyên tâm cống hiến và làm việc.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Một trong những biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 858
0 Bình luận
Sắp xếp theo