Danh sách các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có 2024

Trong năm 2020 và năm 2021 Bộ giáo dục và đào tạo ra thông tư mới quy định về các tiêu chuẩn bổ nhiệm và tuyển dụng giáo viên các cấp sao cho phù hợp với trình độ giảng dạy của từng cấp học. Các quy định về trình độ bằng cấp đối với giáo viên đã được cập nhật. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây của Hoa Tiêu.

Dưới đây là tổng hợp các loại bằng cấp giáo viên các cấp nhất định phải có theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn mới nhất.

Hiện nay, chuẩn trình độ của giáo viên quy định cụ thể tại Điều 72 của Luật giáo dục 2019 quy định như sau:

- Giáo viên mầm non: Phải có bằng cao đẳng sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu bằng trung cấp sư phạm)

- Giáo viên tiểu học: Phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu bằng trung cấp sư phạm)

- Giáo viên trung học cơ sở: Phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu có bằng cao đẳng sư phạm hoặc bằng cao đẳng ngành khác nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)

- Giáo viên trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây có bằng đại học ngành khác và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cũng được chấp nhận)

- Giảng viên đại học: Phải có bằng thạc sĩ (trước đây chỉ yêu cầu có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)…

Đồng thời, với từng cấp học, Bộ Nội vụ lại hướng dẫn chi tiết các bằng cấp, chứng chỉ cụ thể.

Các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có
Các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có

1/ Chuẩn trình độ Giảng viên đại học công lập

Căn cứ: Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.01.01

- Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

2

Hạng II Mã số V.07.01.02

- Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

3

Hạng III Mã số V.07.01.03

- Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

2/ Chuẩn trình độ Giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ: Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.05.13

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I.

2

Hạng II Mã số V.07.05.14

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chúng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.

3

Hạng III Mã số V.07.05.15

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III

- Đối với giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

3/ Chuẩn trình độ Giáo viên trung học cơ sở

Căn cứ: Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.04.30

-Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

2

Hạng II Mã số V.07.04.31

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

3

Hạng III Mã số V.07.04.32

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III

- Đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

4/ Chuẩn trình độ Giáo viên tiểu học

Căn cứ: Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.03.27

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

2

Hạng II Mã số V.07.03.28

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

3

Hạng III Mã số V.07.03.29

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

- Đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng

5/ Chuẩn trình độ Giáo viên mầm non

Căn cứ: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.02.24

- Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

2

Hạng II Mã số V.07.02.25

- Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

3

Hạng III Mã số V.07.02.26

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III

- Đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng

6/ Những tiêu chuẩn chung về đạo đức giáo viên 2024

Ngoài những tiêu chuẩn về bằng cấp trên thì pháp luật còn quy định giáo viên trong các cơ sở đào tạo công lập phải tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn cần có để đảm bảo công tác giảng dạy được chuẩn mực.

Pháp luật quy định tất cả giảng viên giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về đạo đức như

  • Chấp hành đúng chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước;
  • Phải giữ gìn và trau dồi phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;
  • Phải yêu thương, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền lọi của học sinh;
  • Phải đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp;
  • Thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề giáo và các quy định về trang phục, ứng xử;

Hơn hết giáo viên khi giảng dạy học sinh thì cần có năng lực giảng dạy chuẩn. Mỗi giáo viên luôn phải nắm bắt được tình hình học sinh, nhạy bén trong quá trình giảng dạy để có phương pháp học tập và giảng dạy phù hợp và giáo viên phải luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng của bản thân để trở thành giáo viên giỏi.

Nghề giáo là một nghề cao cả thiêng liêng, nghề có đạo đức chuẩn mực để dạy dỗ những thế hệ tương lai học tập và đi theo con đường đúng đắn. Vì vậy nghề giáo luôn đòi hỏi những giáo viên có chuẩn mực đạo đức và năng lực giảng dạy thật tốt.

Trên đây là tổng hợp danh sách bằng cấp cần có của giáo viên các cấp theo quy định hiện nay. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Văn bản pháp luật.

Đánh giá bài viết
3 2.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo