Đảng viên hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị khai trừ khỏi Đảng không?

Đảng viên hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị khai trừ khỏi Đảng không? Đây là câu hỏi được nhiều Đảng viên thắc mắc. Vậy hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu câu trả lời nhé.

1. Căn cứ xác định không hoàn thành nhiệm vụ ở Đảng viên

Theo quy định tại khoản 4 điều 12 Quyết định 132/QĐ-TW về đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

c) Đối với cá nhân

- Bị cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, không hoàn thành 100% chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm.

- Bị xử lý kỷ luật trong năm.

- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận, lĩnh vực mà mình trực tiếp phụ trách xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ"; hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp của mình liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Như vậy với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được căn cứ vào những tiêu chí cụ thể như trên.

2. Đảng viên hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì bị kỷ luật như thế nào?

Hiện nay không có quy định về hình thức kỷ luật với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ theo năm liên tục. Vì sẽ căn cứ vào từng hành vi không hoàn thành để xử lý kỷ luật. Như vậy tuỳ vào lĩnh vực mà Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ mà căn cứ xác định hình thức kỷ luật phù hợp. Nhưng nếu người Đảng viên bị kỷ luật thì tuỳ theo hình thức kỷ luật sẽ bị kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định dưới đây.

Bị xử lý kỷ luật Đảng viên có bị kéo dài thời hạn nâng lương? Theo quy định tại khoản 3 điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV về hậu quả kéo dài nâng lương với Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.

Vì vậy nếu Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ở lĩnh vực nào đó được giao thì sẽ bị kỷ luật dựa theo mức độ, hành vi vi phạm. Còn hậu quả có thể vừa bị kỷ luật vừa bị kéo dài thời gian nâng lương chứ không căn cứ theo năm không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đảng viên hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị khai trừ khỏi Đảng không?

Cũng theo sự phân tích ở trên có thế thấy được nếu Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tuỳ thuộc vào hành vi vi phạm cụ thể để biết có bị khai trừ khỏi Đảng hay không. Nếu Đảng viên vi phạm những hành vi cấm kỵ sẽ bị khai trừ khỏi Đảng. Việc khai trừ khỏi Đảng không dựa theo tiêu chí hai năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đọc tham khảo nội dung những hành vi bị khai trừ khỏi Đảng trong bài viết: Tổng hợp những hành vi bị khai trừ khỏi đảng 

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Đảng viên hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị khai trừ khỏi Đảng không? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo