Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT

Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT được Bộ giáo dục đào tạo ban hành ngày 27/8 năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Sau đây là nội dung chi tiết Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH 2020, mời các bạn cùng tham khảo.

Theo đó, tại Công văn này Bộ sẽ hướng dẫn điều chỉnh lại nội dung dạy học của các môn Công nghệ; Địa lý; Ngữ văn; Lịch sử; Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học; Giáo dục công dân từ lớp 6 đến lớp 10.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842 (năm 2011) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Lưu ý: Đối với các phần nội dung không dạy, đọc thêm, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự làm thì sẽ không thực hiện đánh giá kiểm tra đối với những nội dung này.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 3280 về hướng dẫn tinh giản chương trình THPT, hướng dẫn giảm tải chương trình THCS mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Tải phụ lục công văn 3280 Tại Đây.

Công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học 3280

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
- Các trường phổ thông trực thuộc.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) như sau:

1. Đối với các môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân:

a) Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục đính kèm Công văn này. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

b) Hướng dẫn này thay thế Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

2. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

3. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn này, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

1. Nội dung tinh giản môn Văn 2022

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

1. Lớp 6

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Con Rồng cháu Tiên

Cả bài

Không dạy

Cây bút thần

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông lão đánh cá và con cá vàng (Truyện cổ tích của A. Pu-skin)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con hổ có nghĩa (Vũ Trinh)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mẹ hiền dạy con (Theo Cổ học tinh hoa, quyển nhất)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mưa của Trần Đăng Khoa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lòng yêu nước của I. Ê-ren-bua

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao của Duy Khán

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

(Theo Thúy Lan)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Động Phong Nha (Trần Hoàng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Chữa lỗi dùng từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Chữa lỗi dùng từ - Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I, II (bài Chữa lỗi dùng từ); phần I (bài Chữa lỗi dùng từ - tiếp theo).

Danh từ

I. Đặc điểm của danh từ

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ chung và danh từ riêng

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Danh từ

- Danh từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần III (bài Danh từ), phần II (bài Danh từ - tiếp theo).

Chỉ từ

Đưa lên trước bài Cụm danh từ

Đưa lên dạy trước bài Danh từ

Phó từ

Đưa lên trước bài Động từ Cụm động từ

Đưa lên dạy trước bài Động từ Cụm động từ

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

- Câu trần thuật đơn

- Câu trần thuật đơn có từ

- Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Tập làm thơ bốn chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Tập làm thơ bốn chữ

- Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II của mỗi bài.

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Viết đơn

- Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chủ đề

tích hợp

- Thánh Gióng

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Tìm hiểu chung về văn tự sự

- Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi

- Vượt thác của Võ Quảng

- So sánh

- So sánh (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

2. Lớp 7

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Những câu hát về tình cảm gia đình

Bài ca dao 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4)

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Bài ca dao 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4)

Những câu hát than thân

Bài ca dao 1

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những câu hát châm biếm

Bài ca dao 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Những câu hát than thân

- Những câu hát châm biếm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung dạy các bài ca dao 2, 3 (bài Những câu hát than thân), bài ca dao 1, 2 (bài Những câu hát châm biếm).

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) của Trần Nhân Tông

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích) của Nguyễn Trãi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc), nguyên văn chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm (?)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) của Lí Bạch

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều (Phong Kiều dạ bạc) của Trương Kế

Cả bài

Không dạy

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) của Đỗ Phủ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Các câu tục ngữ 4, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 2, 3, 5, 8)

Tục ngữ về con người và xã hội

Các câu tục ngữ 2, 4, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 9)

Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Quan Âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Từ Hán Việt

I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

Khuyến khích học sinh tự đọc

Từ Hán Việt (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Từ Hán Việt

- Từ Hán Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II,

III (bài Từ Hán Việt); phần I (bài Từ Hán Việt - tiếp theo).

3

Tập làm văn

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Cả bài

Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (01 tiết)

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

- Cách làm bài văn lập luận giải thích

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

- Văn bản đề nghị

- Văn bản báo cáo

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II và phần III của mỗi bài.

4

Chủ đề tích hợp

- Cổng trường mở ra (Theo Lý Lan)

- Mẹ tôi của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

- Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài

- Liên kết trong văn bản

- Bố cục trong văn bản

- Mạch lạc trong văn bản

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

- Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

- Luyện tập lập luận chứng minh

- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

3. Lớp 8

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hai chữ nước nhà (trích) của Trần Tuấn Khải

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ông đồ của Vũ Đình Liên

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang) của Mô-li-e

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Ôn luyện về dấu câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

- Hội thoại

- Hội thoại (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Chủ đề

tích hợp

- Tôi đi học của Thanh Tịnh

- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

- Bố cục của văn bản

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Nhớ rừng của Thế Lữ

- Ông đồ của Vũ Đình Liên

- Câu nghi vấn

- Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

4. Lớp 9

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

Bếp lửa của Bằng Việt

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 02 tiết

Tập làm thơ tám chữ

Cả bài

Không thực hiện

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cố hương của Lỗ Tấn

Phần chữ in nhỏ

Không dạy

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) của M. Go-rơ-ki

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò của Chế Lan Viên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã) của G. Lân-đơn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bắc Sơn (trích hồi bốn) của Nguyễn Huy Tưởng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) của Lưu Quang Vũ

Cả bài

Không dạy

2

Tiếng Việt

Xưng hô trong hội thoại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Trau dồi vốn từ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

3

Tập làm văn

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Cả bài

Chuyển thành bài: Kiểm tra về thơ hiện đại

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Cả bài

Chuyển thành bài: Kiểm tra về truyện hiện đại

Biên bản

I. Đặc điểm của biên bản

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Luyện tập viết biên bản

I. Ôn tập lí thuyết

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Biên bản

- Luyện tập viết biên bản

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Biên bản; phần II bài Luyện tập viết biên bản.

Hợp đồng

I. Đặc điểm của hợp đồng

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Luyện tập viết hợp đồng

I. Ôn tập lí thuyết

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Hợp đồng

- Luyện tập viết hợp đồng

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập viết hợp đồng.

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Chủ đề tích hợp

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

- Miêu tả trong văn bản tự sự

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

1. Lớp 10

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na - sử thi Ấn Độ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Bài ca dao 2, 3, 5

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4, 6)

Ca dao hài hước

Bài ca dao 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 2)

Đọc thêm:

- Vận nước (Quốc tộ) của Thiền sư Pháp Thuận

- Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) của Thiền sư Mãn Giác

- Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn Trung Ngạn

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thơ hai-cư của Ba-sô

Bài 4, 5, 7, 8

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài 1, 2, 3, 6)

Đọc thêm:

- Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu) của Thôi Hiệu

- Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Khe chim kêu (Điểu minh giản) của Vương Duy

Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) của Thân Nhân Trung

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

I. Ngôn ngữ sinh

hoạt: mục 1 (Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt), mục 2 (Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

III. Luyện tập: bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự làm

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào mục 3 phần I bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt; phần II và bài tập 1, 2 phần III bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - tiếp theo.

3

Làm văn

Lập dàn ý bài văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Các bài viết Làm văn

8 bài viết

Chọn 7 bài viết:

- Học kỳ I :

+ Bài số 1 (ở nhà): Viết bài văn biểu cảm.

+ Bài số 2 (trên lớp): Viết bài văn tự sự.

+ Bài số 3 (ở nhà): Viết bài văn nghị luận xã hội.

+ Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

- Học kỳ II :

+ Bài số 5 (ở nhà): Viết bài văn thuyết minh.

+ Bài số 6 (trên lớp): Viết bài văn nghị luận văn học.

+ Bài số 7 (kiểm tra cuối năm): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

4

Chủ đề tích hợp

- Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên)

- Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

- Tấm Cám

- Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

- Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Truyện Kiều (Phần một: Tác giả)

- Trao duyên (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

- Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

- Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

2. Lớp 11

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) của Lê Hữu Trác

Cả bài

Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng để dạy.

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương của Trần Tế Xương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

Đọc thêm: Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) của Chu Mạnh Trinh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) của Hồ Biểu Chánh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Lai Tân của Hồ Chí Minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Nhớ đồng của Tố Hữu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Chiều xuân của Anh Thơ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tương tư của Nguyễn Bính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn) của R.Ta-go

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Phri-đrích Ăng-ghen

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Làm văn

Tóm tắt văn bản nghị luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

- Tóm tắt văn bản nghị luận

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, phần luyện tập bài Tóm tắt văn bản nghị luận; bài tập 1 bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận.

4

Chủ đề tích hợp

- Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương

- Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến

- Thương vợ của Trần Tế Xương

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Phong cách ngôn ngữ báo chí

- Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

- Bản tin

- Luyện tập viết bản tin

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

3. Lớp 12

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) của Nguyễn Đình Thi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) của Xtê-phan Xvai-gơ

Cả bài

Không dạy

Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 - 2003 của Cô-phi An-nan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luật thơ (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Đọc thêm:

- Dọn về làng của Nông Quốc Chấn

- Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

- Đò Lèn của Nguyễn Duy

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm:

- Bác ơi! của Tố Hữu

- Tự do (trích) của Pôn Ê-luy-a

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) của Võ Nguyên Giáp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích) của Ma Văn Kháng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuốc của Lỗ Tấn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phần II bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - tiếp theo.

Nhân vật giao tiếp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học, tự làm

3

Làm văn

Văn bản tổng kết

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

4

Chủ đề tích hợp

- Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

- Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Cả 03 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

2. Nội dung tinh giản môn Toán 2022

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

1. Lớp 6

SỐ HỌC

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

§3. Ghi số tự nhiên

Mục 1. Số và chữ số

Tự học có hướng dẫn

§2. Tập hợp các số tự nhiên

§3. Ghi số tự nhiên

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài:“Tập hợp số tự nhiên”

1. Tập hợp N và N*

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

3. Ghi số tự nhiên

a) Số và chữ số

b) Hệ thập phân

c) Hệ La Mã

§7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số;

Luyện tập;

§8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số”.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Luyện tập

Bài tập 110

Khuyến khích học sinh tự làm

§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Luyện tập

Bài tập 123

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương I

Bài tập 168, 169

Tự học có hướng dẫn

2

Chương II. Số nguyên

§5. Cộng hai số nguyên khác dấu

Mục 2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau (dòng 13 đến dòng 15 từ trên xuống).

Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.

Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).

Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.

§9. Quy tắc chuyển vế

Luyện tập

Bài tập 64, 65

Không yêu cầu

Bài tập 72

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương II

Bài tập 112, 121

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Chương III. Phân số

§1. Mở rộng khái niệm phân số

Bài tập 2

Không yêu cầu

§2. Phân số bằng nhau

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau

1. Khái niệm phân số

2. Phân số bằng nhau.

§4. Rút gọn phân số

Nội dung “Chú ý”

Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.

§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài tập 36

Tự học có hướng dẫn

§6. So sánh phân số

Bài tập 40

Tự học có hướng dẫn

§7. Phép cộng phân số

§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Luyện tập.

Bài tập 53

Tự học có hướng dẫn

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Phép cộng phân số"

1. Cộng hai phân số cùng mẫu

2. Cộng hai phân số không cùng mẫu

3. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

§9. Phép trừ phân số

Mục 2. Nội dung “Nhận xét”

Khuyến khích học sinh tự đọc

§10. Phép nhân phân số

§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Phép nhân phân số"

1. Quy tắc nhân hai phân số

2. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Luyện tập.

Bài tập 108b; 109b, c

Khuyến khích học sinh tự làm

§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài tập 119

Khuyến khích học sinh tự làm

§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Mục 2. Quy tắc

Thay hai từ “của nó” trong Quy tắc ở mục 2, trang 54 bằng ba từ “của số đó”.

?1 và bài tập 126,127.

Thay hai từ “của nó” trong phần dẫn bằng ba từ “của số đó”.

§17. Biểu đồ phần trăm

Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt

Không dạy

Bài tập 152, 153

Cập nhật số liệu mới cho phù hợp

Ôn tập chương III

Bài 167

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập cuối năm phần số học

Bài tập 177, 178

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương II. Góc

§3. Số đo góc

Bài tập 17

Khuyến khích học sinh tự làm

§5.Vẽ góc biết số đo

§4.Khi nào thì

Cả hai bài

Dạy §5.Vẽ góc biết số đo trước §4.Khi nào thì

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập của hai bài trên trong SKG phù hợp với kiến thức được học.

§6.Tia phân giác của góc

Luyện tập

Bài 37

Khuyến khích học sinh tự làm

2. Lớp 7

ĐẠI SỐ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

§5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Luyện tập.

Bài tập 32

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa của một số hữu tỉ”.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

4. Lũy thừa của một tích, một thương

§7. Tỉ lệ thức

Bài tập 53

Không yêu cầu

§11. Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai

§12. Số thực.

2. Khái niệm về căn bậc hai (từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống).

Trình bày như sau:

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là và số âm kí hiệu là

- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết = 0.

Bỏ dòng 11 tính từ trên xuống: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Số vô tỉ. Số thực

1. Số vô tỉ

2. Khái niệm về căn bậc hai

3. Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số

2

Chương II. Hàm số và đồ thị

§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập 20

Không yêu cầu

3

Chương IV. Biểu thức đại số

§1. Khái niệm về biểu thức đại số

§2. Giá trị của một biểu thức đại số

Cả hai bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

1. Nhắc lại về biểu thức

2. Khái niệm về biểu thức đại số

3. Giá trị của một biểu thức đại số

HÌNH HỌC

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương II. Tam giác

§7. Định lí Py-ta-go

?2

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác.

Các đường đồng quy của tam giác

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài tập 7

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bài tập 11

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài tập 17

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 20

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài tập 25

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 30

Khuyến khích học sinh tự làm

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài tập 56

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương III

Bài tập 67, 69, 70

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập cuối năm

Bài tập 9, 11

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 10

Không yêu cầu

3. Lớp 8

ĐẠI SỐ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức

§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Ví dụ 2

Thay thế ví dụ khác về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức

§10. Phép chia đơn thức cho đơn thức

§11. Phép chia đa thức cho đơn thức

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Chia đa thức cho đơn thức

1. Phép chia đa thức

2. Chia đơn thức cho đơn thức

3. Chia đa thức cho đơn thức

2

Chương II. Phân thức đại số

§4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

Bài tập 17

Không yêu cầu

Luyện tập

Bài tập 20

Không yêu cầu

§6. Phép trừ các phân thức đại số

Mục 1. Phân thức đối

Không dạy

Mục 2. Phép trừ

Tiếp cận như cộng phân thức đại số.

Ôn tập chương

Bài tập 59

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn

§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Mục 4. Áp dụng

Tự học có hướng dẫn

§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?3

Tự học có hướng dẫn

§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

§6; §7

Luyện tập

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”

1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Chọn lọc tương đối đầy đủ về các thể loại toán. Chú ý các bài toán thực tế).

4

Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập

Bài tập 10; 12

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 21; 27

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương I. Tứ giác

§2. Hình thang

Bài tập 10

Không yêu cầu

§5. Dựng hình bằng thước và compa

Cả bài

Không dạy

§6. Đối xứng trục

Mục 2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng. Mục 3. Hình có trục đối xứng

Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được một hình cụ thể có đối xứng qua trục hay không, có trục đối xứng hay không. Không phải giải thích, chứng minh.

§9. Hình chữ nhật

Luyện tập

Bài tập 62

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 66

Khuyến khích học sinh tự làm

§10. Đường thẳng song song vói một đường thẳng cho trước

Mục 3. Đường thẳng song song cách đều

Không dạy

2

Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác

§2. Diện tích hình chữ nhật; Luyện tập

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 15

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Chương 3. Tam giác đồng dạng

§1. Định lí Ta - lét trong tam giác

Luyện tập

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 21

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. Trường hợp đồng dạng thứ

hai

Bài tập 34

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương

Bài tập 61

Khuyến khích học sinh tự làm

4

Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

§2. Hình hộp chữ nhật

Mục 2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song

Không yêu cầu học sinh giải thích vì sao đường thẳng song song với mặt phẳng và haimặt phẳng song song với nhau.

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

§3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Mục 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc

Không yêu cầu học sinh giải thích vì sao đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau

Bài tập 12

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Hình lăng trụ đứng;

§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng;

§6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Luyện tập.

Cả 4 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hình lăng trụ đứng”

1. Hình lăng trụ đứng

2. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

3. Thể tích của hình lăng trụ đứng

(Thừa nhận, không chứng minh) các công thức tính thể tích của các hình lăng trụ đứng và hình chóp đều).

§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Mục 2. Ví dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 42

Khuyến khích học sinh tự làm

§9. Thể tích của hình chóp đều

Bài tập 45; 46

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 48; 50

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương

Bài tập 55; 57; 58

Khuyến khích học sinh tự làm

4. Lớp 9

ĐẠI SỐ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.

§5. Bảng căn bậc hai

Cả bài

Không dạy

§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai”

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

4. Trục căn thức ở mẫu số

2

Chương II. Hàm số bậc nhất

§2. Hàm số bậc nhất.

§3. Đồ thị của hàm số

y = ax + b (a ≠ 0)

Luyện tập.

Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số bậc nhất

1. Khái niệm hàm số bậc nhất

2. Tính chất

3. Đồ thị của hàm số bậc nhất

- Không yêu cầu học sinh vẽ đồ thị hàm số hàm số y = ax + b với a, b là số vô tỉ.

- Không chứng minh các tính chất của hàm số bậc nhất.

§5. Hệ số góc của đường thẳng

y = ax + b (a ≠ 0)

Ví dụ 2

Không dạy

Bài tập 31

Không yêu cầu

Ôn tập chương II

Bài tập 37d; 38c

Tự học có hướng dẫn

3

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

2. Ví dụ

Chọn lọc tương đối đầy đủ về các thể loại toán. Chú ý các bài toán thực tế.

Ôn tập chương III

Câu hỏi 2

Kết quả của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10 và được sử dụng để làm các bài tập khác.

4

Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

§1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

1. Ví dụ mở đầu

2. Tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

3. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

- Chỉ nhận biết các tính chất của hàm số y = ax2 nhờ đồ thị. Không chứng minh các tính chất đó bằng phương pháp biến đổi đại số.

- Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) với a là số hữu tỉ.

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

2. Công thức nghiệm thu gọn. của phương trình bậc hai

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Bài 33

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương IV

Bài 66

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ký hiệu tỷ số lượng giác

Sửa lại kí hiệu tang của góc α là tanα, cotang của góc α là cot α

§3. Bảng lượng giác

Cả bài

Không dạy

2

Chương II. Đường tròn

§7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Luyện tập.

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

2. Tính chất đường nối tâm

3. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính

4. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

3

Chương III. Góc với đường tròn

§6. Cung chứa góc

1. Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc”

Không yêu cầu học sinh thực hiện ?2. Không yêu cầu học chứng minh phần a, b.

§7. Tứ giác nội tiếp

3. Định lí đảo

Không yêu cầu chứng minh định lí đảo

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

?1

Không yêu cầu học sinh làm

Ôn tập chương III

Bài tập 99

Không yêu cầu học sinh làm

4

Chương IV. Hình trụ -Hình nón - Hình cầu

§3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

Bài tập 36,37

Không yêu cầu học sinh làm

Ôn tập chương IV

Bài tập 44

Không yêu cầu học sinh làm

5

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập 14; 17

Không yêu cầu học sinh làm

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

1. Lớp 10

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Mệnh đề. Tập hợp

§5. Số gần đúng. Sai số

Mục I, II và III.1.

Tự học có hướng dẫn

Mục III, Ví dụ 5

Thực hiện với lưu ý: Giới thiệu khái niệm ‘‘Độ chính xác của một số gần đúng

2

Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

§1. Hàm số

Mục I và mục II.1.

Tự học có hướng dẫn

§2. Hàm số y = ax + b

Mục I và mục II.

Tự học có hướng dẫn

3

Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

§1. Đại cương về phương trình

Mục I.3 và HĐ 4.

Tự học có hướng dẫn

§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Mục I và Mục II.1.

Tự học có hướng dẫn

§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Mục I.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 2, 3, 7a, 7b.

Không yêu cầu

Ôn tập Chương III

Bài tập 5, 6.

Không yêu cầu

4

Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

§1. Bất đẳng thức

HĐ 2, 4, 5, 6.

Tự học có hướng dẫn

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.

HĐ 1, HĐ 3.

Tự học có hướng dẫn

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Mục IV

Tự học có hướng dẫn

5

Chương V. Thống kê

§1, §2

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài

§1. Một số khái niệm cơ bản về thống kê.

I. Bảng phân bố tần số, tần suất. Biểu đồ

1. Ôn tập

a. Số liệu thống kê. Tần số

b. Tần suất

2. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp

3. Biểu đồ

II. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt.

1. Ôn tập

a. Số trung bình cộng

b. Mốt

2. Số trung vị

§3, §4.

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài

§2. Phương sai. Độ lệch chuẩn.

1. Phương sai và độ lệch chuẩn

2. Bài tập thực hành dành cho nhóm học sinh: Giáo viên hướng dẫn học sinh điều tra và thu thập các số liệu thống kê trên lớp học theo một dấu hiệu nào đó. Sau đó, yêu cầu học sinh trình bày, phân tích và xử lí các số liệu thống kê đã thu thập được (có đề cập đến phương sai và độ lệch chuản).

Từ đó, rút ra kết luận và các đề xuất kiến nghị.

6

Chương VI. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

§1. Cung và góc lượng giác

Mục I.1.

Tự học có hướng dẫn

§2. Giá trị lượng giác của một cung

Mục II.

Tự học có hướng dẫn

§3. Công thức lượng giác

HĐ 1, 2 và Ví dụ 3.

Tự học có hướng dẫn

7

Ôn tập cuối năm

Mục I.

Tự học có hướng dẫn

HÌNH HỌC

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương 1. Vectơ

§1. Các định nghĩa

Mục 2. HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, ý 4a

Không yêu cầu

§2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Mục 3. HĐ 1

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1

Không yêu cầu

§3. Tích của vectơ với một số

Mục 1. HĐ 1

Mục 2. HĐ 2

Mục 3. HĐ 3

Mục 5

Tự học có hướng dẫn

§4. Hệ trục tọa độ

HĐ 1, 2, 3, 4, 5.

Tự học có hướng dẫn

Ôn tập chương I

Mục II, các câu 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 29.

Không yêu cầu

2

Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

§1. Tỉ số lượng giác của góc bất kỳ từ 0º đến 180º

Mục 5

Tự học có hướng dẫn

§2. Tích vô hướng của hai vectơ

HĐ 1 và HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

§3. Các hệ thức lượng giác trong tam giác và giải tam giác

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn

Mục 2. HĐ 5

Tự học có hướng dẫn

Mục 3, phần chứng minh công thức diện tích tam giác.

Khuyến khích học sinh tự chứng minh

Ôn tập chương

Phần II, các câu: 5, 6, 7, 9, 10, 20

Không yêu cầu

3

Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

§2. Phương trình đường tròn

Bài tập 6, ý c

Không yêu cầu

§3. Phương trình đường elip

Mục 4

Không dạy

Bài tập 5

Không yêu cầu

Ôn tập chương III

Phần I, bài 7

Phần II, các câu: 5, 12, 21, 23, 26,

Không yêu cầu

2. Lớp 11

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

§1. Hàm số lượng giác

HĐ 1, HĐ 3

Tự học có hướng dẫn

§2. Phương trình lượng giác cơ bản

HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

HĐ 3, 4, 5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4c, d; 6

Không yêu cầu

2

Chương II. Tổ hợp – Xác suất

§1. Quy tắc đếm

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn

§2. Hoán vị-Chỉnh hợp-Tổ hợp

HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

§3. Nhị thức Niu-Tơn

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

§5. Xác suất của biến cố

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

3

Chương III. Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

§1. Phương pháp quy nạp toán học

HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Dãy số

HĐ 2, 5, Ví dụ 6

Tự học có hướng dẫn

§4. Cấp số nhân

Bài tập 1, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương III

Bài tập: 15, 18, 19

Không yêu cầu

4

Chương IV. Giới hạn

§1. Giới hạn của dãy số

HĐ 1, 2; VD 1, 6

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 2

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Giới hạn của hàm số

HĐ 1, HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

§3. Hàm số liên tục

HĐ 1, 3

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn chương IV

Bài tập 2, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9, 15

Không yêu cầu

5

Chương V. Đạo hàm

§1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm

Mục 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm.

Khuyến khích học sinh tự đọc

HĐ 3, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 5, 6

Chuyển về sau §2. Quy tắc tính đạo hàm

§2. Quy tắc tính đạo hàm

HĐ 2, HĐ 5

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1và 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1

Khuyến khích học sinh tự làm

§3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

HĐ 1, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

§1. Phép biến hình

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

§1. Phép biến hình §2. Phép tịnh tiến

Cả 2 bài

Dạy gộp §1 với §2.

§3. Phép đối xứng trục

Tự học có hướng dẫn

§4. Phép đối xứng tâm

Tự học có hướng dẫn

§6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

HĐ 2, 3, 5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phép vị tự

Mục III. Tâm vị tự của hai đường tròn

Khuyến khích học sinh tự đọc

§8. Phép đồng dạng

HĐ 1, 2, 3, 4

Tự học có hướng dẫn

2

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

HĐ 2, HĐ 6

Tự học có hướng dẫn

3

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

§1. Vectơ trong không gian

HĐ 2, 4, 6, 7

Tự học có hướng dẫn

§2. Hai đường thẳng vuông góc

HĐ 2, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh các định lí

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 7

Tự học có hướng dẫn

§4. Hai mặt phẳng vuông góc

HĐ 1, 3

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1và 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4, 11

Khuyến khích học sinh tự làm

§5. Khoảng cách

HĐ 1, 2, 3, 4, 6

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

3. Lớp 12

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Ví dụ 5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 5

Tự học có hướng dẫn

§2. Cực trị của hàm số

HĐ 2, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3

Không yêu cầu

§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài tập 5a

Không yêu cầu

Ôn tập chương I

Bài tập 11, 12; CH TNKQ 5

Tự học có hướng dẫn

2

Chương 2. Hàm số lũy thừa - hàm số mũ và hàm số lôgarit

§1. Lũy thừa

HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3

Không yêu cầu

§2. Hàm số lũy thừa

HĐ 1

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4, 5

Không yêu cầu

§3. Lôgarit

Ví dụ 9

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4

Không yêu cầu

§4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn (cập nhật số liệu thống kê mới)

§6. Bất phương trình mũ và lôgarit

Mục I.1; Mục II.1.

Tự học có hướng dẫn phần minh họa bằng đồ thị

3

Chương 3. Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng

§ 2. Tích phân

HĐ 1; Ví dụ 1

Tự học có hướng dẫn

HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự học

§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn

- HĐ 2

- Ví dụ 4

- Mục II.2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3, 5

Tự học có hướng dẫn

4

Chương 4. Số phức

§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

- Mục 2.

- Bài tập 3, 4, 5

Tự học có hướng dẫn

HÌNH HỌC

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương 1. Khối đa diện

§1. Khái niệm về khối đa diện

Mục III.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 2

Không yêu cầu

§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

- Ví dụ; HĐ 3, 4 trong mục II

- Bài tập 2, 3, 4

Tự học có hướng dẫn

2

Chương 2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay

- Mục II.2; II.3; II.4

- Mục III.2; III.3; III.4

Tự học có hướng dẫn

§2. Mặt cầu

Mục II, III, IV

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 5, 6, 8, 9

Không yêu cầu

Ôn tập chương 2

Bài tập 3; 4

Không yêu cầu

3

Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian

§1. Hệ tọa độ trong không gian

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn

HĐ 2

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Phương trình mặt phẳng

Mục I. Bài toán

Chỉ yêu cầu học sinh công nhận kết quả của bài toán

Mục II. Bài toán 2

Chỉ yêu cầu học sinh công nhận kết quả của bài toán

Mục IV. Định lí

Chỉ giới thiệu định lí (không yêu cầu học sinh chứng minh định lí)

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Mục I. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

3. Nội dung tinh giản môn Vật lí 2022

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍ

Nội dung tinh giản môn Vật lí 2022

Nội dung tinh giản môn Vật lí 2022

.............................................

Mời các bạn sử dụng file Tải về xem xem toàn bộ hướng dẫn tinh giản chương trình các môn học còn lại.

Đánh giá bài viết
16 135.960
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo