Công văn 2046/BHXH-CSYT về áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Công văn 2046/BHXH-CSYT - Áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 06/6/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Quyết định 15/2016/QĐ-TTg Mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT 2016-2018

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Công văn 1744/BHXH-CSYT năm 2016 về tăng cường công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Công văn 2026/BHXH-BT về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP
của CP trongthanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

Ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

Đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định./.

Nơi nhận:KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
  • Lưu: VT, CSYT (3b).
Nguyễn Minh Thảo
Đánh giá bài viết
1 499
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo