Công văn 3789/BHXH-CSXH về mẫu, in, cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 3789/BHXH-CSXH - Mẫu, in, cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 3789/BHXH-CSXH về mẫu, in, cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về mẫu C65-HD: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội, gồm 2 loại: Loại 1 liên C65-HD1 sử dụng trong trường hợp in trên máy tính và loại 2 liên C65-HD2 sử dụng trong trường hợp viết trực tiếp.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Mẫu số 15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3789/BHXH-CSXH
V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Kính gửi:- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH; Công văn số 620/BYT-KCB ngày 30/01/2013, Công văn số 5525/BYT-KCB ngày 19/8/2014 của Bộ Y tế; Công văn số 1829/LĐTBXH-BHXH ngày 27/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 8824/BTC-CĐKT ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) như sau:

1. Về mẫu C65-HD

1.1. Mẫu C65-HD gồm 02 loại:

a) Mẫu C65-HD1 loại 01 liên (sử dụng trong trường hợp in trên máy vi tính)

- Kích thước: Lập trên khổ giấy A5 nằm ngang, gồm 01 liên;

- Nội dung và hướng dẫn ghi (đính kèm văn bản này).

b) Mẫu C65-HD2 loại 02 liên (sử dụng trong trường hợp viết trực tiếp)

- Kích thước: Lập trên khổ giấy A4 nằm ngang, gồm 02 liên giống nhau về kích thước và nội dung;

- Nội dung và hướng dẫn ghi (đính kèm văn bản này).

1.2. Số seri in trên mẫu: Được in phía trên bên phải các liên, gồm 10 ký tự, trong đó 02 ký tự đầu lấy theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và mã đối với quân đội là 97, công an là 98; 08 ký tự tiếp theo là số tự nhiên bắt đầu từ 00000001. Số seri in trên mẫu C65-HD mầu đỏ có phát quang dưới ánh đèn có tia cực tím.

1.3. Hoa văn trên mẫu: Tại giữa các liên (trừ liên số 1 của mẫu C65-HD2) có in logo của BHXH với đường kính 50 mm bằng mực phát quang không màu, được nhìn thấy dưới ánh đèn có tia cực tím.

2. Về phôi:

- Phôi C65-HD1 và C65-HD2 do BHXH Việt Nam thống nhất in theo mẫu để cấp cho BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là BHXH lực lượng vũ trang).

Để thuận tiện cho việc in trên máy vi tính, phôi C65-HD1 chỉ in nội dung số seri và phần tiêu đề "GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI"; các nội dung còn lại, khi cấp C65-HD1 cơ sở y tế căn cứ vào mẫu để in với khoảng cách giữa các dòng là 6mm;

- Phôi C65-HD1 được để rời; các tờ rời được sắp xếp theo số seri kế tiếp từ nhỏ đến lớn;

- Phôi C65-HD2 được đóng thành quyển có bìa (mẫu bìa kèm theo văn bản này) với số lượng 100 tờ/quyển; các tờ trong quyển được sắp xếp theo số seri kế tiếp từ nhỏ đến lớn.

3. Về trách nhiệm trong việc in, cấp, quản lý, sử dụng C65-HD1 và C65-HD2

3.1. Ban Thực hiện chính sách BHXH

- Hàng năm hoặc đột xuất, căn cứ kế hoạch sử dụng phôi từng loại của BHXH các tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang để tổng hợp, lập kế hoạch về số lượng cần sử dụng của năm sau liền kề hoặc cần bổ sung trong năm đối với từng BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang, trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách phê duyệt, sau đó chuyển Văn phòng BHXH Việt Nam trước ngày 01/9 hàng năm (đối với kế hoạch hàng năm) để in và cấp cho năm sau hoặc in thêm trong năm (đối với trường hợp bổ sung);

- Phối hợp với Văn phòng BHXH Việt Nam theo dõi, đối chiếu việc in, cấp và sử dụng phôi;

- Kiểm tra việc thực hiện cấp, quản lý và sử dụng C65-HD của BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang.

3.2. Văn phòng BHXH Việt Nam

- Hàng năm hoặc đột xuất căn cứ số lượng phôi từng loại cần in đối với từng BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang do Ban Thực hiện chính sách BHXH đề nghị (có phê duyệt của Phó Tổng Giám đốc phụ trách) để tổ chức in và cấp phôi cho BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang theo quy định;

- Nhận phôi theo hợp đồng đã ký với nhà in (kể cả in bổ sung); kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng phôi (trường hợp không đúng theo hợp đồng thì lập biên bản yêu cầu in bù); lập 03 liên phiếu nhập kho ấn chỉ đặc biệt theo mẫu quy định tại chế độ kế toán BHXH: người giao giữ 01 liên, thủ kho giữ 01 liên, 01 liên cho Phòng Tài vụ Văn phòng để ghi sổ kho và hạch toán kế toán theo quy định;

- Chuyển giao phôi: Lập kế hoạch về thời điểm chuyển phôi C65-HD đối với từng BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang để thông báo cho nhà in thực hiện đóng gói và chuyển đến BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang; lập 03 liên phiếu xuất kho ấn chỉ đặc biệt theo mẫu quy định: gửi người nhận 01 liên, thủ kho giữ 01 liên, 01 liên chuyển cho Phòng Tài vụ Văn phòng để ghi sổ kho và hạch toán kế toán theo quy định. Việc cấp phôi của năm sau cho BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang thực hiện xong trước ngày 30/11 hàng năm. Sau từng đợt chuyển phôi đến BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang thì gửi Ban Thực hiện chính sách BHXH 01 bản tổng hợp cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu số 01-C65 đính kèm văn bản này) để theo dõi, đối chiếu;

- Mở sổ theo dõi số lượng phôi từng loại đã cấp (ghi cụ thể từ số ... đến số .....) đối với BHXH từng tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang;

- Hàng quý, năm thực hiện kiểm kê ấn chỉ theo quy định.

3.3. BHXH tỉnh

a) Phòng Chế độ BHXH:

- Căn cứ kế hoạch sử dụng phôi từng loại của BHXH các quận, huyện, thị xã, thị trấn trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là BHXH huyện), cơ sở y tế trực tiếp quản lý và số còn tồn tại BHXH tỉnh để tổng hợp, lập kế hoạch về số lượng phôi C65-HD cần sử dụng của năm sau liền kề (mẫu số 02-C65 đính kèm văn bản này) hoặc cần bổ sung trong năm (mẫu số 03-C65 đính kèm văn bản này) trình Giám đốc BHXH tỉnh ký gửi BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH) trước ngày 01/8 hàng năm (đối với kế hoạch hàng năm);

- Căn cứ nhu cầu sử dụng phôi của năm sau, lập kế hoạch cấp cho từng cơ sở y tế do BHXH tỉnh trực tiếp quản lý xong trước ngày 15/12 hàng năm và đề xuất cấp bổ sung phôi trong năm đối với trường hợp bị thiếu để trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt, gửi Phòng Kế hoạch tài chính (KHTC);

- Thực hiện tiếp nhận Danh sách người lao động được cấp C65-HD1 (mẫu số 04-C65 đính kèm văn bản này) kèm theo các tờ C65-HD1 bị hỏng, cấp sai không sử dụng và cuống quyển C65-HD2 từ cơ sở y tế sau khi đã cấp hết các tờ C65-HD2 cho người lao động gồm toàn bộ 01 liên cuống cùng các tờ bị hỏng, cấp sai không sử dụng (sau đây gọi chung là C65-HD đã sử dụng) từ cơ sở y tế trực tiếp quản lý. Khi tiếp nhận phải thực hiện lập Biên bản giao, nhận tài liệu về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã sử dụng (mẫu số 05B-C65 đính kèm văn bản này) và ghi chi tiết, đầy đủ vào sổ theo dõi tài liệu về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã sử dụng (mẫu số 06B-C65 đính kèm văn bản này);

- Chuyển C65-HD đã sử dụng do cơ sở y tế trực tiếp quản lý chuyển đến và Biên bản giao, nhận tài liệu về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã sử dụng cho Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ để lưu trữ;

- Bảo quản và lưu Sổ theo dõi tài liệu về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã sử dụng theo quy định của BHXH Việt Nam;

- Kiểm tra việc thực hiện cấp, quản lý và sử dụng C65-HD của BHXH huyện, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý. Trường hợp bị mất phôi thuộc phạm vi quản lý (kể cả BHXH huyện hoặc cơ sở y tế báo lên) phải tổng hợp trình lãnh đạo BHXH tỉnh thông báo ngay bằng văn bản (ghi rõ số lượng, chủng loại và số seri, thời gian mất) cho các BHXH huyện thuộc tỉnh, BHXH các tỉnh và báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH).

Đánh giá bài viết
1 1.749
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo