Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2021

Cảm ơn bạn đã tải Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2021

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tướng ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg 2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Mời các bạn tham khảo danh sách thôn đặc biệt khó khăn.