Công văn 3026/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Ngày 20/7/2021 Bộ giáo dục và đào tạo đã có Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 vẫn tuân theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020 BGDĐT và Thông tư số 05 2021 BGDĐT.

Về đối tượng dự thi kỳ thi THPT 2021 đợt 2 bao gồm:

  • Các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid19 nên chưa hoàn thành kỳ thi đợt 1 hoặc chưa tham dự thi đợt 1.
  • Các thí sinh đã dự thi nhưng không thể hoàn thành kỳ thi đợt 1 vì các lý do liên quan đến dịch bệnh Covid19.

Sau đây là nội dung chi tiết hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 mới nhất tại Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo:

Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số: 3026/BGDĐT-QLCL

V/v Hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Công tác tổ chức đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi), Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 và Công văn số 2998/BGDĐT-QLCL ngày 16/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Để tổ chức tốt đợt 2 của Kỳ thi, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau:

1. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

05/8/2021

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

06/8/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

07/8/2021

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giò’ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

08/8/2021

SÁNG

Dự phòng

2. Chuẩn bị và tổ chức thi:

2.1. Quy định chung:

a) Đối tượng dự thi đợt 2 theo quy định tại Công văn số 2998/BGDĐT-QLCL ngày 16/7/2021, gồm:

- Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021;

- Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 của Kỳ thi nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2. Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

b) Để bảo đảm tính thống nhất, các sở GDĐT cần thực hiện đúng Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 quy định tại Phụ lục đính kèm.

c) Các sở GDĐT tổ chức tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia tổ chức thi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác tổ chức thi đợt 2.

2.2. Tổ chức các Hội đồng thi:

a) Tùy theo điều kiện thực tế, để tạo thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh và công tác tổ chức thi, các sở GDĐT thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc có thể trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác.

b) Trong trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác, Sở GDĐT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho Hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi; bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi; báo cáo Bộ GDĐT về việc chuyển thí sinh và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2.

c) Tùy theo diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu về phòng chống dịch tại các địa phương, các Hội đồng thi xem xét để bố trí số lượng thí sinh tại mỗi phòng thi (tối đa không quá 24 thí sinh/phòng thi với mỗi bài thi/môn thi).

d) Các Hội đồng thi có thể liên liên kết thực hiện việc in sao đề thi phục vụ tổ chức thi đợt 2; Bộ GDĐT sẽ xem xét để hỗ trợ in sao đề thi cho các Hội đồng thi dưới 500 thí sinh ở khu vực phía Bắc, nếu có đề nghị.

2.3. Sử dụng dữ liệu trên Hệ thống quản lý thi:

a) Các Hội đồng thi sử dụng chung dữ liệu trên Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

b) Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi, trên cơ sở báo cáo phương án tổ chức thi của các sở GDĐT, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ việc chuyển dữ liệu giữa các Hội đồng thi; các Hội đồng thi có trách nhiệm rà soát dữ liệu để bảo đảm chính xác trong quá trình tổ chức thi.

2.4. Công tác chấm thi và công bố kết quả thi:

a) Căn cứ thực tế triển khai, các Hội đồng thi lựa chọn cấu hình máy chủ chấm thi trắc nghiệm phù hợp hoặc có thể niêm phong ổ cứng máy chủ đã sử dụng chấm thi đợt 1, thay thế ổ cứng khác vào máy chủ để chấm thi trắc nghiệm đợt 2.

b) Việc công bố kết quả thi được thực hiện theo quy định. Riêng đối với thí sinh đã dự thi một số môn thi ở đợt 1, Hội đồng thi nơi thí sinh dự thi đợt 1 chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu kết quả thi đợt 1 của thí sinh cho Hội đồng thi nơi thí sinh dự thi đợt 2 để nhập vào Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và in Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

3. Chế độ báo cáo, lưu trữ:

a) Chế độ báo cáo: Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT.

b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024)38683992 và (024)36231655.

c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại nêu trên.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện, cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Thanh tra Chính phủ;

- U BND các tỉnh/thành phố trực thuộc T Ư ;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

T HỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Phụ lục

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 ĐỢT 2
(Kèm theo Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Đăng ký nhận đề thi gốc hoặc đề nghị hỗ trợ in sao đề thi

Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2021

2

Thành lập các Điểm thi; xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 03/8/2021

3

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 03/8/2021

4

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2021

5

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

6

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 05/8/2021

7

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Từ ngày

05/8/2021

8

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 05, 06/8 và 07/8/2021

9

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 10 giờ 30.

Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 00

10

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 08/8/2021

11

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở

GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2021

12

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày

24/8/2021

13

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/8/2021

14

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 27/8/2021

15

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2021

16

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2021

17

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 24/8 đến hết ngày 31/8/2021

18

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/9/2021

19

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 11/9/2021

20

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 12/9/2021

21

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 15/9/2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo