Đơn đăng ký dự tuyển công chức 2020

Mẫu đơn đăng ký thi công chức mới nhất là biểu mẫu phiếu đăng ký thi công chức 2020 được sở nội vụ ban hành theo văn bản số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2020.

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo Nghị định 161

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức được ban hành kèm Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)
(3)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

Quê quán:………………………………………………………………………..............………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..........………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………........………………….

Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………………...........…………

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………............….....………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:……………........…………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thc đào tạo

Xếp loại bng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2020 mới nhất

MẪU 4a


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………..., ngày …….. tháng …….năm 2019

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Vị trí dự tuyển(1): ………………………………..………………………

…………………………………………………………….………………

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………

……………………………………………………….……………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:…………………………..…. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………….……………….. Tôn giáo:…………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:……..……..

Số điện thoại di động để báo tin:………………………………. Email:……….……………………

 

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..…………………………...…………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………..…………………………..……….

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………..…………………………………...…………

Trình độ văn hóa:………………………………………..……………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………..……..………Loại hình đào tạo:……………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thc đào tạo

Xếp loại bng, chứng chỉ

               
               
               

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN(nếu có ghi chính xác thuộc đối tượng ưu tiên nào)

…………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật từ những giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Mẫu đơn thi tuyển công chức theo thông tư 13

Đơn đăng ký dự tuyển công chức được Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ là mẫu đơn mà hoatieu.vn đã cập nhật và gửi đến các bạn tham khảo. Mời bạn đọc tải mẫu Đơn xin dự tuyển công chức khi bạn muốn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chứcĐơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Nội dung chi tiết của Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất như sau, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––***–––––––

……., ngày …….. tháng …….. năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Tên tôi là: ........................................................................................... Nam, nữ:..........

Ngày sinh: ...................................................................................................................

Quê quán: ...................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...........................................................Điện thoại liên lạc: .....................

Dân tộc: .......................................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: .................................................................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): ..............................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch ...................... tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan tại ................................................ Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:

....................................................................................................................................

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
27 85.975
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo