Mẫu 01/TKN-CNKD: Tờ khai thuế năm mới nhất

Tờ khai thuế năm mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai thuế năm

Mẫu 01/TKN-CNKD: Tờ khai thuế năm mới nhất

Mẫu số: 01/TKN-CNKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Kỳ tính thuế: Năm .......

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ:...

[04] Người nộp thuế: ……………….

[05] Mã số thuế:

-

[06] Địa chỉ:......................................

[06a] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................

[06b] Phường/Xã/Thị trấn:.................................

[06c] Quận/Huyện/Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:.................................

[06d] Tỉnh/Thành phố:.................................

[07] Điện thoại: [08] Fax: .................................[09] Email: ………….

[10] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

[10a] Ngày sinh: ........./....... /........ [10b] Quốc tịch:.................................

[10c] Số CMND/CCCD: [10c.1]............. Ngày cấp: ...........[10c.2] Nơi cấp:................

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:

[10d] Số hộ chiếu: [10d.1] Ngày cấp: [ 10d.2] Nơi cấp: ……

[10đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): [10đ.1] Ngày cấp: [10đ.2] Nơi cấp:

[10e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài): [10e.1] Ngày cấp: [10e.2] Nơi cấp:

[10f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: [10f.1] Ngày cấp: [10f.2] Nơi cấp:

[10g] Nơi đăng ký thường trú:.................................

[10g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................

[10g.2] Phường/xã/Thị trấn:.................................

[10g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................

[10g.4] Tỉnh/Thành phố:.................................

[10h] Chỗ ở hiện tại:.................................

[10h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................

[10h.2] Phường/xã/Thị trấn:.................................

[10h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.................................

[10h.4] Tỉnh/Thành phố:.................................

[10i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): số: [10i.1] Ngày cấp: .../.../... [10i.2] Cơ quan cấp:

[10k] Vốn kinh doanh (đồng):.................................

[11] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………….

[12] Mã số thuế:

-

[13] Hợp đồng đại lý thuế: số …. Ngày…tháng …năm…

[14] Văn bản ủy quyền (nếu có): số …….. ngày .../.../….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Tổng doanh thu trong năm

Số thuế phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế phải nộp thêm

số thuế nộp thừa

GTGT

TNCN

GTGT

TNCN

GTGT

TNCN

GTGT

TNCN

(a)

(b)

(c)

(d)

(đ)

(e)=(b)-(d)

(g)=(c)-(đ)

(h)= (d)-(b)

(i)=(đ)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[15]

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[16]

3

Hoạt động bán hàng đa cấp

[17]

4

Hoạt động kinh doanh được trả thu nhập từ nước ngoài

[18]


5

Hoạt động kinh doanh khác

[19]

6

Tổng cộng

[20]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

...., ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

2. Toàn bộ Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021

Tháng

Thời hạn chậm nhất

Nội dung

01

20/01

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020

30/1

Lệ phí môn bài 2021

02

01/02

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020

20/02

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021

22/02

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021

3

20/3

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2021

22/3

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021

31/3

- Quyết toán thuế TNDN năm 2020

- Quyết toán thuế TNCN năm 2020 (doanh nghiệp quyết toán thay)

- Báo cáo tài chính năm 2020

4

20/4

- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2021

5

03/5

- Tờ khai thuế GTGT quý I/2021

- Tờ khai thuế TNCN quý I/2021

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

- Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toán

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2021

20/5

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021

6

20/6

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2021

21/6

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021

7

20/7

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2021

8

02/8

- Tờ khai thuế GTGT quý II/2021

- Tờ khai thuế TNCN quý II/2021

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2021

20/8

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2021

9

20/9

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2021

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021

10

20/10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2021

11

01/11

- Tờ khai thuế GTGT quý III/2021.

- Tờ khai thuế TNCN quý III/2021

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021

20/11

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2021

22/11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021

12

15/12

Hồ sơ khai thuế khoán năm 2022

20/12

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 354
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo