Mẫu 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 2024

Mẫu 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 2024 là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

1. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 2024

Mẫu 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

□ HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán

□ CNKD nộp thuế theo từng lần phát sinh

□ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay

□ HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai

□ HKD, CNKD trong lĩnh vực ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng

□ Hộ khoán chuyển đổi phương pháp tính thuế

[01] Kỳ tính thuế:

[01a] Năm (từ tháng…/… đến tháng.../..)

[01b] Tháng ...năm.......................

[01c] Quý .... năm ......... (Từ tháng.../... Đến tháng.../...)

[01d] Lần phát sinh: Ngày ... tháng....năm...

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ ...........................

[04] Người nộp thuế:

[05] Tên cửa hàng/thương hiệu:.......................

[06] Tài khoản ngân hàng:.......................

[07] Mã số thuế:.......................

-

[08] Ngành nghề kinh doanh: [08a] Thay đổi thông tin □

[09] Diện tích kinh doanh: …………………………….. [09a] Đi thuê □

[10] Số lượng lao động sử dụng thường xuyên:.......................

[11] Thời gian hoạt động trong ngày từ … giờ đến ….giờ

[12] Địa chỉ kinh doanh: [12a] Thay đổi thông tin □

[12b] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........................

[12c] Phường/Xã/Thị trấn:.......................

[12d] Quận/Huyện/Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:

[12d] Tỉnh/Thành phố:........................

[12e] Kinh doanh tại chợ biên giới: ...............□

[13] Địa chỉ cư trú:...........................

[13a] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.......................

[13b] Phường/Xã/Thị trấn:.......................

[13c] Quận/Huyện/Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:.......................

[13d] Tỉnh/Thành phố: [14] Điện thoại:..........................

[15] Fax: ............ [16] Email:.........................

[17] Văn bản ủy quyền khai thuế (nếu có): ...................... ngày tháng năm…

[18] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

[18a] Ngày sinh: / / [18b] Quốc tịch:

[18c] Số CMND/CCCD: .......................[18c.1] Ngày cấp:....................... [18c.2] Nơi cấp:.......................

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:

[18d] Số hộ chiếu: .......................[18d.1] Ngày cấp:....................... [18d.2] Nơi cấp:.......

[18đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài):

[18đ.1] Ngày cấp: .......................[18đ.2] Nơi cấp:.......................

[18e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài):

[18e.1] Ngày cấp: .......................[18e.2] Nơi cấp:.......................

[18f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ………… [18f.1] Ngày cấp: ........ [18f.2] Nơi cấp:

[18g] Nơi đăng ký thường trú:.......................

[18g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.......................

[18g.2] Phường/xã/Thị trấn:.......................

[18g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.......................

[18g.4] Tỉnh/Thành phố:.......................

[18h] Chỗ ở hiện tại:.......................

[18h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.......................

[18h.2] Phường/xã/Thị trấn:.......................

[18h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.......................

[18h.4] Tỉnh/Thành phố:.......................

[18i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): .......................số:.......................

[18i.1] Ngày cấp: .../.../... [18i.2]....................... Cơ quan cấp:.......................

[18k] Vốn kinh doanh (đồng):..............................................

[19] Tên đại lý thuế (nếu có):

[20] Mã số thuế:

-

[21] Hợp đồng đại lý thuế: số …………. Ngày: ………………

[22] Tên của tổ chức khai thay (nếu có):

[23] Mã số thuế:

-

[24] Địa chỉ:

[25] Điện thoại: …….[26] Fax: ...................... [27] Email:

II. KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nhóm ngành nghề

Mã chỉ tiêu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thu

(a)

Số thuế (b)

Doanh thu

(c)

Số thuế

(d)

1

Phân phối, cung cấp hàng hóa

[28]

2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

[29]

3

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

[30]

4

Hoạt động kinh doanh khác

[31]

Tổng cộng:

[32]

III. KÊ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Doanh thu tính thuế TTĐB

Thuế suất

Số thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)*(6)

1

Hàng hóa, dịch vụ A

[33a]

2

Hàng hóa, dịch vụ B

[33b]

3

….

Tổng cộng:

[33]

C. KÊ KHAI THUẾ/PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOẶC THUẾ TÀI NGUYÊN

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

(1)

Tài nguyên, hàng hóa, sản phẩm

(2)

Mã chỉ tiêu

(3)

Đơn vị tính

(4)

Sản lượng/ Số lượng

(5)

Giá tính thuế tài nguyên/ mức thuế hoặc phí BVMT

(6)

Thuế suất

(7)

Số thuế

(8)

1

Khai thuế tài nguyên

1.1

Tài nguyên C

[34a]

(8)=(5)*(6)*(7)

1.2

Tài nguyên D

[34b]

Tổng cộng

[34]

2

Khai thuế bảo vệ môi trường

2.1

Hàng hóa E...

[35a]

(8)=(5)*(6)

2.2

Hàng hóa G...

[35b]

….

Tổng cộng

[35]

3

Khai phí bảo vệ môi trường

3.1

Hàng hóa H...

[36a]

(8)=(5)*(6)

3.2

Hàng hóa K...

[36b]

….

Tổng cộng

[36]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

,ngày. tháng. năm

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/

Ký điện tử)

__________________

Ghi chú:

- Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế được áp dụng như sau:

+ Chỉ tiêu [01a] chỉ khai đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán.

+ Chỉ tiêu [01b] hoặc [01c] chỉ khai đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay khai thuế theo tháng hoặc quý.

+ Chỉ tiêu [01d] khai đối với HKD, CNKD nộp thuế theo từng lần phát sinh.

- Chỉ tiêu [08a] chỉ đánh dấu khi thông tin tại chỉ tiêu [08] có thay đổi so với lần khai trước liền kề.

- Chỉ tiêu [12a] chỉ đánh dấu khi thông tin tại chỉ tiêu [12b], [12c], [12d], [12đ] có thay đổi so với lần khai trước liền kề.

- Tại chỉ tiêu doanh thu, sản lượng: Nếu là Hộ khoán thì kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng trong năm; Nếu là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì kê khai doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lần phát sinh. Nếu là HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay thì kê khai doanh thu, sản lượng theo tháng hoặc theo quý tương ứng với kỳ tháng hoặc quý.

- HKD, CNKD theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức khai thay kèm theo Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-1/BK-CNKD và không phải khai các chỉ tiêu từ [04] đến [18].

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì cá nhân khai kèm theo tờ khai 01/CNKD Phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-2/BK-HĐKD trừ trường hợp HKD, CNKD trong lĩnh vực ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng.

- Phần C chỉ áp dụng đối với cá nhân được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản.

2. Cách lập tờ khai mẫu 01/CNKD trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập báo cáo thuế hộ kinh doanh mẫu 01/CNKD bằng phần mềm HTKK như sau:

Bước 1: Bạn tiến hành tải về phần mềm HTKK bảng mới nhất tại website của Tổng Cục Thuế, tại bài viết Tải HTKK mới nhất 2024

Lưu ý: hãy chọn bản mới nhất để cài đặt. Vì các bản mới nhất sẽ có các biểu mẫu, phụ lục hỗ trợ việc kê khai thuế dành cho hộ kinh doanh

Bước 2: Tải và cài đặt phần mềm HTKK

Tải phần mềm HTKK bản mới nhất và cài đặt theo hướng dẫn của phần mềm.

Bước 3: Tại giao diện chính của chương trình kê khai thuế, thực hiện theo trình tự sau: “Mã số mới” ⇒ Nhập mã số thuế hộ kinh doanh của bạn ⇒ Bấm “Đồng ý”

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin hộ kinh doanh bao gồm:

Cách lập tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh 

1. Người nộp thuế, địa chỉ trụ sở, quận/huyện, tỉnh/thành phố (Nhập theo thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh)

2. Giữ nguyên mặc định ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 01/01

3. Chọn cơ quan thuế cấp cục và chi cục tương ứng

4. Sau đó, bấm “Ghi”, Nút bên phải, ở dưới màn hình

Ví dụ: Mẫu trên ảnh đang tiến hành lập mẫu 01-cnkd cho 1 hộ kinh doanh tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thì cơ quan quản lý cấp cục là: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan quản lý cấp chi cục là: Quận 7 – Chi cục thuế khu vực quận 7 – Nhà Bè

Bước 5: Để mở mẫu 01/CNKD bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Thuế khoán và thuê tài sản

2. Chọn tờ khai: 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh (TT40/2021)

Hướng dẫn lập tờ khai 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh trên HTKK
Hướng dẫn lập tờ khai 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh trên HTKK

Bước 6: Chọn kỳ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể và loại tờ khai của bạn theo hướng dẫn sau

Hướng dẫn lập tờ khai 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh trên HTKK
Hướng dẫn lập tờ khai 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh trên HTKK

1. Chọn tờ khai “quý” hoặc “tháng” tương ứng với kỳ kê khai của hộ kinh doanh cá thể. Đa số sẽ kê khai theo quý vì việc nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh theo tháng chỉ áp dụng đối với các hộ kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ/năm

2. Chọn quý kê khai

3. Chọn loại tờ khai là “tờ khai lần đầu” hoặc “tờ khai bổ sung”

4. Chọn phụ lục kê khai phù hợp. Ở thời điểm hiện tại, tháng 04/2022, bạn sẽ chọn 2 loại phụ lục đó là: 01-2/BK-HĐKD và có thể có thêm phụ lục giảm thuế theo Nghị quyết 43.

Bước 7: Kê khai chi tiết các thông tin hộ kinh doanh của bạn

Kê khai chi tiết các thông tin
Kê khai chi tiết các thông tin Mẫu 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh

1. Chọn loại hình là: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

2. Nhập tên cửa hàng/thương hiệu: ghi theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3. Chọn ngành nghề hộ kinh doanh

4. Bổ sung các thông tin chi tiết của hộ kinh doanh cá thể như: diện tích kinh doanh, số lượng lao động thường xuyên, địa chỉ hộ kinh doanh đang hoạt động

Bước 8: Kê khai phần doanh thu của hộ kinh doanh vào các mục có thuế suất phù hợp

Mẫu tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Mẫu tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Căn cứ vào loại doanh thu của kỳ báo cáo, hộ kinh doanh tiến hành kê khai doanh thu phù hợp với mức thuế suất quy định.

Lưu ý: Từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, nếu hộ kinh doanh có xuất hóa đơn giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì bắt buộc phải cập nhật thêm phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 43

Bước 9: Hoàn thiện phụ lục 01-2/BK-HĐKD

Các bạn kê khai chi tiết các loại hàng hóa, nguyên vật liệu có số phát sinh hoặc có số dư và kê khai chi tiết các chi phí kinh doanh, phát sinh trong kỳ báo cáo.

Lưu ý:

+ Chỉ kê khai những chi phí có liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.

+ Từ khi Thông tư 88/2021/TT-BTC và thông tư 40/2021 có hiệu lực, hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải có hóa đơn đầu vào hoặc lập bảng kê thu mua mua hàng hóa không có hóa đơn, mới được xuất hóa đơn đầu ra

Bước 10: Lưu tờ khai và tiến hành kết xuất file để nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD qua mạng

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD qua mạng
Hướng dẫn nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD qua mạng

1. Sau khi nhận đầy đủ thông tin, bấm “Ghi”

2. Bấm nút “kết xuất” để chuẩn bị file tài liệu để nộp tờ khai thuế 01/CNKD online

Bước 11: Lưu tờ khai thuế 01/CNKD để thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng

Lưu tờ khai thuế 01/CNKD để thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng
Lưu tờ khai thuế 01/CNKD để thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng

1. Có 2 loại file để bạn chọn lựa khi kết xuất. “Kết xuất XML” dùng để nộp tờ khai qua mạng. “Kết xuất Excel” để báo cáo

2. Chọn nơi lưu file.

3. 12 biểu mẫu về quản lý thuế áp dụng 2024

1. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh - ký hiệu là 01/CNKD;

2. Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) - ký hiệu là 01-1/BK-CNKD;

3. Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) - ký hiệu là 01-2/BK-HĐKD;

4. Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)- ký hiệu là 01/TBTDK-CNKD;

5. Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán - ký hiệu là 01/CKTT- CNKD;

6. Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) - ký hiệu là 01/TBKĐC-CNK;

7. Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân)- ký hiệu là 01/TTS;

8. Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng)- ký hiệu là 01-1/BK-TTS;

9. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) - ký hiệu là 01-2/BK-TTS;

10. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) - ký hiệu là 01/XSBHĐC;

11. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01/KK-XSBHĐC kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) - ký hiệu là 01-1/BK-XSBHĐC;

12. Tờ khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)- ký hiệu là 01/TKN-CNKD.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.267
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo