Mẫu quyết định thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định cấp pháp dạy học thêm. Mẫu nêu rõ thông tin của đoàn thẩm định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm như sau:

UBND TỈNH ....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn thẩm định điều kiện cấp phép
tổ chức dạy thêm, học thêm năm ……(1)…..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….…………...……………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm năm …(1).. gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

- Ông/bà....................................

- Ông/bà....................................

Điều 2: Đoàn thẩm định có trách nhiệm thẩm định các điều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm của tổ chức, cá nhân theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra; Trưởng các phòng, ban của Sở GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- …(3)...;

- Lưu: VT, GDCNGDTX, (4)

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm kiểm tra.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Đánh giá bài viết
1 325
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo