Mẫu đơn đề nghị giải quyết về việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn là mẫu đơn được lập ra để xin được giải quyết việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của viên chức, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị giải quyết việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .........

ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: .............

V/v VC xin tiếp tục học bậc cao hơn

................, ngày...tháng...năm...

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

Ông/bà:……………………………………………….MSVC ..........................

Sinh ngày:…../……./…….. Hiện nay đang công tác tại: Bộ môn…………., Khoa ...............

Được cử đi học…….…………….ngành .....................................................

Theo quyết đinh số:……….., ngày ……./………/…….. của ........................

Hiện đang học tại: .......................................................................................

Nay ông/bà……..xin được học tiếp….……. (theo đơn xin và hồ sơ đính kèm); qua xem xét, trao đổi trong đơn vị, lãnh đạo đơn vị thống nhất đề nghị với Ban Giám hiệu

Kính trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết.

Trân trọng kính chào./.

Ý kiến của cấp ủy đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc viên chức xin tiếp tục học bậc cao hơn

Đánh giá bài viết
1 59
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo