Bản cam kết không dạy thêm, học thêm 2023

Bản cam kết không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu cam kết lĩnh vực giáo dục, các thầy cô giáo sẽ viết và ký vào đầu năm học.

1. Bản cam kết không dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho cá nhân

Bản cam kết không dạy thêm, học thêm

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

BẢN CAM KẾT

(Không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ........................................................................................

Tên tôi là: ....................................................................................................................

Ngày sinh: ...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .................................................................................................

Sau khi được nhà trường phổ biến, quán triệt thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvề ban hành quy định dạy thêm học thêm. Hướng dẫn số /SGD&ĐT-GDTH ngày tháng 8 năm … của Sở GD&ĐT ……… về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20… -20… cấp tiểu học; Hướng dẫn số /PGD&ĐT ………… ngày /8/20… về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20…- 20… của Phòng GD&ĐT …………………………..

Bản thân tôi xin cam kết thực hiện như sau :

 1. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung văn bản đã được nhà trường phổ biến
 2. Xin cam đoan không tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc những quy định theo nội dung văn bản đồng chí Hiệu trưởng đã phổ biến. Nếu bản thân tôi làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định

……………, ngày … tháng … năm 20…

Người cam kết

2. Bản cam kết không dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho tập thể giáo viên

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

V/v Không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Kính gửi:  Hiệu trưởng trường ….

Chúng tôi là: ….

1….

Giới tính:….

Ngày tháng năm sinh: ……

Trình độ chuyên môn: ….

Nơi công tác, giảng dạy:…

Địa chị công tác, giảng dạy:…

2. ….

Giới tính:….

Ngày tháng năm sinh: ……

Trình độ chuyên môn: ….

Nơi công tác, giảng dạy:…

Địa chị công tác, giảng dạy:…

Sau khi được nhà trường phổ biến, quán triệt thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvề ban hành quy định dạy thêm học thêm. Hướng dẫn số … /SGD&ĐT-GDTH ngày … tháng 8 năm … của Sở GD&ĐT … về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20… -20… cấp tiểu học; Hướng dẫn số /PGD&ĐT …… ngày /8/20… về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20…- 20… của Phòng GD&ĐT …

Chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau :

1. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung văn bản đã được nhà trường phổ biến;

2. Bảo đảm dạy đúng, đủ nội dung, chương trình theo yêu cầu của Bộ Giáo dục tại lớp học.

3. Không tổ chức dạy thêm tại nhà hoặc ngoài trường dưới mọi hình thức trái với các văn bản nhà trường đã phổ biến.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc những quy định theo nội dung văn bản đồng chí Hiệu trưởng đã phổ biến. Nếu bản thân chúng tôi làm sai thì chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định

…, ngày … tháng … năm 20…

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN
TRƯỜNG .................... KÍ CAM KẾT KHÔNG TỔ CHỨC DẠY THÊM TRONG, NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC …- …

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

……………, ngày … tháng … năm 20…

Hiệu trưởng

3. Hướng dẫn viết Bản cam kết không dạy thêm

Việc viết bản cam kết không dạy thêm, học thêm cho giáo viên là quy định quan trọng để đảm bảo rằng giáo viên không thực hiện các hoạt động dạy thêm, học thêm không chính thức. Dưới đây là một hướng dẫn để viết bản cam kết này, bao gồm các nội dung cần thiết và lưu ý.

 1. Thông tin cá nhân:

  • Đầu tiên, ghi rõ tên của giáo viên, vị trí công tác và thông tin liên hệ cá nhân.
  • Đưa ra thông tin về trường học hoặc tổ chức mà giáo viên đang công tác.
 2. Mục đích cam kết:

  • Xác định rõ ràng mục đích của bản cam kết, tức là không thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm không chính thức.
  • Lưu ý rằng cam kết này nhằm tạo ra một môi trường công bằng và chất lượng cho tất cả học sinh, không tạo ra sự bất công trong việc truyền đạt kiến thức.
 3. Nội dung cam kết:

  • Cam kết rằng giáo viên không sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài giờ làm việc chính thức.
  • Đưa ra cam kết rằng giáo viên sẽ tuân thủ đầy đủ và chính xác các lịch trình dạy học được quy định bởi trường học hoặc tổ chức.
  • Cam kết không sử dụng tài nguyên, cơ sở vật chất hoặc thông tin của trường học hoặc tổ chức để tổ chức hoặc quảng cáo các hoạt động dạy thêm, học thêm.
 4. Thời gian cam kết:

  • Đưa ra thời gian cam kết của giáo viên, tức là thời gian bắt đầu và kết thúc cam kết không dạy thêm, học thêm.
  • Lưu ý rằng cam kết này là ràng buộc và có hiệu lực trong suốt thời gian được ghi rõ.
 5. Ký tên và ngày:

  • Yêu cầu giáo viên ký tên và ghi ngày tháng để xác nhận cam kết của mình.
  • Yêu cầu giáo viên gửi bản cam kết đã ký cho ban lãnh đạo hoặc người quản lý phù hợp.

Lưu ý:

 • Bản cam kết nên được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và trung thực.
 • Đảm bảo rằng giáo viên đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và nội dung của cam kết trước khi ký tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 29.362
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo