Mẫu quyết định công nhận hội đồng quản trị trường học

Mẫu quyết định về việc công nhận hội đồng quản trị trường học

Mẫu quyết định về việc công nhận hội đồng quản trị trường học là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận hội đồng quản trị của trường học. Mẫu quyết định nêu rõ hội đồng được công nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc công nhận hội đồng quản trị trường học như sau:

UBND TỈNH ....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trường ………(1)………, nhiệm kỳ ………(2)…………

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(3)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(3)…………….……………………..;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ……(1)....……..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội đồng quản trị Trường …………(1)....……, nhiệm kỳ ..........(2)........... gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;

Công nhận ông (bà)................(4).............., thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường …………(1)....….

Điều 2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường …………(1)....…có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- …(5)...;

- Lưu: VT, (6)

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên trường.

(2) Nhiệm kỳ của HĐQT, CT HĐQT.

(3) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(4) Tên người được công nhận Chủ tịch HĐQT.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc công nhận hội đồng quản trị trường học

Mẫu quyết định về việc công nhận hội đồng quản trị trường học

Đánh giá bài viết
1 1.080
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo