Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh 2024

Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh là gì? Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh file .DOC/PDF miễn phí tại bài viết này của HoaTieu.vn.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định dạng mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh là gì?

Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh là mẫu bản phân tích được lập ra để ghi chép về việc phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh. Mẫu nêu rõ nội dung phân tích, thông tin các chỉ tiêu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh

Kết quả thực hiên các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT

Chsố

Kết quả thực hiện trong năm

1.

Tỷ lệ đô thị (loại IV trở lên) có hệ thống xử lý nước thải tập trung

1a: Ghi slượng đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đô thị)

1b: Ghi tổng sđô thị loại IV trở lên (đô thị)

Ghi kết quả 1a/1b x 100 (%)

2.

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị (loại IV trở lên) được xử lý đạt quy chuẩn môi trường

2a: Ghi khối lượng nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn môi trường (m3)

2b: Ghi khối lượng nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên phát sinh (m3)

Ghi kết quả 2a/2b x 100 (%)

3.

Số lượng, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu

3a: Ghi số lượng hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu (hộ)

3b: Ghi slượng hộ gia đình nông thôn (hộ)

Ghi kết quả 3a/3b x 100 (%)

4.

Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung

4a: Ghi slượng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thi tập trung (khu)

4b: Ghi slượng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (khu)

Ghi kết quả 4a/4b x 100 (%)

5.

Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

5a: Ghi slượng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống quan trắc nước thi tự động, liên tục (khu)

5b: Ghi slượng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (khu)

Ghi kết quả 5a/5b x 100 (%)

6.

Số lượng các trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh

Ghi slượng các trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh (trạm)

-

-

7.

Tỷ lệ cụm công nghiệp có kết nối hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung

7a: Ghi số lượng cụm công nghiệp có kết ni hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung (cụm)

7b: Ghi slượng cụm công nghiệp (khu)

Ghi kết quả 7a/7b x 100 (%)

8.

Tỷ lệ các cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải y tế

8a: Ghi slượng các cơ sở y tế (gồm phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, bệnh viện) có hệ thống xử lý nước thải y tế (cơ sở)

8b: Ghi slượng các cơ sở y tế, bao gồm phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, bệnh viện (cơ sở)

Ghi kết quả 8a/8b x 100 (%)

9.

Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh

9a: Ghi slượng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh theo quy hoạch đang hoạt động (bãi)

9b: Ghi slượng bãi chôn lấp chất thải rn theo quy hoạch đang hoạt động (bãi)

Ghi kết quả 9a/9b x 100 (%)

10.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành biện pháp xử lý triệt để

10a: Ghi slượng cơ sở gây ô nhim môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý triệt để (cơ sở)

10b: Ghi số lượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (cơ sở)

Ghi kết quả 10a/10b x 100 (%)

11.

Số lượng khu vực ô nhiễm môi trường tồn lưu được xử lý

11a: Ghi số lượng khu vực ô nhiễm môi trường tồn lưu được xử lý (khu)

11b: Ghi số lượng khu vực ô nhim môi trường tồn lưu (khu)

Ghi kết quả 11a/11b x 100 (%)

12.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh

12a: Ghi khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh (tấn)

12b: Ghi khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh (tấn)

Ghi kết quả 12a/12b x 100 (%)

13.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh

13a: Ghi khối lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh (tn)

13b: Ghi khối lượng chất thải rn sinh hoạt nông thôn phát sinh (tn)

Ghi kết quả 13a/13b x 100 (%)

14.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn môi trường

14a: Ghi khối lượng chất thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn môi trường (tấn)

14b: Ghi khối lượng chất thải nguy hại phát sinh (tn)

Ghi kết quả 14a/14b x 100 (%)

15.

Số lượng cơ sở xử lý chất thải nguy hại

Ghi slượng cơ sở xlý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Cơ s)

-

-

16.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch

16a: Ghi tổng dân sđô thị được cung cấp nước sạch (người)

16b: Ghi tổng dân số đô thị (người)

Ghi kết quả 16a/16b x 100 (%)

17.

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh

17a: Ghi tổng dân snông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh (người)

17b: Tổng dân snông thôn (người)

Ghi kết quả 17a/17b x 100 (%)

18.

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu

18a: Ghi tng shộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu (hộ)

18b: Ghi tổng shộ gia đình nông thôn (người)

Ghi kết quả 18a/18b x 100 (%)

19.

Số lượng và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên

Ghi slượng các khu bảo tồn thiên nhiên (khu)

Ghi tổng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên (ha)

-

20.

Số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Ghi số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (loài)

-

-

21.

Tỷ lệ cán bộ trên 1 triệu dân làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

21a: Ghi slượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (người)

21b: Ghi tổng sdân (triệu người)

Ghi kết quả 21a/21b x 100 (%)

22.

Tỷ lệ ngân sách nhà nước chi hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường

22a: Ghi tổng schi ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường (tỷ đồng)

22b: Ghi tổng schi ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

Ghi kết quả 22a/22b x 100 (%)

Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh

Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh

3. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường cấp tỉnh

1. Số vụ vi phạm môi trường phát hiện và số vụ xử lý;

2. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

3. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt thu gom và xử lý;

4. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý;

5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý ở nông thôn;

6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý ở đô thị;

7. Tỷ lệ chất thải y tế từ các bệnh viện được xử lý theo quy định;

8. Tỷ lệ che phủ rừng;

9. Diện tích rừng bị cháy, chặt phá;

10. Diện tích rừng trồng mới tập trung;

11. Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại.

Trên đây là Mẫu phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh hiện hành kèm file tải Word/PDF rất thuận tiện để các bạn tải về và in ra để sử dụng ngay được. Hy vọng nội dung bài viết đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin và tài liệu hữu ích. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu.vn sẽ giải đáp sớm nhất có thể.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo