Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện - Phụ lục IV-6

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

1. Giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo Thông tư 01/2021

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện - Phụ lục IV-6

Phụ lục IV-6

(Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………..

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ……

Đăng ký thay đổi lần th: …… ngày …… tháng …… năm ……

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện(ghi bằng chữ in hoa): ……………………………….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ……………………………………………

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………

Email: …………………………………………………… Website: ………………………………

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng ch in hoa): ……………………………………… Giới tính: …………….

Sinh ngày: ………/ ………/ ………… Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: …………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………/ ………/ …………… Nơi cấp: ………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………...

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………...

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo Thông tư 02/2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:.................................

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ...........: ngày …… tháng …… năm ………..

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại: .................................... Fax:

Email: ............................................. Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ......................... Giới tính:

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ....................... Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …......../…............/……............ Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 671
0 Bình luận
Sắp xếp theo