Mẫu đơn Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - Mẫu 12-HSB

Mẫu đơn Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - Mẫu 12-HSB là mẫu đơn quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu đơn Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - Mẫu 12-HSB được quy định cụ thể và ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí tại đây.

1. Đơn quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí là gì?

Khác với Mẫu 12-HSB: Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí trong quyết định 636/QĐ-BHXH đã hết hiệu lực, Mẫu 12-HSB: đơn quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH không còn là mẫu đơn đề nghị nữa, mà là mẫu ra quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí luôn.

Đây là quyết định hành chính dành do những người đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người chờ hưởng chế độ và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt khi đến tuổi nghỉ hưu.

2. Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí - Mẫu 12-HSB


.............................. (1)

Số: .................. /QĐ-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ...... tháng .... năm .......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

................... (2) ..................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số……………..;

Căn cứ (3) ……………………….........……….;

Xét đề nghị của………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà)…………… Sinh ngày….../…..../……

Mã số BHXH: ………………………….………

Số điện thoại di động:……………………………

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: …

Đơn vị công tác: …………………………………

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày……/…../…….

Nơi cư trú khi nghỉ hưu(4): ………………………

Hình thức nhận lương hưu(5): ……………………

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(6): …………

Điều 2. Chế độ hưu trí đối với ông (bà)……………...…do Bảo hiểm xã hội huyện (quận)/tỉnh (thành phố)……………giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Điều 3. …………… (7) và ông (bà)…………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BHXH (8)......;

- Lưu....

…………………(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn viết đơn hưởng chế độ hưu trí

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động

(2): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

(3): Trường hợp nghỉ hưu theo pháp luật lao động thì ghi Bộ luật Lao động, nghỉ hưu theo pháp luật cán bộ, công chức thì ghi Luật Cán bộ, công chức, nghỉ hưu theo pháp luật viên chức thì ghi Luật Viên chức; ngoài ra, nếu nghỉ hưu theo các chính sách khác của Nhà nước như giải quyết lao động dôi dư, tinh giản biên chế… thì ghi bổ sung tên văn bản quy định chính sách đó;

(4): Ghi đầy đủ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố).

(5): Ghi hình thức nhận lương hưu: Nếu nhận lương hưu bằng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ BHXH thì ghi rõ: Nhận lương hưu qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận lương hưu qua tài khoản thẻ thì ghi rõ nhận lương hưu qua tài khoản thẻ và bổ sung thông tin: Số tài khoản: ……………...… …….........…..., Ngân hàng mở tài khoàn ……………………. chi nhánh ……………;

Trường hợp không ghi hình thức nhận lương hưu thì cơ quan BHXH sẽ chi trả bằng tiền mặt thông qua bưu điện.

(6): Ghi nơi khám, chữa bệnh ban đầu do cá nhân lựa chọn theo danh mục cơ sở khám, chữa bệnh do cơ quan BHXH cung cấp; nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký. Trường hợp không đăng ký địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu thì cơ quan BHXH sẽ ấn định địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.

(7): Chức danh lãnh đạo các đơn vị liên quan (nếu có); trường hợp người sử dụng lao động theo quy định không có con dấu thì không phải đóng dấu.

(8): Ghi tên cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi nộp hồ sơ giải quyết.

4. Đơn quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Hoatieu xin chia sẻ thêm mẫu đơn quyết định Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, đây là mẫu 07A-HSB được ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Mời các bạn tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI .....

BẢO HIỂM XÃ HỘI ........

Số: ..................../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày ...... tháng .... năm .......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI .............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số ............

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ...........................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với ông/bà ...................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/Bà..............................................

Sinh ngày...tháng ... năm ... (theo sổ BHXH(2))

Sinh ngày...tháng ... năm ... (theo Lý lịch đảng viên) (2)

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (3): .....

Cơ quan, đơn vị/Nơi đóng BHXH tự nguyện:........

Tổng số thời gian đóng BHXH: ... năm ... tháng, trong đó có ... năm ... tháng đóng BHXH bắt buộc. Thời gian đóng BHXH bắt buộc có:

- Thời gian công tác ở chiến trường B, C, K: … năm … tháng

- Thời gian làm việc được tính thâm niên nghề: … năm … tháng

- Thời gian làm nghề hoặc công việc NNĐHNH: … năm … tháng

- Thời gian làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH: … năm … tháng

- Thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp KV hệ số 0,7 trở lên: … năm … tháng

- Thời gian làm công việc khai thác than trong hầm lò: … năm … tháng

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng làm căn cứ tính lương hưu đóng BHXH :....................................... đồng

Tỷ lệ % để tính lương hưu: ............................%

Được hưởng chế độ hưu trí từ ngày: ......./......../...........

Điều 2. Mức hưởng chế độ hưu trí như sau:

  1. Lương hưu
  2. Lương hưu hàng tháng: ………….....đ x ....... % = ........................... đồng
  3. Mức bù bằng mức lương cơ sở (nếu có): ........................... đồng
  4. Mức điều chỉnh (nếu có): ................................................... đồng
  5. Trợ cấp khác (nếu có): ........................................................đồng

Tổng lương hưu hàng tháng (a + b + c + d): ................................. đồng

(Số tiền bằng chữ: ..................................................................đồng)

  1. Trợ cấp một lần (nếu có)
  2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có): BQTLTN x ... tháng = ... đồng
  3. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………………………….. đồng
  4. Tổng sốtiền trợcấp một lần (a + b): …………………… đồng

(Số tiền bằng chữ: ................................................................... đồng)

  1. Phí khám giám định y khoa (nếu có):......................................... đồng

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: (4)…………………………………………

Hình thức nhận lương hưu: (5)................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH ..(5)............và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ông/Bà …………………;

- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng chế độ theo các chính sách mới thì ghi theo tên văn bản ban hành quy định chính sách mới đó.

- (2) Chỉ hiển thị và nhập thông tin trong trường hợp không đúng với sổ BHXH;

- (3) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này;

- (4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (5) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản, số tài khoản...., tên ngân hàng mở tài khoản...., chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.....”.

- (6) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

5. Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí - Mẫu 12-HSB

Lưu ý: Hiện nay, Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu chỉ liệt kê vào bài cho các bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ........................

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Số sổ BHXH:................., Số CMND......................., cấp ngày ..... tháng .... năm ..... tại............;

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có)..................

Số điện thoại (nếu có):.........................................

Hiện cư trú tại:..................................................

...........................................................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố xem xét, giải quyết chế độ hưu trí cho tôi kể từ ngày .... tháng .... năm .......

Tôi xin đăng ký:

- Địa chỉ nơi cư trú khi hưởng lương hưu:......................(1)

- Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu:.............................(2).

(3) Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:..............., số tài khoản:......................... mở tại Ngân hàng ......................, chi nhánh ......................(4)........................

............., ngày ....... tháng ..... năm .....

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

(2) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành y tế); nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký;

(3) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo;

(4) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc nộp hồ sơ chậm so với quy định hoặc mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng thì giải trình rõ trong thời gian nộp hồ sơ chậm làm gì, cư trú ở đâu, có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc bị phạt tù giam không và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ.

(Mẫu này áp dụng đối với người đang đóng BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người chờ hưởng chế độ và người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc)

Trên đây là Mẫu đơn Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - Mẫu 12-HSB. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé. 

Đánh giá bài viết
12 29.255
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo