Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia 2024 mới nhất

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Hoatieu xin chia sẻ Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia mới nhất hiện nay được ban hành theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia là gì?

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký về việc lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin về thuốc lưu hành... Mẫu được ban hành theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mục đích của mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công được tổ chức sử dụng với mục đích gửi tới Cục thú y để đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công.

Doanh nghiệp muốn kinh doanh, lưu hành thuốc thú y thì bắt buộc phải hợp thức hóa thuốc thú y (hay phải có giấy phép lưu hành), trong đó bao gồm cả việc lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công. Muốn được có giấy phép lưu hành thì cần phải làm mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia. Cùng tham khảo mẫu đơn chi tiết dưới đây nhé.

3. Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký lưu hàn thuốc thú y sản xuất gia công, san chia được ban hành theo phụ lục X Thông tư số 13/20 16/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG, SAN CHIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......../ĐK-CT

(Địa danh), ngày.... tháng.... năm....

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y SẢN XUẤT GIA CÔNG, SAN CHIA

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG, SAN CHIA:

Tên:................................................

Địa chỉ:...........................................

Số điện thoại:............................... Số Fax

Email:................................................

CƠ SỞ NHẬN GIA CÔNG, SAN CHIA:

Tên: ................................................

Địa chỉ: ................................................

Số điện thoại:............................... Số Fax

Email:................................................

Chúng tôi đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia sau đây:

.......... (tên sản phẩm)................, số đăng ký:..................

Các công đoạn sản xuất gia công:.........

Khi được phép lưu hành, chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các Điều luật khác có liên quan.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Cách viết đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia

Cũng như các mẫu đơn đăng ký khác, đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia cũng phải đảm bảo đủ tiêu ngữ, ngày tháng viết đơn.

Ghi rõ thông tin của cơ sở đặt gia công gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, gmail. Đây là những thông tin cơ bản để các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Thông tin của cơ sở nhận gia công cũng phải ghi đầy đủ như thế.

Bên cạnh đó, cần viết rõ thông tin về sản phẩm sản xuất gia công, san chia và số đăng ký của nó cùng với các công đoạn gia công

Phần cuối sẽ để đại diện cơ sở ký rõ họ tên và đóng dấu.

Trên đây là Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo