Mẫu đơn đăng ký kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, các tiêu chuẩn kiểm tra... Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm như sau:

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............./..........

........., ngày…… tháng ..... năm …….

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Tên cơ sở:

Địa chỉ công ty/cơ sở kiểm nghiệm:

Điện thoại/fax/email:

Thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm và hướng dẫn việc triển khai, áp dụng, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tái kiểm tra GLP vào bất kỳ thời gian nào và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại ghi trong biên bản kiểm tra

Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu sau đây:

1. Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ sở trong 03 năm qua;

2. Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước;

3. Bản cập nhật của hồ sơ tổng thể (nếu có thay đổi).

Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm

Đánh giá bài viết
1 71
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo