Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể khối - Tổ chuyên môn

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua nêu rõ thông tin nội dung thi đua, hình thức khen thưởng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể trong bài viết sau của Hoatieu.vn.

1. Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể số 1

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể khối - Tổ chuyên môn

………………………….

………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày tháng năm 201…

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM …

Tên tập thể: ……………………

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng…

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ nhiệm vụ công tác năm ... của (cơ quan, đơn vị)

Tập thể ............ (phòng, ban, đơn vị) đăng ký thi đua với những nội dung như sau:

1. Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, cá quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị: ........................

2. Việc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cơ quan có thẩm quyền phát động gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: ...........................

3. Toàn thể ... (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...) nhất trí phấn đấu hoàn thành ... (tốt, xuất sắc) nhiệm vụ năm ....

4. Tập thể đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sau: ...............(Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc)

THỦ TRƯỞNG

(ký và ghi rõ họ tên))

Ghi chú: Mẫu này dành cho tập thể là các phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ngành, doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp.

2. Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể số 2

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC: .........

Tên đơn vị: Tập thể khối: … - Trường Tiểu học.............

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: …… Đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: …/… = …...% Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%

- Giáo viên giỏi các cấp: …… đồng chí (Tỉnh: …..; Huyện: …; Trường: …)

Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học....... phát động trong năm học ......... Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT

Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể)

Kết quả (Tỷ lệ % hoàn thành so với kế hoạch)

01

02

03

04

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Về phẩm chất đạo đức:.....................................................................

- Về đoàn kết: .....................................................................................

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ...

- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................

- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ................................................................................................

- Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ....................................................

- Về tham gia các phong trào thị đua: ..............................................................

III. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

III.1. Các nội dung đăng ký:

Học sinh:

Số TT

Nội dung đăng ký

Lớp / TSHS

Ghi chú

1A/19

01

Danh hiệu “Lớp toàn diện”

02

Hoàn thành chương trình lớp học

03

Khen thưởng Nổi bật

04

Khen thưởng Vượt bậc

05

Tham gia BHYT

06

Các loại quỹ

Giáo viên:

Số TT

Họ và tên GV

Các danh hiệu đăng ký

Mức độ tham gia phong trào

CSTĐ

LĐTT

GVG

01

Tốt (Khá, TB)

02

03

04

05

06

2. Tập thể:

- Danh hiệu: (Tập thể lao động Tiên tiến).

- Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học .............. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối …… trường Tiểu học .............. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

..........., ngày .....tháng ....năm ...

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG KHỐI TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 6.745
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo