4 Mẫu bản giải trình 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu bản giải trình 2024 mới nhất hiện nay. Mẫu bản giải trình là mẫu bản giải trình được cá nhân hoặc tổ chức lập ra để trình bày, làm rõ các thông tin về một vấn đề nào đó.. Mẫu bản giải trình nêu rõ thông tin sơ yếu lý lịch của người làm giải trình, nội dung giải trình, tài liệu kèm theo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản giải trình tại đây.

1. Trường hợp cần viết đơn giải trình

Đơn giải trình là đơn của một cá nhân, tổ chức soạn thảo khi được cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoặc được sử dụng khi làm sai một vấn đề nào đó,… .

2. Nội dung cơ bản của mẫu bản giải trình

Hiện nay, bản giải trình hay đơn giải trình vẫn chưa được pháp luật quy định mẫu cụ thể, tuy nhiên để thể hiện sự chuyên nghiệp, bạn vẫn nên đảm bảo văn phong, thể thức của bản giải trình theo đúng một mẫu văn bản hành chính. Thông thường, một đơn giải trình nên có đủ 3 phần như sau:

Phần mở đầu: mở đầu đơn giải trình thường phải có ngày, tháng, năm làm đơn, nội dung chính của đơn giải trình (đơn giải trình về vấn đề gì?), gửi đến cơ quan, tổ chức nào?

Cần phải đảm bảo điền đầy đủ, chính xác thông tin của đối tượng làm giải trình cũng như chủ thể tiếp nhận đơn giải trình (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ đối với cá nhân), (họ và tên, địa chỉ, fax, địa chỉ của tổ chức, người đại diện theo pháp luật,… đối với cơ quan, tổ chức).

Phần nội dung: Đây là phần quan trọng nhất của đơn giải trình, trong mục này cần phải ghi rõ đơn giải trình lập vì vấn đề gì, lí do viết đơn giải trình, theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công văn nào, nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo.

Phần kết luận của giải trình: phần này có thể trình bày ngắn gọn và đơn giản, cam kết về các nội dung bên trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Mẫu bản giải trình chung 2023

Mẫu bản giải trình chuẩn 2023
Mẫu bản giải trình chuẩn 2023

Mẫu bản giải trình dưới đây là đơn giải trình chung áp dụng với tất cả trường hợp, các bạn chỉ cần thêm thông tin cho phù hợp với tình hình cụ thể là được.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN GIẢI TRÌNH

(Về việc:..…………………………….)

Kính gửi: …………………[Tên cơ quan tiếp nhận đơn giải trình]……..

- Tên doanh nghiệp: ………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………

- Số điện thoại: ………………. Số Fax: …………

- Mã số thuế: …………………………………………

- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà….. Chức vụ: …

- Ngành nghề kinh doanh: …………………………

Nội dung giải trình: [Ghi rõ giải trình về vấn đề gì, theo yêu cầu hay công văn số bao nhiêu của cơ quan nhà nước; trình bày nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh cho yêu cầu giải trình.]

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Công ty chúng tôi về sự việc ………………... Chúng tôi cam đoan toàn bộ nội dung trình bày là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có điều gì trình bày gian dối.

Nơi nhận:ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
- Như trênGIÁM ĐỐC
- Lưu VT;…(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu đơn giải trình với cơ quan thuế

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình chậm nộp tờ khai thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày .... tháng .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V.v: Nộp chậm tờ khai thuế)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN .........

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ...........................

- Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp: .......................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................

- Điện thoại: ....................................... Fax: ..........

- Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ................. Sinh ngày: .......

- Chức vụ: ....................... Số điện thoại liên hệ: ...

Báo cáo giải trình về việc nộp chậm tờ khai thuế Công ty .....

Ngày .... tháng .... năm ....., chúng tôi nhận được công văn yêu cầu giải trình về việc nộp chậm tờ khai

thuế Quý .../20.... Chúng tôi xin giải trình về lý do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế như sau:

............................................................................

............................................................................

Công ty ................ xin cam đoan những gì chúng tôi đã trình bày và những giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu không đúng, Công ty ............ xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Chi cục thuế Quận/Huyện ................ tiếp nhận đơn giải trình và xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
- Như trênGIÁM ĐỐC
- Lưu VT;…(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5. Mẫu bản giải trình với cơ quan bảo hiểm xã hội

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày ..... tháng ..... năm .....

BẢN GIẢI TRÌNH
(V.v: ........................................)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN ....

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ..........................

- Người đại diện theo pháp luật: ....... Chức vụ: ...

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................

- Điện thoại: ............................. Fax: ...................

- Mã số thuế: .......................................................

Ngày ...../...../....., Công ty chúng tôi có nhận được công văn số ..................... của Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện .................; trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về việc……………….

Công ty chúng tôi xin được giải trình về việc này như sau: [Giải thích rõ ràng, cụ thể những nguyên nhân gây ra vụ việc trong công văn giải trình như: vì sao số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại doanh nghiệp; vì sao doanh nghiệp chậm nộp BHXH; vì sao doanh nghiệp tham gia BHXH chậm (trễ)...]

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

Do vậy: [Ghi rõ hướng giải quyết, khắc phục đối với vụ việc thực hiện giải trình; đưa ra những yêu cầu cụ thể với cơ quan BHXH như: mong muốn cơ quan BHXH hỗ trợ giải quyết vụ việc đã tường trình...]

.........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Trên đây là toàn bộ nội dung vụ việc mà cơ quan bảo hiểm xẽ hội quận/huyện ............. yêu cầu Công ty chúng tôi thực hiện việc giải trình. Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
- Như trênGIÁM ĐỐC
- Lưu VT;…(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6. Bản giải trình về việc giải quyết tố cáo Đảng viên, tổ chức Đảng

Mẫu bản giải trình dưới đây là mẫu bản giải trình được cá nhân Đảng viên hoặc tổ chức Đảng lập ra để giải trình về việc bị tố cáo. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN GIẢI TRÌNH

Thực hiện theo quyết định của UBKT……, ngày....tháng....năm....... về việc giải quyết tố cáo tổ chức đảng (hoặc cá nhân), xin được giải trình như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên bị tố cáo hoặc đặc điểm tổ chức đảng bị tố cáo:

(Nếu giải quyết tố cáo đảng viên thì đề nghị ghi sơ lược lý lịch đảng viên bị tố cáo gồm).

- Họ và tên: ..................................... Bí danh: ........

- Ngày, tháng, năm sinh: ......................................

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ...................

- Dân tộc ...............................................................

- Trình độ văn hóa: ................................................

- Trình độ chuyên môn: ...........................................

- Trình độ chính trị: ...................................................

- Ngày vào Đảng ......................................................

- Ngày chính thức: ...................................................

- Tóm tắt quá trình công tác: ...................................

- Khen thưởng: ........................................................

- Kỷ luật: ..................................................................

II/ Nội dung giải trình

- Căn cứ tóm tắt nội dung tố cáo, tổ chức đảng (hoặc đảng viên) bị tố cáo giải trình theo từng nội dung cụ thể. Nêu được những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục thiếu sót, khuyết điểm (nếu có).

III/ Cung cấp những tài liệu để chứng minh cho phần giải trình nêu trên (nếu có).

.........., ngày...tháng...năm....

Người báo cáo bản giải trình

Trên đây là các Mẫu bản giải trình 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính.

Đánh giá bài viết
4 26.214
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo