Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh 2022- Phụ lục III-1

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ban hành kèm theo Phụ lục III-1 ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Khi có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần nộp hồ sơ có Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tới Phòng Tài chính huyện.

1. Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh theo Thông tư 01/2021

Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh - Phụ lục III-1

Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

........, ngày .... tháng ... năm .....

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ......................... Giới tính: ............

Sinh ngày: .../.../... Dân tộc: .................... Quốc tịch: ............................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

o Chứng minh nhân dân o Căn cước công dân

o Hộ chiếu o Loại khác (ghi rõ):............

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ...............................................................

Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: .................. Ngày hết hạn (nếu có): .../.../....

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................

Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....................................................................................

Xẫ/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................

Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................................. Email (nếu có):.......................................

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hém, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............................................................................

Tỉnh/Thành phố:..................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):....................................................... Fax (nếu có):..................................

Email (nếu có):.............................................................. Website (nếu có):............................

3. Ngành, nghề kinh doanh1:..............................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): .....................................................................................................

5. Số lượng lao động (dự kiến):..................................................................

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

o Cá nhân o Các thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)2

-------------------------

1 - Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

2. Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2019

PHỤ LỤC III-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

.........., ngày ......tháng ...... năm ............

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch......................................

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):............................. Giới tính: ..................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .............. Quốc tịch: ..............................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):..............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...............................................................................................

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ............... Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….......

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...............................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................................

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...............................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Điện thoại (nếu có).............................................. Fax (nếu có): .....................................

Email (nếu có): .................................................... Website (nếu có): ..............................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Điện thoại (nếu có).............................................. Fax (nếu có): .....................................

Email (nếu có): .................................................... Website (nếu có): ..............................

3. Ngành, nghề kinh doanh1: ........................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

5. Số lượng lao động (dự kiến): .....................................................................................

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân □ Nhóm cá nhân □ Hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên tham gia thành lập hộ kinh doanh (kê khai theo mẫu; chỉ kê khai đối với hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân): gửi kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)2

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 34.090
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo