Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh 2022- Phụ lục III-1

Cảm ơn bạn đã tải Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh 2022- Phụ lục III-1

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sau khi gửi Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện, cũng như có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định.