7 Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023 dành cho Bí thư

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu dành cho Bí thư để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ những cam kết của cá nhân bí thư về việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Dưới đây là những bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực tế của các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy mà Hoatieu sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo.

1. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm là gì?

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm là một văn bản cán bộ, Đảng viên phải thực hiện hằng năm vào dịp cuối năm để cam kết về lối sống, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị… của cán bộ, Đảng viên đó. Đó chính là cơ sở, căn cứ để xét kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

2. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu chung

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ...................

CHI BỘ TRƯỜNG ...........

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

Họ và tên: ............................... Sinh năm: ..........

Đơn vị công tác: ....................................................

Chức vụ đảng: ......................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ............................

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: .....................................

Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị:

- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỉ luật

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm .......:

- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

3. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của bí thư tỉnh ủy

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của bí thư tỉnh ủy
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của bí thư tỉnh ủy

ĐẢNG BỘ .............

CHI BỘ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

Họ và tên: ............................... Sinh năm: ..........

Đơn vị công tác: ....................................................

Chức vụ đảng: Bí thư tỉnh ủy

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ............................

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: .....................................

Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tư tưởng chính trị:

Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, tình hình thực tiễn địa phương để chủ động tuân thủ, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện công việc, hướng tới mục tiêu kết quả, tạo sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Có tinh thần yêu nước, thương dân, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Chủ động và tự giác sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết (NQ) của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy để nâng cao trình độ lý luận cho bản thân trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động. Tích cực tham gia và tổ chức các đợt tập huấn, các hội nghị chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho bản thân và cán bộ, đảng viên.

Không có biểu hiện suy thoái, dao động, hoài nghi, thiếu tin tưởng; có thái độ chính trị rõ ràng, không mơ hồ, mất cảnh giác.

Luôn có ý chí phấn đấu, tiến công, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; hết lòng, hết sức tâm huyết trong công việc.

2. Đạo đức, lối sống, tác phong:

Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị. Không có tư tưởng cục bộ, bè phái, cơ hội. Luôn giữ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và tập thể cán bộ lãnh đạo. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện thực dụng, xa rời tổ chức, quần chúng; quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với đi làm.

Thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; không để xảy ra lãng phí về tài chính, tài sản của Đảng. Không để gia đình và người thân vi phạm tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

3. Tự phê bình, phê bình:

Lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình.

4. Quan hệ với nhân dân:

Giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; đóng đảng phí đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương và luôn có ý thức giữ gìn, thể hiện sự nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp, nơi làm việc và nơi cư trú.

5. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Triển khai, tổ chức thực hiện có kết quả NQ Tỉnh ủy năm 20... với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” đặt trong tổng thể, nhất quán với phương châm của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tiếp tục phát huy sự “đồng thuận”, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh đổi mới “sáng tạo” trong triển khai thực hiện NQ; quyết tâm lãnh đạo phục hồi, “phát triển” kinh tế - xã hội nhanh và bền vững với kết quả cụ thể.

6. Tổ chức kỷ luật:

Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự phân công của tổ chức. Luôn có ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình.

Là đảng viên, tôi nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại chi bộ, tổ chức đảng nơi sinh hoạt và giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; đóng đảng phí đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương và luôn có ý thức giữ gìn, thể hiện sự nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp, nơi làm việc và nơi cư trú.

7. Đoàn kết nội bộ:

Có ý thức giữ gìn và xây dựng đoàn kết nội bộ; tích cực xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, có trách nhiệm cao, có khát vọng cống hiến để xây dựng Bến Tre phát triển nhanh và bền vững.

8. Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 20....:

Bám sát chỉ đạo của Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Dành nhiều thời gian hơn nữa để tiếp tục nghiên cứu, học tập chỉ thị, NQ của Trung ương.

Tiếp tục cùng Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có kết quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Định hướng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chủ động đổi mới mạnh mẽ hơn, có quyết tâm và nỗ lực cao hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

4. Bản cam kết tu dưỡng phấn đấu của bí thư thành ủy

ĐẢNG BỘ .............

CHI BỘ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

Họ và tên: ............................... Sinh năm: ..........

Đơn vị công tác: ....................................................

Chức vụ đảng: Bí thư thành ủy

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giám đốc Công an tỉnh

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: .....................................

1. Tư tưởng chính trị:

Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng tư tưởng tiến công; tinh thần yêu nước, thương dân; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; tự giác tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tích cực quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, NQ của Đảng, tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị.

2. Đạo đức, lối sống, tác phong:

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, giản dị, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo trong công tác và cuộc sống; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Tự phê bình, phê bình:

Phát huy tính gương mẫu của người lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong tự phê bình và phê bình; tự giác, trung thực, thẳng thắn, công tâm, chân thành, cầu thị; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lợi dụng tự phê bình và phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín lẫn nhau, hành vi viết đơn tố cáo giấu tên, mạo danh…

4. Quan hệ với nhân dân:

Luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ gìn mối quan hệ gắn bó mật thiết, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người dân gặp khó khăn.

5. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm; chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác và các kiến thức cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, tư tưởng tiến công, năng động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, mạnh dạn chịu trách nhiệm cá nhân đối với những quyết định, việc mình làm; công khai, minh bạch, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của cá nhân, trí tuệ tập thể, cộng đồng trách nhiệm vì công việc chung.

6. Tổ chức kỷ luật:

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, sự phân công của tổ chức và lãnh đạo cấp trên; thực hiện nghiêm quy định kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bản thân và gia đình tuyệt đối không vướng vào tệ nạn xã hội; tự giác và gương mẫu thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Điều lệnh Công an nhân dân, Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân và nội quy, quy chế của địa phương, cấp ủy, cơ quan công tác và nơi cư trú.

7. Đoàn kết nội bộ:

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, trước hết là đoàn kết thống nhất với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ; hợp tác, hướng dẫn, thương yêu đồng chí, đồng đội và cán bộ cấp dưới, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác, phụ trách, theo dõi, hỗ trợ nơi cư trú trong sạch, vững mạnh…

8. Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 20...:

Không đăng ký

9. Kế hoạch (chương trình) hành động thực hiện NQ Đại hội các cấp của Đảng:

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ IX; quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và chức trách, nhiệm vụ được giao.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

5. Bản cam kết tu dưỡng phấn đấu của bí thư huyện ủy

ĐẢNG BỘ .............

CHI BỘ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

Họ và tên: ............................... Sinh năm: ..........

Đơn vị công tác: ....................................................

Chức vụ đảng: Bí thư huyện ủy

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: 

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: .....................................

1. Tư tưởng chính trị:

Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Tạo sự đồng thuận, tinh thần tiến công, sáng tạo trong công việc. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Luôn phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Đạo đức, lối sống, tác phong:

Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 29-10-2012 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong sáng, giản dị, khiêm tốn; trung thực, thẳng thắn, công bằng, chân tình trong công việc và cuộc sống.

Kiên quyết trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

3. Tự phê bình, phê bình:

Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; tự giác, trung thực, công tâm, chân thành, cầu thị; thương yêu, bảo vệ lẽ phải.

4. Quan hệ với nhân dân:

Ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; chủ động, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh bức xúc trong nhân dân; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch nhân dân…

5. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tích cực, có hiệu quả các chủ trương, NQ của Tỉnh ủy và Huyện ủy năm 20....

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo quyết liệt việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực để phát triển địa phương, ổn định đời sống nhân dân.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tiến công, năng động, hiệu quả; công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng đường lối, quan điểm, chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác.

6. Tổ chức kỷ luật:

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tự giác và gương mẫu chấp hành các NQ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan và nơi cư trú.

7. Đoàn kết nội bộ:

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; hợp tác, hướng dẫn, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại huyện trong sạch, vững mạnh.

8. Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 20...:

Bản thân xây dựng kế hoạch tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 20... như: Trong lãnh đạo, điều hành đôi lúc thiếu quyết liệt; trong phân công, giao việc đôi khi còn gây áp lực cho cán bộ; chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm chắc tình hình các lĩnh vực trên địa bàn huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện, chưa có chiều sâu.

Tạo sự đồng thuận, xây dựng tinh thần tiến công, sáng tạo trong công việc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần đưa huyện nhà Mỏ Cày Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các địa phương trong tỉnh.

Bản thân tiếp tục phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, quy định của Đảng; nhất là theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”.

Bản thân tích cực, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nội dung trong năm 20...: Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Tập trung xây dựng thành công 10 chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, phấn đấu xây dựng 8 xã hoàn thành các tiêu chí NTM gồm: 4 xã chuyển tiếp thực hiện năm 20... (...........); 4 xã triển khai thực hiện năm 20... (...........); 4 xã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao (...........), 1 xã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu (.); triển kh.........ai thực hiện Đề án huyện NTM. Chỉ đạo xây dựng mới 500 vườn dừa hữu cơ. Phát triển mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, thực chất.

9. Kế hoạch (chương trình) hành động thực hiện NQ Đại hội các cấp của Đảng:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng 2 NQ, 1 chương trình và 12 kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 20.... - 20.....

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

6. Bản cam kết tu dưỡng phấn đấu của bí thư Đảng ủy

Dưới đây là mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

ĐẢNG BỘ .............

CHI BỘ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

Họ và tên: ............................... Sinh năm: ..........

Đơn vị công tác: ....................................................

Chức vụ đảng: Bí thư đảng ủy

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ............................

Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: .....................................

1. Tư tưởng chính trị:

Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tư tưởng tiến công, tích cực nghiên cứu các vấn đề lý luận mới, nắm bắt thực tiễn để nâng cao khả năng hiểu biết toàn diện, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Đạo đức, lối sống, tác phong:

Thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm, trong công tác và trong sinh hoạt luôn ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Trung thực, khiêm tốn, giản dị, sống hòa đồng với mọi người, xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học nhưng quyết đoán, sâu sát, năng động, đổi mới.

3. Tự phê bình, phê bình:

Gương mẫu, mạnh dạn, công tâm, khách quan, chân thành, cầu thị trong tự phê bình, phê bình, kiên quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đảng viên và nhân dân.

4. Quan hệ với nhân dân:

Luôn lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, bản thân không vô cảm trước những bức xúc của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhân dân. Gương mẫu và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, giữ tốt tình làng nghĩa xóm.

5. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tiến công, năng động, hiệu quả, công khai, minh bạch, sát người, sát việc, sát cơ sở.

6. Tổ chức kỷ luật:

Làm việc theo quy chế, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, xây dựng nếp sống văn minh.

7. Đoàn kết nội bộ:

Làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, không bè phái, cục bộ, trong công tác công tâm, khách quan, chân tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

8. Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên thời gian qua:

Đổi mới phong cách, tác phong làm việc sát cơ sở, hiệu quả, quyết đoán, nêu cao tinh thần tiến công, nâng cao hiệu quả, tác dụng của công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng Tỉnh ủy xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

9. Kế hoạch (chương trình) hành động thực hiện NQ Đại hội các cấp của Đảng:

Năm 20... lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 20.... và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đăng ký thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XIII của Đảng.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

7. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của bí thư trường THPT

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của bí thư trường học
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của bí thư trường học

ĐẢNG BỘ HUYỆN......

CHI BỘ THPT......

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày ..... tháng.... năm......

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...
-----

Họ và tên: ......................... Sinh ngày: ................

Đơn vị công tác: Trường THPT.............................

Chức vụ Đảng: Bí thư

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...........................

Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THPT........................

Sau khi học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Qua kiểm điểm, tự phê bình năm 20.... và học tập Chuyên đề năm 20... “.......................”, liên hệ công tác, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của cơ quan đề ra, tôi cam kết gương mẫu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị.

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp, chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành.

- Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

2.1. Rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm

- Có lối sống giản dị, mẫu mực, mô phạm của một người giáo viên.

- Luôn chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Thực hiện tốt quy định về phát ngôn của Chi bộ và Nhà trường.

2.2. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (9 biểu hiện)

Bản thân luôn rèn luyện không vi phạm vào 9 biểu hiện lớn, luôn liên hệ 27 biểu hiện để tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện để không vi phạm.

3. Về hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm năm 20.... và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề 20.....

3.1. Hạn chế khuyết điểm năm 20.....

- Học sinh còn vi phạm nội qui nhà trường.

- Công tác phát triển đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

3.2. Giải pháp khắc phục.

- Học sinh còn vi phạm nội qui nhà trường:

+ Phối hợp tốt với ban, đoàn thể, gvcn để giáo dục học sinh.

+ Phối hợp cha mẹ giáo dục, quản lý tốt học sinh.

- Công tác phát triển đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Xác định nguồn cảm tình đảng đủ điều kiện, hoàn thành hồ sơ theo quy định.

+ Đề nghị sự giúp đỡ của tất cả đảng viên để việc kết nạp đảng đủ chỉ tiêu đề ra.

3.3. Nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề năm 20....

3.3.1. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Xây dựng Chi bộ, Ban giám hiệu, các đoàn thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, làm cho toàn thể cán bộ, viên chức kiên định, vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức chi bộ vững mạnh; bản thân và vận động quần chúng thực hiện tốt đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

- Xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ, ban, đoàn thể khác vững mạnh, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị đề ra.

3.3.2. Giải pháp thực hiện cụ thể về đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình trong Chi bộ, trong Ban giám hiệu để đoàn kết, thống nhất thực hiện nội dung đề ra.

- Với vai trò Bí thư, bản thân thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đoàn thể chính trị trong trường thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế là việc của đoàn thể, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, quy tắc phát ngôn, những điều đảng viên không được làm…

Cam kết này là nội dung, kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 20...; báo cáo Chi bộ cơ quan theo dõi, giám sát. Góp ý và phục vụ kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

8. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 của bí thư trường học

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ...................

CHI BỘ TRƯỜNG ...........

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm...

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

Họ và tên: .....................Ngày sinh:...........................

Đơn vị công tác:......................

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Hiệu trưởng

Sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Các chuyên đề học tập hàng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

- Kiên định với chủ trương đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của người cán bộ đảng viên.

- Gương mẫu trong công tác và lối sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức Nhà nước.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định về chuẩn mực đạo đức Nhà giáo, đạo đức công vụ cơ quan đơn vị.

- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học và lề lối làm việc.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực trong công tác quản lý, giảng dạy và trong công tác khác; hoàn thành tốt cùng nhiệm vụ được giao.

Chỉ tiêu phấn đấu lớp chủ nhiệm ....... - năm học ....... – 20.... cụ thể như sau:

Tổng số học sinh: ................ Duy trì sĩ số: ..........

Về Môn học và các hoạt động giáo dục: Hoàn thành: .......... học sinh

Về năng lực: Đạt: ........... học sinh.

Về phẩm chất: Đạt: ........ học sinh.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp .......: ............ học sinh đạt ............

4. Về tổ chức kỉ luật

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công; thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, các cuộc kiểm tra của cấp ủy cấp trên và qua kiểm điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm ........

- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị, …

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của, của đồng nghiệp và cấp trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế của đơn vị, quy định của địa phương.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về việc xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp :

-Că n cứ chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập.riết , tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị theo các yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

- Thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng.

- Nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, Tỉnh ủy theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 20....

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn những mẫu Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023 dành cho Bí thư các cấp ủy Đảng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
10 50.359
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo