Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Nghị định 25/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022 đã bãi bỏ Phụ lục IX: Mẫu Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. Vậy Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính 2024 và Quy định về nhập khẩu tem bưu chính hiện hành ra sao? Mời các bạn tham khảo và tải file Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính dưới đây.

1. Quy định về nhập khẩu tem bưu chính 2024

Theo Phụ lục I danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kem theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định tem bưu chính Tem bưu chính thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của Luật Bưu chính cấm nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 3 Điều 37 Luật bưu chính 2010 quy định tổ chức, cá nhân không được kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền những loại tem sau đây:

- Tem bưu chính giả;

- Tem bưu chính có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

- Tem bưu chính đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tem bưu chính nước ngoài có nội dung và nguồn gốc xuất xứ không phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu chính các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới và các hiệp hội sưu tập tem.

Nếu tem bưu chính đó không thuộc những loại tem bưu chính theo quy định trên thì khi nhập khẩu phải xin phép cơ quan có thẩm quyền (Danh mục V Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP).

Trước đây, điều kiện nhập khẩu tem bưu chính được quy định tại Điều 18 Nghị định 47/2011/NĐ-CP nhưng đã bị bãi bỏ tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 150/2018/NĐ-CP và hiện chưa có văn bản hướng dẫn về quy định này.

Vì vậy nếu có thắc mắc cần hướng dẫn chi tiết, bạn đọc có thể viết Công văn gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan khác để xin hướng dẫn cụ thể.

2. Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Các bạn có thể xem thêm mẫu Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sau:

PHỤ LỤC IX
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Cơ quan cấp giấy phép)

--------------
Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ;

Căn cứ ....................………………………………………………………………………

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (tên tổ chức, cá nhân);

Theo đề nghị của ….....................………………………………………………………

(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) ….........................…………………………

Tên tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …....................……………………

Tên tổ chức viết tắt (nếu có): ………....................………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số: ………….. ngày ….. tháng ….. năm ……….. do ……….. cấp.

Mã số xuất nhập khẩu (nếu có): …...................…………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …....................………………………………………………………

Nhập khẩu vào Việt Nam các loại tem bưu chính sau đây:

STTTên mặt hàng
Xuất xứSố lượng

Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………............……………………………..

Điều 2. Giấy phép này chỉ được sử dụng một lần, không được gia hạn và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày …………………………………………………………

Điều 3. Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên tổ chức, cá nhân); 02 bản lưu tại (cơ quan cấp phép) và sao gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 655
0 Bình luận
Sắp xếp theo