Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022

Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là một nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 để củng cố niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dưới đây là mẫu Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi, Hoatieu xin chia sẻ để bạn đọc cùng tham khảo.

Nội dung chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2022

KẾ HOẠCH
thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (sau đây viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW), Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (sau đây viết tắt là Kết luận số 21-KL/TW) với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, gắn với Chủ đề của tỉnh năm 2022.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 phải nghiêm túc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thực chất, tránh chung chung, hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022

1.1. Nội dung

- Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 của tỉnh với Chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" (sau đây viết tắt là Chuyên đề năm 2022).

1.2. Phương thức, thời gian thực hiện

a) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Biên soạn tài liệu học tập Chuyên đề năm 2022 của tỉnh; phát hành đến các địa phương, đơn vị, các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành quý I/2022.

- Hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, tổng hợp kết quả học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh. Thời gian thực hiện quý II/2022.

b) Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2022 của tỉnh; thời gian thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Căn cứ Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 của tỉnh, xây dựng, tổ chức học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn (nếu có). Thời gian hoàn thành trước 30/4/2022.

c) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Xây dựng hướng dẫn, tổ chức học tập Chuyên đề năm 2022 của tỉnh đối với thành viên, tổ chức trực thuộc và đoàn viên, hội viên.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ điểm hằng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.

2.1. Nội dung

- Căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chuyên đề năm 2022 của tỉnh và tình hình thực tế, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề chủ điểm hằng quý tại chi bộ cho phù hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý để các địa phương, đơn vị vận dụng như sau:

+ Quý I/2022: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường"; liên hệ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

+ Quý II/2022: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng" vận dụng, liên hệ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Quý III/2022: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu đi tới phồn vinh, hạnh phúc", liên hệ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay.

+ Quý IV/2022: Đánh giá kết quả việc tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm quý I, II và III tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; liên hệ đánh giá kết quả đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo Bác của cá nhân.

* Tài liệu dùng để tham khảo, vận dụng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý đã phát hành đến các địa phương, đơn vị, cơ sở, bao gồm:

+ Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2021.

+ Tập sách: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dư luận trong nước và quốc tếvề bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", do Ban Tuyên giáo Trung ương tuyển chọn, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2021.

+ Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

+ Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức.

+ Tài liệu Chuyên đề năm 2022 của tỉnh, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành trong thời gian tới.

+ Những tài liệu liên quan cần thiết.

2.2. Phương thức thực hiện

- Các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng quý nghiêm túc theo chủ đề được cấp ủy hướng dẫn; liên hệ nhiệm vụ của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và của đảng viên, cán bộ, người đứng đầu trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo cấp mình hướng dẫn cụ thể chương trình, hình thức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý; hướng dẫn tài liệu để phục vụ sinh hoạt hằng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành giám sát, dự sinh hoạt chuyên đề hằng quý về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số chi bộ, cơ quan, đơn vị cơ sở.

- Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề hằng quý, cấp ủy các chi, đảng bộ báo cáo kết quả việc tổ chức sinh hoạt cho cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ.

2.4. Thời gian thực hiện: Hằng quý.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung

Mỗi cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ thức thực hiện.

3.2. Phương thức và thời gian thực hiện

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký những mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, quy định… hoàn thành trong quý I/2022.

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng; gửi cam kết cho cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác. Thời gian hoàn thành trong quý I/2022.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý mẫu cam kết cá nhân, đánh giá kết quả cam kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2022; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cam kết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với việc báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên năm 2022.

3.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.2. Phương thức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Định hướng tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoàn thành xây dựng kế hoạch vào quý III năm 2022; tổ chức xét giải cấp tỉnh hoàn thành vào quý I năm 2023 và tổ chức trao giải cấp tỉnh gắn với việc tổ chức sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01- KL/TW.

Tiếp tục biên soạn, phát hành tập sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021”; hoàn thành quý I/2022.

- Báo Quảng Ngãi tăng cường thời lượng tin, bài; tập trung nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, phát sóng các phim tài liệu, phim ngắn về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh để tuyên truyền trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn.

- Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Cổng thông tin điện tử và fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hằng năm xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, quan tâm đến công tác tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

4.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Quảng Ngãi; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi; các địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Tổng kết việc tổ chức thí điểm Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác"

5.1. Nội dung

Tiếp tục theo dõi và tổng kết hoạt động thí điểm Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác" tại huyện Bình Sơn, huyện Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi.

5.2. Phương thức thực hiện

- Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Huyện ủy Nghĩa Hành và Thành ủy Quảng Ngãi báo cáo kết quả hoạt động câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác" trên địa bàn.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, tổng kết việc thành lập thí điểm Câu lạc bộ để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Thời gian hoàn thành tháng 4/2022.

6. Đánh giá kết quả việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

6.1. Nội dung

Đánh giá việc thực hiện Công văn số 2040-CV/TU ngày 27/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục lựa chọn những mô hình hiệu quả, phù hợp để chỉ đạo nhân rộng trong toàn tỉnh.

6.2. Phương thức thực hiện

Các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá việc chỉ đạo, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Thời gian hoàn thành tháng 5/2022.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp báo cáo; lựa chọn những mô hình hiệu quả, phù hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Thời gian hoàn thành tháng 6/2022.

7. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân

7.1. Nội dung

- Chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị, trong các doanh nghiệp và Nhân dân qua phản ánh của báo chí, đội ngũ công tác viên dư luận xã hội, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả".

7.2. Phương thức và cơ quan thực hiện

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, nắm bắt, tổng hợp những vấn đề nổi cộm, bức xúc qua báo chí và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với Nhân dân và doanh nghiệp.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, dướng dẫn, theo dõi việc tiếp dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

- Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát theo chức năng nhiệm vụ, theo dõi, nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh để kiến nghị, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các kiến nghị của các cơ quan, địa phương, đơn vị và của cá nhân, doanh nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối hành chính, chính quyền địa phương các cấp tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo, theo dõi việc nắm bắt và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

7.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Tổ chức kiểm tra, giám sát; khảo sát đánh giá việc tổ chức thực hiện

8.1. Nội dung

- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

8.2. Phương thức và cơ quan thực hiện

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động, phối hợp với cấp ủy các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cấp ủy các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát, khảo sát theo phạm vi, chức năng của mình bảo đảm kết quả.

8.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Tổ chức hội nghị trực báo; hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2022

9.1. Nội dung

Đánh giá kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phù hợp, hiệu quả; biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân làm tốt; phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

9.2. Phương thức thực hiện

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW kết hợp với biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, việc làm tốt, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị trực báo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng quý, 6 tháng. Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác cấp tỉnh năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn; Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này, gửi kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp.

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả, phản ánh kịp thời và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh cần chỉ đạo.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 59.566
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo