Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chuyên đề 7

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 7 đã được HoaTieu.vn sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này nhằm giúp quý thầy cô có nhiều tài liệu tham khảo về chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiết kiệm thời gian và công sức. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm CDNN giáo viên chuyên đề 7

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II 
Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Câu hỏi 1:

Nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Lựa chọn những nội dung đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • b. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • c. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • d. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.

Câu hỏi 2

Người có năng lực về một lĩnh vực hoạt động nào đó cần có dấu hiệu cơ bản nào? Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích.
 • b. Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc.
 • c. Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc.
 • d. Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc

Câu hỏi 3

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • b. Dạy việc học và dạy tự học.
 • c. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.
 • d. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.

Câu hỏi 4

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

 • Hãy chọn 1 phương án đúng nhất. a. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.
 • b. Thầy áp đặt, trò thụ động.
 • c. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.
 • d. Không kiểm soát được việc học.

Câu hỏi 5

Hình thành cho học sinh tiểu nhân cách mà xã hội đòi hỏi là

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Phương pháp dạy học.
 • b. Nội dung dạy học.
 • c. Phương tiện dạy học.
 • d. Mục tiêu dạy học.

Câu hỏi 6

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • b. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.
 • c. Giáo viên thuyết trình tràn lan.
 • d. Không kiểm soát được việc học.

Câu hỏi 7

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.
 • b. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • c. Thầy áp đặt, trò thụ động.
 • d. Dạy việc học và dạy tự học.

Câu hỏi 8

Đối tượng nghiên cứu của Phương pháp dạy học ở trường phổ thông là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Mục tiêu và nội dung dạy học ở phổ thông.
 • b. Hoạt động dạy của giáo viên.
 • c. Hoạt động học của học sinh.
 • d.Quá trình dạy học ở trường phổ thông.

Câu hỏi 9

Mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.
 • b. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.
 • c. Kết quả học tập cần đạt được có thể quan sát, đánh giá được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.
 • d. Kết quả học tập cần đạt được, đánh giá được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.

Câu hỏi 10

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Thầy áp đặt, trò thụ động.
 • b. Không kiểm soát được việc học.
 • c. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • d. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.

Câu hỏi 11

Hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • b. Chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • c. Chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • d. Chú ý các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Câu hỏi 12

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Giáo viên thuyết trình tràn lan.
 • b. Không kiểm soát được việc học.
 • c. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.
 • d. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.

Câu hỏi 13

Phương pháp dạy học là ... hoạt động và giao lưu của thầy gây nên những hoạt động và giao lưu cần thiết của trò nhằm đạt được các mục tiêu dạy học.

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. phương tiện
 • b. cách thức
 • c. quá trình
 • d. những

Câu hỏi 14

Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của các năng lực thành phần:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Năng lực chuyên môn, năng lực chung, năng lực xã hội, năng lực cá thể.
 • b. Năng lực chuyên môn, năng lực chuyên biệt, năng lực xã hội, năng lực cá thể.
 • c. Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể.
 • d. Năng lực chuyên môn, năng lực cốt lõi, năng lực xã hội, năng lực cá thể.

Câu hỏi 15

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Dạy việc học và dạy tự học.
 • b. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.
 • c. Thầy áp đặt, trò thụ động.
 • d. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.

Câu hỏi 16

Năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong những

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Nội dung dạy học.
 • b. Phương pháp dạy học.
 • c. Mục tiêu dạy học.
 • d. Phương tiện dạy học.

Câu hỏi 17

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • b. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.
 • c. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.
 • d. Dạy việc học và dạy tự học.

Câu hỏi 18

Nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Lựa chọn những nội dung đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • b. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • c. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • d. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.

Câu hỏi 19

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Thầy áp đặt, trò thụ động.
 • b. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • c. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.
 • d. Không kiểm soát được việc học.

Câu hỏi 20

Mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.

 • a. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.
 • b. Kết quả học tập cần đạt được có thể quan sát, đánh giá được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.
 • c. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.
 • d. Kết quả học tập cần đạt được, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.

Tên chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp.

Trên đây là đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 7, các bạn có thể tham khảo để trả lời các câu hỏi thi nâng hạng giáo viên. Tài liệu được chia sẻ hoàn toàn miễn phí với mục đích phi lợi nhuận. Hy vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô có thêm tài liệu hữu ích khi thi thăng hạng giáo viên.

Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 6.453
0 Bình luận
Sắp xếp theo