Mức tiền thưởng với công chức, viên chức, NLĐ thi đua xuất sắc năm 2024

Mức tiền thưởng với công chức, viên chức, NLĐ thi đua xuất sắc năm 2024 hiện nay có nhiều sự thay đổi so với trước. Đặc biệt là khi quy định về mức lương cơ sở luôn thay đổi liên tục nên mức khen thưởng cũng sẽ tăng dần sau vài năm. Hoatieu.vn xin mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau để nắm rõ được quy định về mức chi khen thưởng danh hiệu thi đua xuất sắc hiện nay nhé!

Quy định mức chi khen thưởng mới nhất 2024

Theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, mức tiền thưởng với người được tặng Bằng khen, Giấy khen cũng như danh hiệu thi đua được tính theo mức lương cơ sở.

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023).

Bên cạnh đó, nghị định này cũng quy định hiện nay có 2 loại bằng khen gồm “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”"Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh".

1. Quy định mức khen thưởng cá nhân thi đua xuất sắc

Quy định về mức tiền thưởng dành cho cá nhân được nêu rõ tại Khoản 1 Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Theo đo mức khen thưởng dành cho cá nhân, người được tặng danh hiệu thi đua xuất sắc dựa trên mức lương cơ sở hiện nay như sau:

Loại giấy khen, bằng khen

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng
(VNĐ)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

3,5 lần lương cơ sở

6.300.000

Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

1,0 lần lương cơ sở

1.800.000

Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

0,3 lần lương cơ sở

540.000

Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

Giấy khen của UBND cấp huyện

Giấy khen của UBND cấp xã

0,15 lần lương cơ sở

270.000

2. Mức tiền thưởng Giấy khen cho tập thể thi đua xuất sắc

Cũng tại Khoản 2 Điều 73 Nghị định 91 2017, mức tiền thưởng cho tập thể được nhận Giấy khen, bằng khen hiện nay như sau:

Loại giấy khen, bằng khen

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng
(VNĐ)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Gấp 2 lần mức thưởng dành cho cá nhân theo quy định tại Mục 1

 12.600.000

Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

3.600.000

Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1.800.000

Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

Giấy khen của UBND cấp huyện

Giấy khen của UBND cấp xã

540.00

3. Hướng dẫn chi tiền khen thưởng thi đua xuất sắc

Quy định về việc chi tiền khen thưởng cho các cá nhân cũng như tập thể khi được nhận Bằng khen, Giấy khen thi đua xuất sắc như sau:

Thứ nhất, tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, quyết định hình thức khen thưởng.

Thứ hai, tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục nghìn đồng tiền Việt Nam.

Thứ ba, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn.

Thứ tư, trong cùng một hình thức khen thưởng, cùng một mức khen thưởng, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Thứ năm, trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, có thời gian đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua tương ứng.

Thứ sáu, trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều hình thức khen thưởng, có thời gian, thành tích đạt được các hình thức khen thưởng đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các hình thức khen thưởng tương ứng.

Thứ bảy, trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa được công nhận danh hiệu thi đua vừa được quyết định hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.

Thứ tám, trong trường hợp thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Chính phủ sẽ quy định quỹ thi đua khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

(Căn cứ theo Điều 53 Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 862
0 Bình luận
Sắp xếp theo