Kế hoạch thi công chức thuế 2021

Kế hoạch tuyển dụng công chức thuế 2021

Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính theo Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Sau đây là chi tiết thông báo tuyển dụng công chức thuế năm 2021 mới nhất được ban hành kèm theo Công văn số 4055/TCT-TCCB ngày 20/10/2021.

Thông báo tuyển dụng công chức tổng cục thuế năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021 và Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuyển dụng công chức của Tổng cục Thuế năm 2021, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên:

(1) Vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Chuyên ngành Luật, gồm: Luật, Luật học, Luật Kinh tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế; Chuyên ngành khác, gồm: Thuế, Thuế - Hải quan, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế.

(Đối với các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ dưới 10 người thì không tuyển chuyên ngành Luật)

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

(2) Vị trí Chuyên viên làm công nghệ thông tin:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán - tin, Toán - tin ứng dụng, Quản lý thông tin, Hệ thống thông tin quản lý.

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

(3) Vị trí chuyên viên làm Quản lý Xây dựng cơ bản (tại cơ quan Tổng cục Thuế):

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: Kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, gồm: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế, Thuế, Thuế - Hải quan, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán - Kiểm toán; Chuyên ngành khác, gồm: Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế.

(Đối với các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Kiểm tra viên thuế dưới 10 người thì chỉ tuyển dụng chuyên ngành Tài chính, Kế toán.)

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư viện:

Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ, Lưu trữ học. Trường hợp có chuyên ngành Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

....................................

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2021

Để xem nội dung chi tiết kế hoạch cũng như chỉ tiêu tuyển dụng công chức tổng cục thuế 2021, mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

(D-!tD
q,/,7'lzr
1N
a.\Dr*)1.r
lG
c
rlc-z
i..I
,:
1{}
I ,.
,'a:i
:;, r'
:'::
ila
\{;
-
,t:'ra:
tlt
\J
j
COng
vdn sii
t405t
trcr-rccn ngdy/0 /,10/2021
cfia
TOng cyc Thati)
Cdn cir
Quy€t
dinh sd 1585/QD-BTC ngdy
18/812021 cira 86 trudng BQ
;
^
. ,
-;
Tiri chinh
r
e r iic
phe
duy€t Kd hoach thi tuydncdngchuc
long cuc Thue nim
2021
vd
Quy6t
dini s6 1993/QD-BTC ngdy 1211012021
cia 86 tru6ng 86 Tdi
chinh v6 vi6c didu chinl mQt s6 nQi
dung trong K6 hoach tuy6n dyng c6ng chrlc
-,
: _
^^^,
-;
cua Tong cuc Thue nim 202l.
l ong cuc Thud thong bdo nhu sau:
I. DIIU KIEN CHUNG
DANG K-f D{ TuvnN CONG CHTIC
1 Ngudi c6
tli c6c tliilu kiQn sau ttiy kh6ng
phin biQt din tQc, nam
nir, thirnh
phAn
xi
hQi, tin ngudng, t6n
gi6o
tlugc tling
kf du tuy6n:
a) C6
m6t
qu6c
tich ld
qu5c
tich Vi€t
Nam;
b)
Tu6i ddi di 18 tuoi tro lcn;
c) C6
tlon dq tuy€n; c6 l:i lich rd
rdng;
d) C6
vdn bdng, chfng chi
phir
hqp;
d';
Co
pham
chir chinh
rri. dao duc tot:
e) D{i sirc khod
d€ thuc hi6n nhi6m vq;
g)
Cdc
di€u kien khdc
theo
1du
cau cua
v!
tri dq ruydn.
2. Nhirng ngucri sau
d6y kh6ng tluqc dnng
kj dqt tuydn:
a) Kh6ng cu tni tai Vi€t
Nam;
b) M6t hoac bi han
ch6 ning luc hd,nh vi ddn sg;
c) Dang bi
truy cilu tr6ch nhiem
hinh su; dang cbip
hirnh hodc di ch6p
hanh xong bdn dn,
qu)et dinh
vd
hinh sg cia
Tda 6n md chua duoc x6a
6n
tich; dang bi 6p dgng bi6n
ph6p xu ly hdnh chinh dua
vdo co sd chira bQnh,
co so
gi6o
dpc.
II. DIIiU KIEN,
TIT,U CHUAN Vi vAN
BANG, CHI]NG CHi
l. Diii
vff thi sinh tling kf
dq tuy6n ng4cb Cbuy6n
vi6n:
(l)
Vi tri
Chuy6n
vi6n
lirm chuy6n m6n nghiQp vg:
.^,.: ,i ..^
^.,
a) Co barg tot
nghi€p Dai hgc
(cir
nhan) trd
l6n thuQc c{c chuv6n
ne}rnh
sau: ChuvAn
nsdnh Ludt.
g6m; LuAt, Luat hoc, Lu{t KinI
16, Luat kinh doanh,
;
-,
;--,
:
.
Luat th uong m4i
quoc
td: Chuven ngfoLLfuil:
gom. Thue. Thue
-
Hai
quan. Kd
torin, Kii:m to6n,
K6 torin - Kiiim torin,
Kinh doanh
qu5c
t6, Kinh doanh
thuorlg
mai, Kinh doanh xudt
nhip khdu, Kinh t0, Kinh
t€ chinh tri, Kinh t€ diu
tu,
A/t
-/
U*,rzg
z
Kinh le
d6i ngo4i. Kinh t6 hoc. Kini t€ ngoai rhuong.
Kinh
Le phdr rrien.
Kinh td
vd thuong mai
quoc
te, Kinh te vAn tii
bi6n, Kinh te vd
quan
lli c6ng; Kinh t6
Qu6c
t€, Marketing, Ngdn hang, Ngoai Thuong,
Quan
lf
c6ng,
Quan
lf kinh
.,.., I
^,
doanh.
Quan
lj
kinh
te.
Quan
tri kinh doani.
Qudn
tri nhdn luc.
Quan
rri
lhuong
mai, Tdi chinh - NgAn hang, Tdi
chinh cdng, Tdi chinh doanh nghi€p, Tii chinh
ke todn, Tai chinh quoc td,
Thuong mqri di6n tir, Thuong mai d6i ngoai, Thuong
mal quoc te.
(DOi
vdi
cdc
don vi
c6 chi ti€u tuydn d1ng d nsach chuvEn vi1n Dim
chuy2n mdn
nqhi€p
vu du6i
10 ngacti thi kh6np tuvan chuvEn nsiinh LuAt)
b)
C6
k! ndng sri dung cdng
nghQ thdng tin co bin, st dung duoc ngoai
ngir d trinh d6 tuong duong b6c 3 khung
ndng lyc ngoai ngil Vi€t Nam ho{c sri
dung duoc tiiing d6n tdc thi6u
s6
dtii voi
cong chuc cong tdc o r.ung ddn tdc
thi6u s6 theo
y6u
cdu vi tri vi€c ldm.
(2)
Vi tri Chuy6n vi6n lim c6ng nghQ
th6ng tin:
^,,4
; ,.^
^
.
a)
Co
bnng tot nghidp Dai
hoc
(cu
nidn) thu6c cic chuvGn neirnh
d,ro t4o
sau: An todn
thOng tin, C6ng nghe ki thuet dien tri truydn
thong, C0ng ngI6 k!
thuat
m6y tinh, C6ng nghQ
ph6r-l
mdm,
Cdng ngh€ th6ng tin, Di6n tu vidn thong,
--^,.L,,, --^,,:.
He thong
mdy tinh. He thong thong Lin. Kioa
hoc dir lieu. Khoa hoc md5 tinlr.
Ky thuat dien trl
-
vi6n thdng, Ky thuet
mriy tinh, K! thudt
phAn
mdm, Mang
mAy tinh, M4ng mriy tinh vd truyAn thong
dD lieu. Mriy tinh vir khoa hgc
th0ng
tin, Tin hgc, To6n - tin, Torin - tin img
dung,
Quan
li thdng tin, H€ th6ng thong
tin quan
ly.
b) C6 ky ndng sr.l dung c6ng
nghQ thdng tin co bin, su dung
duoc ngo4i
ngft d trinh d6 tuong
duong bic 3 khung ning
lqc ngo4i ngft Viet Nam hoec st
.
t
.^
dqng
dugc tidng ddn tQc thidu sd tl6i v6i
cdng chirc c6ng t6c d virng dAn
tOc
thi6u si5 theo
y6u
cdu
vi
tri
vi€c ldm.
(3)
Vi tri chuy6n
vi0n lhm
Quin
lf
XAy dqng cd ben
(t?i
co
quan
Tiing cgc
Thu5):
a)
Co bdng
tot
nghigp D4i hoc
(ct
nh6n)
trd l6n thuQc cic chuv6n neirnh
ddo tgo
sau: Kinh t6 xiy dqng, Kien truc
su, Ki su xay drmg din dqng vi cdng
nChiCp
b) C6 k! nlng sri dung c6ng ngh6
th6ng tin co bin, sri dung
tluoc ngo4i
ngt
d
trinh
d6 tuorrg duong bic 3 khung
ndng lgc ngoai ngt Vi€t Nam.
2. Di5i v6i thi sinh dnng
kf dq tuy6n ng4ch Ki6m
tra vi6n thu6
.
^,
,'. .,t ,.^
^
.
a) Co beng tdt nghidp Dai
hoc
(ct
nhdn) trd l€n
thu6c cic chuy6n neinh
sau: Chuy€n nsdnh Tdi
chinh, Kd bAn.
eim:
Tdi
chinh
-
Ng6n hang, Tdi chinh
i
i, /
///<//M
(/
j
cdng, Tei chinh doanh
nghi€p, Tdi chinh
kt5 to6n, Tdi chinlr
qudc ti:, ThuC, ThuC
- HAi
quan,
K6
torin, Ki6m todn, K6 to6n
- fi6m t oiirr; Chuv€n
nsdnh
khqc.
eom.
Kinh doanh
qu6c
t5, Kinh
doanh thuong m4i,
Kinh doanh xuit
nhap khdu, Kinh
t6, Kinh t6 chinh
tri, Kinh t6 dau
tu, Kinh t6 d6i
ngoai, Kinh t6 hoc,
Kinh te
ngoai thuong, Kinh
t6 ph6t ti6n, Kinh t6
vd thuong m4i
qut5c tti, Kinh td
vAn tii
bi6n, Kinh t6 vd
qudn lj' c6ng; Kinh ti!
quiic
tt5, Marketing,
NgAn hang, Ngo4i
Thuong,
Qurin
l1i c6ng,
Quin
ly kinh
doanh,
Qurin
ly
kinh te.
Quan
td
kinh
doanl,
Qu6Ln
tri thuong
mai, Thuong mai
di€n tri, Thuong
mai tloi ngoqi,
.:i
I lluoTlg mal
(]uoc
te.
iu6i
,A,
"0,
dttn vi c6 chi
tiau ny€n clung 6
nsach Kiem tut
vien thue
duoi l0 ngLroi
rli cht tuven dtng chuvdn
npanh Tai chinh.
Kd toan.t
b) C6
k! ndng sir dr,rng cdng
nghC thOng tin
co bin, s[r dgng
dugc ngo4i
ngir d
tuinh dd tuorrg duong
bAc 2 khung ndng
lgc ngoai ngf
Vi€t Nam hoic
su
dung duoc ti6ng dAn
t6c thiiiu s6 d6i
v6i c6ng chric c6ng
tAc d ving
dan t6c
thi6u s6 theo
y6u
cdu vi tri
vi€c l?rm.
3. Di5i v6i
thi sinh iling
kf dq tuy6n ng4ch
Vin thu vi€n:
C6
beng t6t nghi€p
Dai hqc
(cu nhan) trd l€n
thudc cic chuvGn
nginh:
Vdn thu - Luu t, Luu
trft hoc. Trudng
hqp c6 chuy€n
ngdnl.r Hdnh chinl,
H?mh
chinl hqc,
Qu6n
tri vin
phdng phai co chung
cht boi dudng
nghiep vu
vdn thu
do co so dao tqo co
rhdm
quyin
cip.
4. Diii
rdi
rhi sinh
ding kj dqt
tuy€n ng4ch C6n
sqt:
C6
bang titt
nghi6p Cao ding
trd 16n thudc
cic chrrv6n
ngirnh:
Thud.
Thui5 - Hai
quan,
K6 torin, Ki6m
to6n, K6 to6n
- Ki6m brin;
Kin1.r doanh
qudc
t6.
Kinlr doani
rhuong mai. Kinh
doanlr \ual nhap
khau. Kinh
t6. Kini 16 chinh
Lr!.
Kinh
tt5 dAu
,
Kinh
ti5 d6i ngoai, Kinh
t6 hqc, Kinh
t6 ngo4i
thuong, Kinh
ti5
phrit
tri6n,
Kinh t6 vd
thuong lrrai
qu5c t6, Kinh ti! vdn
t6i bi6n, KinI
td
vd qudn
ly cdng; Kinh t6
Qu6c
t6, Marketing,
Ng6n hang,
Ngoai Thuong,
Quan
lf
c6ng,
Quan
ly kinh
doanh,
Quin
li kinh te,
Quan
tri kinh doanh,
Quin
tri
nhdn luc,
Qudn
tri thuong mai,
Tdi chinh
-
NgAn
hang, Tdi chinli
cdng, Tdi
chinh doanl.r
nghi€p, Tdi chifi
k6 todn, Tdi chinh
qu5c
t6,
Thuottg mai di€n
tir, Thuong
mai
dor ngoar,
I buong mal
quoc te.
5. Di5i v6i
thi sinh iling
kf dq tuy6n ng4ch
Ki6m tra
vi6n trung
cip
thu6:
a)
C6
b6ng t6t nghidp Cao
tlSng
trd 16n thugc
cric chuvdn
neirnb: Thu6'
Thu6 - Hii
quan, Ki5 to{in, Ki.:m
toan, K6 to6n
-
Ki6m to6n;
Kinh doanh
quoc
td.
Kinh doani
thuong m4i.
Kinh doanh
xudr nhAp khiu.
Kinh 16. Kini
te chinh
rri.
Kinn t6 ddu
tu, Kinh t6 di5i
ngoai, Kinh
ti5 hoc, Kinh t6 ngoai
thuong,
Kinh t6
ht
U&//M
)
4
;#,
I
.q
Đánh giá bài viết
1 6.195
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo