Biểu mẫu Thông tư số 32/2023/TT-BCA file Doc

Ngày 01/8/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là các biểu mẫu dùng trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của CSGT. Sau đây là nội dung chi tiết biểu mẫu Thông tư 32 2023 BCA file word, mời các bạn cùng tham khảo.

Tải Biểu mẫu Thông tư số 32/2023/TT-BCA file doc

Biểu mẫu dùng trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của CSGT được quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2023/TT-BCA, bao gồm:

1. Quyết định về việc phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

(Mẫu số 01)

(Kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an)

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ......(1)......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-CAT-PC08

.......(2)....., ngày....... tháng..... năm..........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát,

xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ

Căn cứ Thông tư số....../2023/TT-BCA ngày..../.../2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông;

Căn cứ................................................(3).............................................................;

Căn cứ................................................(4).............................................................;

Căn cứ................................................(5).............................................................;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng..............................(6).........................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày....................................................

Điều 3. Đồng chí Trưởng phòng....(6)......; đồng chí Trưởng Công an......(7).... và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (để báo cáo);

- Các đồng chí Phó Giám đốc (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, PV01, PC08.

(Chữ ký, dấu/chữ ký số)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương.

(2) Địa danh.

(3) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát giao thông.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện.

(6) Phòng Cảnh sát giao thông.

(7) Công an cấp huyện.

2. Thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 02)

Xem trong file tải về.

3. Phiếu chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 03)

Xem trong file tải về.

4. Phiếu gửi Thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc Thông báo dữ liệu (thông tin, hình ảnh) phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 04)

Xem trong file tải về.

5. Sổ tiếp nhận dữ liệu (thông tin, hình ảnh) phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 05)

Xem trong file tải về.

6. Thông báo dữ liệu (thông tin, hình ảnh) phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 06)

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo