Phụ lục Thông tư 04/2023/TT-BTP về biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

8 mẫu phụ lục Thông tư 04/2023/TT-BTP

Mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTP về hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP là 8 phụ lục Thông tư 04/2023/TT-BTP về các biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm phụ lục I. Danh mục biểu mẫu sổ thi hành án; phụ lục II. danh mục biểu mẫu bìa hồ sơ và dấu bút lục; phụ lục III. danh mục biểu mẫu quyết định của cục thi hành án dân sự....

Phụ lục I Thông tư 04/2023/TT-BTP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023

của Bộ Tư pháp)

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Sổ nhận bản án, quyết định

Mẫu số 01

2

Sổ nhận yêu cầu thi hành án

Mẫu số 02

3

Sổ thụ lý thi hành án

Mẫu số 03

4

Sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án

Mẫu số 04

5

Sổ ra quyết định ủy thác thi hành án

Mẫu số 05

6

Sổ nhận quyết định ủy thác thi hành án

Mẫu số 06

7

Sổ ra quyết định ủy thác xử lý tài sản

Mẫu số 07

8

Sổ ra quyết định xử lý tài sản ủy thác

Mẫu số 08

9

Sổ ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, tiếp tục thi hành án

Mẫu số 09

10

Sổ ra quyết định đình chỉ thi hành án

Mẫu số 10

11

Sổ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án

Mẫu số 11

12

Sổ ra quyết định rút hồ sơ thi hành án

Mẫu số 12

13

Sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ

Mẫu số 13

14

Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Mẫu số 14

15

Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 15

16

Sổ ra quyết định thu phí thi hành án

Mẫu số 16

17

Sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu giá thi hành án

Mẫu số 17

18

Sổ theo dõi miễn, giảm trong thi hành án

Mẫu số 18

19

Sổ theo dõi, quản lý thi hành án hành chính

Mẫu số 19

20

Số theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành án

Mẫu số 20

21

Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án

Mẫu số 21

Phụ lục II Thông tư 04/2023/TT-BTP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023

của Bộ Tư pháp)

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Bìa hồ sơ thi hành án dân sự

Mẫu số 01

2

Dấu bút lục

Mẫu số 02

Phụ lục III Thông tư 04/2023/TT-BTP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023

của Bộ Tư pháp)

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Quyết định thi hành án chủ động

A01-THADS

2

Quyết định thi hành án theo yêu cầu

A02-THADS

3

Quyết định về việc hoãn thi hành án

A03-THADS

4

Quyết định về việc hoãn thi hành án

A04-THADS

5

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành án

A05-THADS

6

Quyết định về việc đình chỉ thi hành án

A06-THADS

7

Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án

A07-THADS

8

Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

A08-THADS

9

Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

A09-THADS

10

Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

A10-THADS

11

Quyết định về việc ủy thác thi hành án

A11-THADS

12

Quyết định về việc khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

A12-THADS

13

Quyết định về việc thu hồi quyết định về thi hành án

A13-THADS

14

Quyết định về việc thu hồi quyết định về thi hành án

A14-THADS

15

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

A15-THADS

16

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

A16-THADS

17

Quyết định về việc hủy quyết định thi hành án

A17-THADS

18

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

A18-THADS

19

Quyết định về việc tiêu hủy tài sản

A19-THADS

20

Quyết định về việc phong tỏa tài khoản, tài sản

A20-THADS

21

Quyết định về việc tạm giữ tài sản, giấy tờ

A21-THADS

22

Quyết định về việc trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ

A22-THADS

23

Quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

A23-THADS

24

Quyết định về việc chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

A24-THADS

25

Quyết định về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản, tài sản

A25-THADS

26

Quyết định về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

A26-THADS

27

Quyết định về việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

A27-THADS

28

Quyết định về việc thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

A28-THADS

29

Quyết định về việc thu tiền của người phải thi hành án

A29-THADS

30

Quyết định về việc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

A30-THADS

31

Quyết định về việc thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

A31-THADS

32

Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản

A32-THADS

33

Quyết định về việc kê biên quyền sở hữu trí tuệ

A33-THADS

34

Quyết định về việc giảm giá tài sản

A34-THADS

35

Quyết định về việc giải tỏa kê biên tài sản

A35-THADS

36

Quyết định về việc cưỡng chế khai thác tài sản

A36-THADS

37

Quyết định về việc chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản

A37-THADS

38

Quyết định về việc giải tỏa việc cưỡng chế khai thác tài sản và trả lại tài sản cho người phải thi hành án

A38-THADS

39

Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có)

A39-THADS

40

Quyết định về việc cưỡng chế trả vật

A40-THADS

41

Quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

A41-THADS

42

Quyết định về việc cưỡng chế giao, trả giấy tờ

A42-THADS

43

Quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

A43-THADS

44

Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc

A44-THADS

45

Quyết định về việc cưỡng chế không được thực hiện công việc

A45-THADS

46

Quyết định về việc cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

A46-THADS

47

Quyết định về việc cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc

A47-THADS

48

Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá

A48-THADS

49

Quyết định về việc giao tài sản cho người được thi hành án

A49-THADS

50

Quyết định về việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

A50-THADS

51

Quyết định về việc thu phí thi hành án dân sự

A51-THADS

52

Quyết định về việc miễn, giảm phí thi hành án dân sự

A52-THADS

53

Quyết định về việc thu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

A53-THADS

54

Quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

A54-THADS

55

Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án

A55-THADS

56

Quyết định về việc ủy thác xử lý tài sản

A56-THADS

57

Quyết định về việc xử lý tài sản ủy thác

A57-THADS

58

Quyết định về việc sung quỹ nhà nước

A58-THADS

59

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính

A59 -THADS

60

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính

A60 -THADS

Phụ lục IV Thông tư 04/2023/TT-BTP

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Quyết định thi hành án chủ động

B01-THADS

2

Quyết định thi hành án theo yêu cầu

B02-THADS

3

Quyết định về việc hoãn thi hành án

B03-THADS

4

Quyết định về việc hoãn thi hành án

B04-THADS

5

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành án

B05-THADS

6

Quyết định về việc đình chỉ thi hành án

B06-THADS

7

Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án

B07-THADS

8

Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

B08-THADS

9

Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

B09-THADS

10

Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

B10-THADS

11

Quyết định về việc ủy thác thi hành án

B11-THADS

12

Quyết định về việc khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

B12-THADS

13

Quyết định về việc thu hồi quyết định về thi hành án

B13-THADS

14

Quyết định về việc thu hồi quyết định về thi hành án

B14-THADS

15

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

B15-THADS

16

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án

B16-THADS

17

Quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án

B17-THADS

18

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

B18-THADS

19

Quyết định về việc tiêu hủy tài sản

B19-THADS

20

Quyết định về việc phong tỏa tài khoản, tài sản

B20-THADS

21

Quyết định về việc tạm giữ tài sản, giấy tờ

B21-THADS

22

Quyết định về việc trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ

B22-THADS

23

Quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

B23-THADS

24

Quyết định về việc chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

B24-THADS

25

Quyết định về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản, tài sản

B25-THADS

26

Quyết định về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

B26-THADS

27

Quyết định về việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

B27-THADS

28

Quyết định về việc thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

B28-THADS

29

Quyết định về việc thu tiền của người phải thi hành án

B29-THADS

30

Quyết định về việc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

B30-THADS

31

Quyết định về việc thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

B31-THADS

32

Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản

B32-THADS

33

Quyết định về việc kê biên quyền sở hữu trí tuệ

B33-THADS

34

Quyết định về việc giảm giá tài sản

B34-THADS

35

Quyết định về việc giải tỏa kê biên tài sản

B35-THADS

36

Quyết định về việc cưỡng chế khai thác tài sản

B36-THADS

37

Quyết định về việc chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản

B37-THADS

38

Quyết định về việc giải tỏa việc cưỡng chế khai thác tài sản

B38-THADS

39

Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có)

B39-THADS

40

Quyết định về việc cưỡng chế trả vật

B40-THADS

41

Quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

B41-THADS

42

Quyết định về việc cưỡng chế giao, trả giấy tờ

B42-THADS

43

Quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

B43-THADS

44

Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc

B44-THADS

45

Quyết định về việc cưỡng chế không được thực hiện công việc

B45-THADS

46

Quyết định về việc cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

B46-THADS

47

Quyết định về việc cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc

B47-THADS

48

Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá

B48-THADS

49

Quyết định về việc giao tài sản cho người được thi hành án

B49-THADS

50

Quyết định về việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

B50-THADS

51

Quyết định về việc thu phí thi hành án dân sự

B51-THADS

52

Quyết định về việc miễn, giảm phí thi hành án dân sự

B52-THADS

53

Quyết định về việc thu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

B53-THADS

54

Quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

B54-THADS

55

Quyết định về việc ủy thác xử lý tài sản

B55-THADS

56

Quyết định về việc xử lý tài sản ủy thác

B56-THADS

57

Quyết định về việc sung quỹ nhà nước

B57-THADS

58

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính

B58-THADS

59

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính

B59-THADS

Phụ lục V Thông tư 04/2023/TT-BTP

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Chỉ tiêu tiền tệ

1

Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản

C01-THADS

2

Phiếu thu

C02-THADS

3

Phiếu chi

C03-THADS

4

Phiếu nhập kho

C04-THADS

5

Phiếu xuất kho

C05-THADS

6

Giấy đề nghị tạm ứng

C06-THADS

7

Giấy thanh toán tạm ứng

C07-THADS

8

Giấy đề nghị thanh toán

C08-THADS

9

Giấy đề nghị chi

C09-THADS

10

Bảng kê mua hàng

C10-THADS

11

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C11-THADS

12

Bảng kê chi tiền cho người tham gia thi hành án

C12-THADS

13

Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN

C13-THADS

14

Bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ

C14-THADS

15

Bảng kê các khoản tiền mặt xuất quỹ

C15-THADS

16

Bảng kê vàng bạc, đá quý

C16-THADS

17

Bảng kê phân phối tiền để thi hành án

C17-THADS

18

Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho đồng Việt Nam)

C18-THADS

19

Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho kiểm kê ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

C19-THADS

20

Biên lai thu tiền

C20-THADS

21

Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án

C21-THADS

22

Biên lai thu tiền nộp NSNN

C22-THADS

23

Biên lai thu tiền thi hành án

C23-THADS

24

Biên lai thu tiền thuế, phí, lệ phí

03b1

Chỉ tiêu vật tư, tài sản

25

Giấy đề nghị nhập kho

C24-THADS

26

Giấy đề nghị xuất kho

C25-THADS

27

Biên bản kiểm kê vật chứng, tài sản

C26-THADS

Chỉ tiêu khác

28

Chứng từ kết chuyển

C27-THADS

29

Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

C21-THADS-DVC

Phụ lục VI Thông tư 04/2023/TT-BTP

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Đơn yêu cầu thi hành án

D 01-THADS

2

Đơn đề nghị thay đổi Chấp hành viên

D 02-THADS

3

Đơn đề nghị định giá lại tài sản

D 03-THADS

4

Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

D 04-THADS

5

Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

D 05-THADS

6

Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án

D 06-THADS

7

Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án

D 07-THADS

8

Phiếu nhận đơn

D 08-THADS

9

Giấy báo

D 09-THADS

10

Giấy mời

D 10-THADS

11

Giấy triệu tập

D 11-THADS

12

Giấy xác nhận kết quả thi hành án

D 12-THADS

13

Văn bản ủy quyền về việc xác minh điều kiện thi hành án

D 13-THADS

14

Thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án

D 14-THADS

15

Thông báo về việc từ chối yêu cầu thi hành án

D 15-THADS

16

Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án

D 16-THADS

17

Thông báo về việc nhận ủy thác hành án/ nhận ủy thác xử lý tài sản

D 17-THADS

18

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án

D 18-THADS

19

Thông báo về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

D 19-THADS

20

Thông báo về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án

D 20-THADS

21

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

D 21-THADS

22

Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản/kết quả thẩm định giá lại tài sản

D 22-THADS

23

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

D 23-THADS

24

Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá

D 24 -THADS

25

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

D 25-THADS

26

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành

D 26-THADS

27

Thông báo về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án

D 27-THADS

28

Thông báo về việc bán tài sản

D 28-THADS

29

Thông báo về việc giao tài sản

D 29-THADS

30

Thông báo về việc nhận tiền, tài sản

D 30-THADS

31

Thông báo về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án

D 31-THADS

32

Thông báo về việc tạm dừng/ tiếp tục/ chấm dứt xử lý tài sản ủy thác

D 32-THADS

33

Thông báo về kết quả thẩm định giá/thời điểm bán đấu giá/kết quả xử lý tài sản ủy thác

D 33-THADS

34

Biên bản về việc ghi nhận yêu cầu thi hành án

D 34-THADS

35

Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án

D 35-THADS

36

Biên bản về việc không thực hiện được thông báo về thi hành án

D 36-THADS

37

Biên bản về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

D 37-THADS

38

Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án

D 38-THADS

39

Biên bản về việc xác minh điều kiện thi hành án

D 39-THADS

40

Biên bản về việc kê khai tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án

D 40-THADS

41

Biên bản về việc thu tiền của người phải thi hành án

D 41-THADS

42

Biên bản về việc thỏa thuận thi hành án

D 42-THADS

43

Biên bản về việc tạm giữ tài sản, giấy tờ

D 43-THADS

44

Biên bản về việc phong tỏa tài khoản, tài sản gửi giữ

D 44-THADS

45

Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản

D 45-THADS

46

Biên bản về việc tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên

D 46-THADS

47

Biên bản về việc giải toả kê biên tài sản

D 47-THADS

48

Biên bản về việc niêm phong tài sản

D 48-THADS

49

Biên bản về việc mở niêm phong tài sản

D 49-THADS

50

Biên bản về việc giao bảo quản tài sản

D 50-THADS

51

Biên bản về việc giao, nhận tài sản thi hành án

D 51-THADS

52

Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản

D 52-THADS

53

Biên bản về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

D 53-THADS

54

Biên bản về việc cưỡng chế giao tài sản

D 54-THADS

55

Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

D 55-THADS

56

Biên bản về việc thỏa thuận giá tài sản kê biên

D 56-THADS

57

Biên bản về việc không có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản

D 57-THADS

58

Biên bản về việc bán đấu giá tài sản

D 58-THADS

59

Biên bản về việc bán tài sản không qua đấu giá

D 59-THADS

60

Biên bản về việc mở khoá, phá khóa, mở gói để cưỡng chế thi hành án

D 60-THADS

61

Biên bản về việc tiếp công dân

D 61-THADS

62

Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án

D 62-THADS

63

Biên bản về việc vi phạm hành chính

D 63-THADS

64

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

D 64-THADS

65

Lệnh nhập kho

D 65-THADS

66

Lệnh xuất kho

D 66-THADS

67

Thẻ kho theo dõi vật chứng, tài sản

D 67-THADS

Phụ lục VIII Thông tư 04/2023/TT-BTP

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

A

DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ, BÁO CÁO BIÊN LAI

1

Thông báo phát hành biên lai đặt in

02/PH-BLG

2

Báo cáo thanh toán biên lai

B01/BLG

3

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai

B02/BLG

4

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

B03/DVC

5

Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai

BC21/BLG

6

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai

BC26/BLG

7

Thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy

02/HUY-BLG

8

Báo cáo tổng hợp kiểm kê

B03/BCKK

9

Tờ khai Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai

01/ĐKTĐ-BL

10

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai

B01/BLĐT

11

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai

B02/BLĐT

12

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

BC26/BLĐT

13

Sổ theo dõi biên lai

S01

14

Sổ lĩnh và cấp biên lai

S02

15

Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

02/BK-BLG

16

Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

02/ĐCPH-BLG

B

DANH MỤC BÁO CÁO KHÁC

17

Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án

B04

18

Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án

B04a

19

Báo cáo tổng hợp tình hình thu nộp phí thi hành án

B05

Nội dung chi tiết các biểu mẫu mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 625
0 Bình luận
Sắp xếp theo