Biểu mẫu Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH file doc

Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 08 2023 BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là danh mục 39 biểu mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính thuộc Bộ LĐTBXH. Sau đây là nội dung chi tiết biểu mẫu Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh mục biểu mẫu Thông tư 08 2023 BLĐTBXH

TT

Mẫu giấy tờ

Áp dụng giải quyết thủ tục hành chính

1

Mẫu số 1

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

Thực hiện đề nghị cấp chính sách nội trú tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016.

2

Mẫu số 2

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

3

Mẫu số 3

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

Thực hiện đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016.

4

Mẫu số 4

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

5

Mẫu số 5

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Thực hiện đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

6

Mẫu số 6

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần

Thực hiện đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

7

Mẫu số 7

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Thực hiện đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

8

Mẫu số 8

Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong

Thực hiện xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

9

Mẫu số 9

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Thực hiện việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

10

Mẫu số 10

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần

Thực hiện việc giải quyết chế độ chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

11

Mẫu số 11

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Thực hiện việc giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV- BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

12

Mẫu số 12

Danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Hướng dẫn lập danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần tại Thông tư liên tịch số 08/20 12/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

13

Mẫu số 13

Danh sách thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Hướng dẫn lập danh sách thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

14

Mẫu số 14

Danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Hướng dẫn lập danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

15

Mẫu số 15

Tổng hợp danh sách thanh niên xung phong đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần

Hướng dẫn tổng hợp danh sách thanh niên xung phong đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

16

Mẫu số 16

Giấy đề nghị hỗ trợ

Thực hiện đề nghị hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016.

17

Mẫu số 17

Giấy đề nghị hỗ trợ

Thực hiện đề nghị hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016.

18

Mẫu số 18

Tờ khai của người hưởng trợ cấp

Thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp tại Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2014.

19

Mẫu số 19

Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp

20

Mẫu số 20

Bản khai cá nhân

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

21

Mẫu số 21

Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp

22

Mẫu số 22

Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong

23

Mẫu số 23

Bản khai của người (hoặc tổ chức) lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết

24

Mẫu số 24

Bản khai của người (hoặc tổ chức) lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết

25

Mẫu số 25

Quyết định về việc giải quyết trợ cấp mai táng

26

Mẫu số 26

Sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến là giám đốc cơ sở

Hướng dẫn làm sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến là giám đốc cơ sở tại Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

27

Mẫu số 27

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán

Thực hiện đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán tại Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

28

Mẫu số 28

Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm người giữ chức giám đốc

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

29

Mẫu số 29

Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm người giữ chức giám đốc

30

Mẫu số 30

Văn bản đề nghị công nhận giám đốc

31

Mẫu số 31

Văn bản đề nghị thành lập hội đồng trường

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

32

Mẫu số 32

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường

33

Mẫu số 33

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị

34

Mẫu số 34

Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng

35

Mẫu số 35

Văn bản đề nghị thành lập hội đồng trường

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

36

Mẫu số 36

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường

37

Mẫu số 37

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị

38

Mẫu số 38

Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng

39

Mẫu số 39

Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nội dung chi tiết từng biểu mẫu, mời các bạn tham khảo trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo