Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 1, 2 năm học 2021-2022

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với lớp 1, lớp 2

Mới đây Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ giáo dục đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, 2 như sau:

Đề nghị các trường nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt.

Thực hiện sắp xếp các nội dung dạy học sao cho phù hợp với dạy học trực tuyến.

Bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục căn cứ vào nội dung tại Phụ lục 1 để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Chi tiết nội dung phụ lục 1 về điều chỉnh nội dung dạy học lớp 1, 2 năm học 2021-2022 mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

1
Ph lc 1.
HƯỚNG DN THC HIN NI DUNG DY HC ĐỐI VI LP 1 VÀ LP 2
(Kèm theo Công văn s /BGDĐT-GDTH ngày tháng 9 năm 2021 ca B trưởng B GDĐT)
MÔN TING VIT
LP 1
TT
Chương trình môn hc
Hướng dn thc hin ni dung dy hc
trong điu kin ng phó vi dch Covid-19
Ghi chú
Ch đề/
Mch ni dung
Yêu cu cn đạt
1
ĐỌC
Căn c vào
trình độ HS,
GV ch động
phân phi ni
dung, thi
lượng dy hc
môn Tiếng
Vit, đảm bo
HS đạt được
các yêu cu
cn đạt môn
Tiếng Vit
lp 1 mt
cách chc
Kĩ thut đọc
Nhn biết được bìa sách và tên sách
GV tích hp vào hot động gii thiu các bài
hc.
2
VIT
Kĩ thut viết
Viết đúng ch viết thường, ch s (t 0 đến
9)
GV hưng dn kĩ quy trình viết ch vi các hình
thc đa dng, phong phú để HS ghi nh cách
viết, phi hp vi ph huynh HS để h tr HS
luyn viết.
Biết viết ch hoa
GV hướng dn HS tô ch hoa, phi hp vi
ph huynh HS để h tr HS tô ch hoa.
Viết đúng chính t đon thơ, đon văn có độ
dài khong 30 35 ch theo các hình thc
nhìn - viết (tp chép), nghe - viết.
Đối vi loi bài chính t nghe - viết, GV th
phi hp vi ph huynh HS để h tr HS luyn
viết chính t.
3969
2
3
NÓI VÀ NGHE
chn, không
để nh trng
HS không biết
đọc, không
biết viết tiếng
Vit khi lên
lp 2.
Nói
- Nói ràng, thành câu. Biết nhìn người
nghe khi nói.
- Đặt được câu hi đơn gin tr li đúng
vào ni dung câu hi.
- Nói và đáp li được li chào hi, xin phép,
cm ơn, xin li phù hp vi đối tượng ngư ời
nghe.
GV tích hp rèn luyn cho HS thông qua các
hot động hc tp để dành thi gian cho vic
luyn tp kĩ năng đọc, viết.
Nghe
thói quen thái đ chú ý nghe ngưi
khác nói (nhìn vào ngưi nói, tư thế nghe
phù hp). Đt mt vài câu hi đ hi li
nhng điu chưa rõ.
Nghe hiu các thông báo, hưng dn, yêu
cu, ni quy trong lp hc.
GV tích hp rèn luyn cho HS thông qua các
hot động hc tp để dành thi gian cho vic
luyn tp kĩ năng đọc, viết.
Nói nghe tương
tác
Biết đưa tay xin phát biu, ch đến lưt
đưc phát biu.
Biết trao đi trong nhóm đ chia s nhng
ý nghĩ và thông tin đơn gin.
GV tích hp rèn luyn cho HS thông qua các
hot động hc tp để dành thi gian cho vic
luyn tp kĩ năng đọc, viết.
3
LP 2
TT
Chương trình môn hc
Hướng dn thc hin ni dung dy hc
trong điu kin ng phó vi dch Covid-19
Ghi chú
Ch đề/
Mch ni dung
Yêu cu cn đạt
1
VIT
Kĩ thut viết
Viết đúng ch viết hoa.
GV cn hướng dn kĩ quy trình viết ch vi các
hình thc đa dng, phong phú để HS ghi nh
cách viết, phi hp vi ph huynh HS để h tr
HS luyn viết ch hoa theo mu.
Viết đon văn
ngn
Quy trình viết
Xác đnh đưc ni dung bng cách tr li
câu hi: “Viết v cái gì?”; viết nháp; da vào
h tr ca giáo viên, chnh sa đưc li du
kết thúc câu, cách viết hoa, cách dùng t ng.
GV tích hp vào các hot động hướng dn HS
thc hành viết 4 -5 câu theo các ch đề.
Thc hành viết
Viết đưc 4 5 câu thut li mt s vic đã
chng kiến hoc tham gia da vào gi ý.
Viết đưc 4 5 câu t mt đ vt gn gũi,
quen thuc da vào gi ý.
Viết đưc 4 5 câu nói v tình cm ca
mình đi vi ngưi thân hoc s vic da vào
gi ý.
Viết đưc 4 5 câu gii thiu v mt đ vt
quen thuc da vào gi ý.
Biết đt tên cho mt bc tranh.
GV la chn mt s yêu cu viết đon văn
cùng ch đề để chuyn thành yêu cu nói.
Đánh giá bài viết
1 4.531

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo